ز دست دادن خاصیت آهنربایی در اثر چکش خوردگی در هنگام نصب و یا ضربه خوردن توسط سیستم تعلیق و اجزای محرک خودرو می باشد.
سایر تجهیزات ورودی واحد کنترل الکترونیکی:
سوئیچ شتاب جانبی: سوئیچی است که در برخی از مدل های تویوتا به منظور تعیین وضعیت خودرو در حال گردش، تغییر مسیر و یا در معرض شتاب زیاد استفاده شده است. با توجه به اینکه هنگام گردش خودرو، نیروی بیشتری برلاستیک های خارجی اعمال می شود، ABS نیاز به تطبیق خود با وضعیت خود را دارد. هنگامی که شتاب جانبی از g 6/0 تجاوز کند، این سوئیچ سیگنالی به ECU ارسال می کند.
سنسور شتاب جانبی: این نوع سوئیچ در طرح های متفاوت و در تعداد زیادی از اتومبیل های دارای دو دیفرانسیل به کار گرفته شده است. این سوئیچ، اطلاعات مورد نیاز ECU را جهت مقایسه نرخ کاهش سرعت خودرو با نرخ کاهش سرعت چرخها، فراهم می کند. بطور مثال یک ترمز ناگهانی بر روی یک سطح پوشیده از یخ، باعث ایجاد شتاب منفی خیلی کوچکی در وسیله نقلیه و شتاب منفی زیادی در چرخها یا قفل آنها می شود. در چنین شرایطی ECU نیاز به کنترل مرحله عملکرد شیرهای سلونوئیدی موجود در HCU دارد و نحوه کنترل، متفاوت از حالتی است که خودرو بر روی سطح هموار و خشک قرار دارد.
سوئیچ چراغ ترمز: این سوئیچ، در بسیاری از سیستم ها به HCU اعلام می کند که ترمزها واقعاً به کار گرفته شده اند. در برخی از سیستم های ابتدایی جنرال موتورز، گاهی اوقات در اثرناهمواری سطح جاده، سنسورهای چرخ، سیگنالهای شتاب منفی نادرست را ارسال کرده و بدین ترتیب سیستم ترمز ضد قفل شروع به کار می کرد، در صورتی که در واقع ترمزی گرفته نشده بود. سوئیچ چراغ ترمز از این امر جلوگیری کرده و تا زمانی که ترمز گرفته نشده باشد سیستم ABS فعال نمی شود.
سوئیچ سطح روغن ترمز: در برخی از سیستم ها ABS فعال نمی شود مگر اینکه سیگنالی دال بر کافی بودن مقدارروغن ترمز در سیستم را دریافت کند. این سوئیچ معمولاً بر روی درپوش مخزن روغن نصب شده و زمانی که سطح روغن ترمز خیلی پایین باشد، سیگنالی را برای ECU ارسال می نماید. ممکن است این امر سبب روشن شدن هر دو چراغ اخطار بشود.
عملکرد فعال کننده ABS
عملکردی که در زیر تشریح می شود برای خودروهای دیفرانسیل جلو کاربرد دارد.
وضعیت ترمز معمولی:(ABS فعال نیست)
در مدتی که ترمزگیری معمولی انجام می گیرد، سیستم ABS فعال نبوده و ECU هیچ پیام الکترونیکی را برای سیم پیچ های الکترونیکی ارسال نمی کند. بنابراین شیر سلونوئیدی توسط برگشت فنر بسته شده و دریچه A در هنگامی که دریچه B توسط فنر برگشتی بسته می شود، باز می ماند.
وقتی که پدال ترمز فشرده می شود، فشار روغن سیلندر اصلی بالا می رود و روغن ترمز از دریچه A عبور کرده و به دریچه C رسیده و با عبور از دریچه C به سیلندر ترمز فرستاده می شود. شیر یک طرفه شماره یک که بالای پمپ نصب شده از ورود روغن به پمپ جلوگیری می کند.
وقتی که پدال ترمز رها می شود، روغن از طریق دریچه C و سپس دریچه A و همچنین شیر یکطرفه شماره 3 که در شیر سلونوئیدی قرار دارند به سیلندر اصلی برمی گردد.
عملکرددریچه A بازدریچه B بستهکار نمی کند
نام قسمتشیر سلونوئیدیموتور پمپ
وضعیت ترمز اضطراری(ABS فعال است):
وقتی که یکی از چرخها در یک ترمز ناگهانی در حال قفل شدن است، فعال کننده ABS فشار روغن وارد بر ترمز مربوط به چرخ را با استفاده از سیگنالهای دریافتی از ECU کنترل کرده، و در نتیجه از قفل شدن چرخ جلوگیری می شود.
1-حالت کاهش فشار:
وقتی یکی از چرخها در حال قفل شدن است، ECU جریانی در حدود 5 آمپر به سیم پیچ سلونوئیدی می فرستد و یک نیروی مغناطیسی قوی تولید می شود. شیر سه وضعیته کاملاً به طرف بالا حرکت کرده و بدین وسیله دریچه A بسته شده و دریچه B باز می شود.
با انجام گرفتن فرایند فوق، روغن ترمز از سیلندر چرخ خارج شده و بعد از عبور از دریچه های B و C در سلونوئیدی سه وضعیته به مخزن می رسددر همین هنگام، موتور پمپ توسط سیگنالهای دریافتی از ECU شروع به کار می کند و روغن ترمز از مخزن به سیلندر اصلی برگشت داده می شود. شیرهای تنظیم شماره 3 و1 نیز از برگشت روغن به سلونوئید و پمپ جلوگیری می کنند، در نتیجه فشار روغن هیدرولیک کاهش یافته و از قفل شدن چرخ جلوگیری می شود.