رحالی که خود اهل سنت به آنها احترام قائل هستند وشرح وحاشیه هایی برآنها نوشتند.
4-2 : اینکه حاکم نیشابوری احادیث بسیاری را طبق شرط گزینش بخاری ومسلم در مستدرک نقل کرده که آن دو این احادیث را نیاورده اند.” ماتن”
در تدوین این تحقیق ، از آنجا که احادیث روایت شده همگی یک نوع نیستند بلکه درباره موضوعاتی متفاوت روایت شده اند، لذا احادیث را زیر موضوع مربوطه نوشته وتوضیح ومنبع مربوطه به آن را ذکرنمودم ، در مورد راویان احادیث اینکه آن راویان را ابتدای تحقیق آوردم زیرا ، برخی از ناقلان چندین حدیث را نقل کرده اند وبرای جلوگیری از تکرارکردن آن مطلب ،لازم دانستم آن ناقلان رایکجا ذکر کنم و برای شناخت راوی خوانندگان محترم را به ابتدای تحقیق ارجاع می دهم.
در تدوین این تحقیق ، ابتدا اعتقاد به منجی در سایر ادیان را به طور مختصر آوردم ،سپس آیاتی را که در زمینه مهدویت تفسیر شده اند را ذکر نمودم که مورد اتفاق با روایات شیعه است .
سپس آشنایی با کتب حدیثی اهل سنت “صحاح سته “وآشنایی با برخی راویان حدیث مهدویت ودر ادامه ، احادیثی عام وخاص مهدویت “ع”وبه چند حدیث مورد اختلاف میان شیعه واهل سنت را آوردم و مورد بررسی قرار دادم واز منابع گوناگونی بهره گرفتم وصحت وسقم آن احادیث را ذکر کردم که درپایان هرمطلب ، منبع مربوطه راذکر کردم. از اساتیدی که در تدوین این تحقیق مرا یاری کردند همچون ؛ دکترحسین ایزدی استاد راهنما ودکترسیدعلوان نجاتی موسوی استاد مشاور بسیار سپاسگذارم .
” ربنا لا تواخذنا ان نسینا اواخطانا ربنا ولا تحملنا اصرا….”

3- اعتقاد به منجی آخرالزمان درادیان دیگر:
آشنایی اجمالی به اعتقاد به منجی آخرالزمان درادیان دیگر مانند :هندو، مسیحیت ، یهودیت و…
1- 3 هندو ،
درکتاب “وشن جوک” از کتب هندوها چنین آمده است:
سرانجام دنیا به کسی برگرددکه خدا را دوست دارد واز بندگان خاص اوباشد، ونام او”فرخنده وخجسته” باشد.
درکتاب دیگری به نام ” دیده “آمده است:
پس ازخرابی دنیاپادشاهی درآخرزمان پیدا می شود که پیشوای خلائق باشد؛ ونام او”منصور” باشد ، وتمام عالم را بگیرد ؛ وبه آئین خود آورد.
درکتاب ” دداتک “ازکتب مقدسه برهمائیان آمده است:
…. دست حق درآید وجانشین آخر”ممتاطا” ظهورکند ومشرق ومغرب عالم رابگیرد همه جا ؛ خلایق راهدایت کند.
درکتاب ” باسک” از کتب هندوها آمده است:
دوردنیا تمام شود به پادشاه عادلی درآخرزمان که پیشوای فرشتگان وپریان وآدمیان باشد؛ وراستی حق با اوباشد ، وآنچه دردریا وزمین ها وکوه ها پنهان باشد ، همه رابه دست آورد، وازآسمان وزمین وآنچه باشد خبرمی دهد، وازاوبزرگترکسی به دنیا نیاید.( مکارم شیرازی،1388 ، ص54.)
خدایان سه گانه 1- برهما “آفریدگارجهان” 2- شیوا: خدای فانی کننده ،3- ویشنو ، خدای حفظ کننده که 10 جلوه دارد ، عبارتنداز؛ ماهی، لاک پشت ، گراز، موجود نیمه آدم ونیمه شیر، کوتوله ، راما و”کلکی” موعود آخرالزمان است که به اعتقاد هندوان برای اصلاح جهان ، شمشیر به دست وسواربراسب سفید ، ظاهر خواهد شد.( توفیقی ، 1385 ، ص32).
???3 دین زردشت :
درکتاب معروف “زند” پس از ذکرمبارزه همیشگی “یزدان” و”اهریمنان” می خوانیم:
…آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود؛ واهریمنان را منقرض می سازند … پس ازپیروزی ایزدان ، وبرانداختن تباراهریمنان ، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده ، بنی آدم برتخت نیک بختی خواهند نشست.
“جاماسب” در کتاب ” جاماسب نامه” اززردتشت نقل می کند که می گوید:
مردی بیرون آید از بین تازیان … مردی بزرگ سر، وبزرگ تن ، وبزرگ ساق ، وبرآئین جد خویش وبا سپاه بسیار، وروی به ایران نهد ، وآّبادنی کند وزمین را پرداد کند.( مکارم شیرازی،1388، ص53)
در”هزاره گرایی زردشتی” انتظار ظهورسه منجی از نسل زردشت مطرح است. این منجیان یکی پی از دیگری جهان راپرازعدل وداد خواهند کرد.1- هوشیدر،1000 سال پس اززردشت؛ 2- هوشیدرماه،2000سال پس اززردشت؛ 3- سوشیانس(یاسوشیانت) ،3000 سال پس اززردشت که با ظهور او جهان پایان می یابد.( توفیقی، 1385 ،ص61)
3-?3یهودیت:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درکتاب “مزامیرداوود” مزمور37 چنین آمده :
…زیرا که شریران منقطع خواهند شد، واما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد، هان، بعدازاندک مدتی شریرنخواهد بود ، درمکانش تامل خواهی کرد ونخواهد بود ؛ اما حکیمان (صالحان) وارث زمین خواهند شد.
ونیز درجمله 29درهمان مزمورآمده است:
صدیقان وارث زمین شده ابدا درآن ساکن خواهند شد.
درکتاب”حبقوق” نبی ، فصل7،آمده:
….واگرچه تاخیرنماید؛ برایش منتظرباش ، زیرا که البته خواهد آمد ودرنگ خواهد نمود.(مکارم شیرازی ،1388 ،ص55)