د حقوق نیزاستفاده شده است
ج: سوالات تحقیق
هرچند برخی از سوالات تحقیق در خلال مطالب پیش گفته مطرح گردید اما بطور برجسته این سوالات مطرح می‌گردد که:
1- آیا در مورد جرایم وانحرافات جنسی سیستم قضایی با چالشی مواجه است یا خیر؟
2- آیا مقنن همه جرایم جنسی را بنحو شایسته‌ای جرم انگاری نموده است یا خیر؟
3- تا چه اندازه به انحرافات جنسی بعنوان سرآغاز یک پدیده مجرمانه جنسی در آینده توجه شده است؟
4- آیا لازم است که برخی از انحرافات از قالب یک نوع بیماری روانی وارد به حوزه جرم‌انگاری مقنن گردد و سیاست جنایی مبتنی بر مجازات و اصلاح و درمان برای آن ترسیم گردد؟
5- سیاست کیفری ایران تا چه اندازه در مورد کنترل جرایم جنسی موفق بوده و آیا توانسته است همه جرایم جنسی را کنترل نماید؟
د: فرضیه‌ها
1- باتوجه به گسترش روزافزون جرایم وانحرافات جنسی و همچنین تغییر ظواهر و روشهای جدید اینگونه جرایم بدیهی است با وجود قوانین سنتی و ناکارآمد سابق بلحاظ قانونی و رویه قضایی چالشهایی در جهت کنترل جرایم جنسی وجود دارد.
2- بسیاری از جرایم نوظهور که زاییده تکنولوژی بشری بوده و در حوزه جرایم و انحرافات جنسی قرار می‌گیرند از دید قانونگذار مکتوم مانده است.
3- درحقوق کیفری ایران به انحرافات جنسی بعنوان زمینه‌های ارتکاب جرایم جنسی توجهی نشده و در محدوه یک نوع بیماری روانی محصور گردیده است.
4- از آنجا که هر جرم جنسی نه تنها بمعنای عام مصادف با نوعی انحراف و کجروی است بلکه به معنای خاص پدیده و ناشی از یک انحراف جنسی است برهمین مبنا لازم است برخی از انحرافات جنسی خطرناک جرم‌انگاری گردد. و در جهت پیشگیری از جرایم جنسی با سبق تصمیم مورد توجه قرار گیرد.
5- نظام کیفری ایران فی‌الواقع بلحاظ ساختار کیفری نا کارآمد،از کنترل جرایم جنسی عاجز مانده است.
ه: سازماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش تنظیم و هر بخش به فراخور دارای چند فصل و هر فصل مشتمل بر چند مبحث وگفتار می‌باشد در بخش نخست کلیاتی از جرایم و انحرافات جنسی مطرح وسپس به تعریف جرایم و انحرافات جنسی پرداخته شده و مصادیقی برجسته از جرایم و انحرافات جنسی که دارای جایگاه بحث و اعلام نظراست عنوان گردیده است وعلل ارتکاب جرایم وانحرافات جنسی در حد جایگاه مورد بررسی قرار گرفته است چرا که نگارنده لازم دیده است با عنایت به اینکه بلحاظ وجود صورتهای مختلفی از جرایم جنسی و تفاوت در برداشتهای افراد و تداخل مرزهای برخی از جرایم با جرایم دیگر و خلط معنای انحراف صرف با جرم بدوا ضمن تعریف مقوله‌های مورد بحث و بیان مصادیق، این مرزها را بنحو شایسته‌ای تبیین و روشن و خوانندگان مطالب را با شمه ای از مصادیق جرایم وانحرافات جنسی آشنا نماید و سپس در بخش دوم چالشهای حقوق ایران در جرایم و انحرافات جنسی را به بحث گذارد که عمده مسایل در این بخش مطرح می‌گردد که این چالشها ازلحاظ عدم جرم‌انگاری برخی جرایم جنسی و انحرافات جنسی و همچنین عدم پیش‌بینی واکنش کیفری مناسب مورد بررسی قرار می‌گیرد که نمونه‌ای از آراء کیفری در این خصوص در این بخش همراه با تجزیه و تحلیل آورده می‌شود و نهایتا نتیجه‌گیری از مباحث و ارایه راهکارهایی در رویه قضایی و قابل توجه مراجع قانونگذاری این بخش به پایان خواهد رسید.

بخش نخست
کلیات، تعاریف و آشنایی با مصادیق جرایم و انحرافات جنسی