تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید128
جدول (4-54) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری129
جدول (4-55) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی 130
جدول (4-56) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین131
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1ـ 1 موقعیت جغرافیایی شهر محلات در کشور ، استان و شهر…..13
نقشه 3 ـ 1 نقشه زمین شناسی محلات ………………………………………………………………… 55
نقشه 3 ـ 2 نقشه توپوگرافی شهر محلات… 57
نقشه 3 ـ 3 نقشه آب و هیدرولوژی …………………………………………………………………….. 64
نقشه 3 ـ 4 نقشه خاک ………………………………………………………………………………………. 66
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3 ـ 1) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک 59
نمودار (3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک 60
نمودار (3-3) : مجموع 5 ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( 2005 ـ 2001 )61
نمودار (3-4) : حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )62
نمودار ( 3-5) : حداقل رطوبت نسبی ایستگاهه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )63
نمودار (3 ـ 6) : تعداد جمعیت شهرستان محلات68
نمودار(3 ـ 7) : تعداد خانوار در شهر محلات70
نمودار (3 ـ 8) : بعد خانوار درشهر محلات 70
نمودار (3 ـ 9) : جمعیت باسواد شهر محلات71
نمودار (3 ـ10) : درصد باسواد شهر محلات72
نمودار (4ـ1) : مشخصات جامعه اماری براساس جنس افراد پاسخگو75
نمودار (4ـ2) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو76
نمودار (4ـ3) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو77
نمودار (4ـ4) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو78
نمودار (4-5) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر79
نمودار (4-6) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه های ارتباط جمعی در تصمیم گردشگران80
نمودار (4-7) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر81
نمودار (4-8) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر82
نمودار (4-9) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر83
نمودار (4-10) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران86
نمودار (4-11) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری87
نمودار (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه88
نمودار (4-13) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات89
نمودار (4-14) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی90
نمودار (4-15) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات91
نمودار (4-16) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی92
نمودار (4-17) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات93
نمودار (4-18) : میزان سواد تولیدکنندگان94
نمودار (4-19) : مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه95
نمودار (4-20) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه96
نمودار (4-21) : میزان سابقه کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه97
نمودار (4-22) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی98
نمودار (4-23) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه99
نمودار (4-24) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی100
نمودار (4-25) :زمان صادرات محصول گل و گیاه101
نمودار (4-26) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی102
نمودار (4-27) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها103
نمودار (4-28) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها104
نمودار (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی104
نمودار (4-30) : تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه105
نمودار (4-31) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی106
نمودار (5-32) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه107
نمودار (4-33) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل108
نمودار (4-34) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه109
نمودار (4-35) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر110
نمودار (4-36) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان111
نمودار (4-37) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی112
نمودار (4-38) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه113
نمودار (4-39) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان114
نمودار (4-40) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه115
نمودار (4-41) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور116
نمودار (4-42) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد117
نمودار (4-43) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول 118
نمودار (4-44) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی119
نمودار (4-45) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول120
نمودار (4-46) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین121
نمودار (4-47) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب 122
نمودار شماره (4-48) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان123
نمودار (4-49) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه124
نمودار (4-50) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب 125
نمودار (4-51) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی126
نمودار (4-52) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه127
نمودار (4-53) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید128
نمودار (4-54) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری 129
نمودار (4-55) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی 130
نمودار (4-56) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین131
فهرست عکسها
عنوان صفحه
عکس 1 سرچشمه محلات 134
عکس 2 سرچشمه محلات 134
عکس 3 مجتمع گلخانه ایی 135
عکس 4 نمونه ایی از گلخانه گل 137
عکس 5 مجتمع آبگرم محلات 137
عکس 7 کوچه باغ پولگان 138
عکس 8 کوچه باغ پولگان 139
عکس 9 چنار 1150 ساله 139
عکس 10 گلخانه کاکتوس 140
عکس 11 گلخانه تخصصی کاکتوس 140
عکس 12 گلخانه تخصصی گل های آپارتمانی 141
عکس 13 باغ لاله ها …………………………………. 142
عکس 14 باغ لاله ها …………………………………………………………………………………………………. 142
عکس 15 آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………………. 144
عکس 16 آتشکده آتشکوه ……………………………………………………………………………….. 145
عکس 17 قلعه جمشیدیه …………………………………………………………………………………. 146
عکس 18 سرستون های سنگی خورهه ………………………………………………………………… 147
عکس 19 نمونه ایی از تخریب زیست محیطی گردشگران ………………………………………. 148

چکیده
امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است که دارای موقعیت ویژه ایی است ، ایران با توجه به موقعیت دارای موقعیت های جغرافیایی متفاوتی است که میتواند بیشترین بهره و استفاده را در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی نماید. شهر محلات با توجه به موقعیت کوهستانی و اقلیم متعادل خود زمینه مناسبی را برای این امر و به خصوص در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی فراهم آورده است . در این پژوهش تلاش شده است تا با مروری بر ادبیات گردشگری طبیعت گردی ، تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر توسعه گردشگری شهر محلات بررسی شود . در این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در