را میتوان کار درست انجام دادن قلمداد کرد.
در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، عوامل مدیریتی ? ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وری مؤثر می باشد.
ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.بر این اساس در این تحقیق سعی شده است عوامل مدیریتی ( شامل : برنامه ریزی? سازماندهی? نظارت و کنترل ? هماهنگی? رهبری ) به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار در بهره وری بررسی شود.
بیان مسئله تحقیق
بهره وری استفاده موثر و کارآمد از ورودی ها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجی ها است.ورودی ها یا نهاده ها منابعی (نظیر انرژی- مواد اولیه – سرمایه – و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یک سازمان ) استفاده می شود.
بهره وری برای هر کشور و سازمان ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است.بهره وری تولید ناخالص داخلی را افزایش داده رقابت پذیری را بیشتر می کند و در نهایت باعث زندگی بهتر می شود.آنچه در سازمان خمیر مایه بهره وری است انسانهای فرهیخته و دانش آفرین است که با درایت توان تبدیل فکر به محصول کالا یا خدمات دارند.
اساس بهره وری در سازمان فکر واندیشه است یعنی زمانی که انسانهای سازمان در تفکر بهره ور شدند، به راحتی می توانند مجموعه امکانات مادی و انسانی سازمان را به خوبی ترکیب و تولید ثروت نمایند.بهره وری منابع انسانی تصادفی حاصل نمی شود.بلکه لازم است بسترهای آن فراهم و چرخه مدیریت بهره وری در سازمان طراحی و پیاده سازی و پیش نیازهای ساختاری و سازمانی آن نیز فراهم و دائما” مورد توجه همه سازمان باشد.در این بین آنچه نقش محوری در بهره وری دارد بالنده نمودن کارکنان است که بتوانند ظرفیت های جدید ایجاد نمایند.
همانطور که می دانیم عوامل و علل متعددی میتواند موجبات کاهش یا ارتقاء بهره وری را بدنبال داشته باشند.از آن جمله : آموزش ، وجود فضا و شرایط مناسب کاری ،وجود مدیریت صحیح و …می باشد.
در این بین عوامل مدیریتی به عنوان عامل کلیدی و اصلی محسوب می شوند چرا که بدون بهره مندی از مدیریت صحیح و توانمند،امکان ایجاد با بهبود دیگر عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد.
در این بررسی شاخصهای عوامل مدیریتی در قالب وظایف مدیریتی عنوان شده اند.سوال اصلی در این تحقیق این است که کدام یک از عوامل مدیریتی ( شامل برنامه ریزی ، به کارگیری نیروی انسانی (سازماندهی)، فرماندهی(رهبری) ، هماهنگی (وحدت بخشیدن همه کوششها و فعالیتها) و نظارت ) از دیدگاه مدیران ، در بهره وری نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد.

چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق فراگردهای مدیریت از دیدگاه هانری فایول و مهارت های پنجگانه مدیران از دیدگاه دوبرین و رویکرد الگوریتم آگاروال است.
کارایی و اثربخشی عملکرد مدیران مستلزم استفاده از مهارتهای مدیریتی است.که این مهارتها از دیدگاه دوبرین شامل:
1. ادراکی: توانایی درک موقعیتها و شرایط محیطی 2. فنی :توانایی کاربرد ابزار و وسایل فنی برای تولید 3.انسانی :توانایی کار با و به وسیله افراد 4. تشخیصی : توانایی تشخیص و شناسایی فرصتها و تهدیدات محیط داخل و خارج 5. سیاسی :توانایی حفظ قدرت و جلوگیری از تهدید قدرت توسط دیگران.
در رویکرد الگوریتم آگاروال مجموعه اقداماتی به شرح زیر برای بهبود بهروه وری در سازمان باید صورت پذیرد:
1. تعیین اهداف و تقدم و تاخر آنها نسبت به همدیگر
2. مشخص کردن ملاک و معیاری برای ستاده ها با توجه به محدودیتهای سازمانی
3. تهیه و تدارک برنامه های عملی
4. حذف موانع شناخته شده بر سر راه بهبود بهره وری
5. تکمیل روش اندازه گیری بهره وری و محاسبه بهره وری بر مبنای قیمت سال پایه
6. اجرای برنامه های عملی
7. برانگیختن کارگران و سرپرستان برای دستیابی به بهره وری بیشتر
8. ایجاد و حفظ روند فزاینده تلاشها در جهت حرکت بهره وری
9. بررسی نتایج فعالیتها در فرهنگ سازمانی

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، بهره وری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد.
آشکار است که بدون استفاده از مدیریت صحیح و مناسب نمی توان ، بهره وری را بهبود و ارتقاء بخشید.برای این مهم ،می باید مهارتهایی را که مدیریت را در جهت این نوع مدیریت یاری نماید،شناسایی کرده و هر یک از آنها را در مدیران تقویت ویا ایجاد نمود.با بهره گیری مناسب از توانایی ها و استعدادهای افراد می توان به استفاده بهینه از امکانات و منابع رسیده ، مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی کشور شد.
بخش بهداشت و درمان به لحاظ نقش ارزنده و مهمی که در امر سلامت و به دنبال آن رشد و توسعه کشور دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس شناسایی راههای ارتقاء و بهبود بهره وری آن نیز از مسایل مهم و ضروری می باشد.همانطور که میدانیم یکی از راههای مهم ارتقاء بهره وری سازمان اعمال مدیریت صحیح است.انگیزه تحقیق بر اساس موارد ذکر شده در بالا به وجود آمده است.
هدفهای تحقیق
اهداف اصلی
الف) شناخت وبه کارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان.
ب) تعیین موثرترین عامل مدیریتی در بهره وری سازمان.
اهداف فرعی
الف)بررسی تاثیرعامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان.
ب)بررسی تاثیرعامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان.
پ) بررسی تاثیر عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان.
ت)بررسی تاثیر عامل مدیریتی نظارت وکنترل در بهره وری سازمان.
ث) بررسی تاثیرعامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان.
ج)بررسی تفاوت میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان.
سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
سوالهای اصلی
الف) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
ب) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
سوالهای فرعی
الف) آیا عامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان موثر است؟
ب) آیا عامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان موثر است؟
پ) آیا عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان موثر است؟
ت) آیا عامل مدیریتی نظارت و کنترل در بهره وری سازمان موثر است؟
ث) آیا عامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان موثر است؟
ج) اولویت بهره وری با کدامیک از موارد بالا می باشد؟
چ) آیا میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان تفاوت وجود دارد؟
تعاریف مفاهیم
الف) تعاریف نظری:
تعریف عوامل مدیریتی : منظور عواملی هستند که با ترکیب منابع اقتصادی ،تکنولوژِیکی ،سازمانی،انسانی، اطلاعاتی در اداره کارآمد و اثربخش سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.
تعریف بهره وری: منظور از بهره وری توجه به انجام درست کارها (کارایی) و انجام کارهای درست (اثر بخشی) است.(خاکی،1377)
مدیر فردی است که به او اختیارات رسمی برای انجام مسئولیتها در سازمان داده شده است. از وظایف مدیر حفظ فعالیتها و انجام کارها در مسیر صحیح خود و همین طور حفظ قابلیت پیش بینی در سیستم و برقراری توازن بین درآمدها و هزینه ها برای دستیابی به اهداف سازمان است. (مولانا، ناصره، 12 مقاله)
کارکنان (غیر مدیران): فردی یا کسی که در یک سازمان یا تشکل اداری در راستای دستیابی به اهداف آن سازمان مشغول