ی‌پردازیم:
نوآوری، فرآیند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روشهای جدید عملیات است (رابینز،1369)
نوآوری به اجرا گذاشتن یا تولید محصولات جدید، خدمات، اصول و یا قبول روشهای نو، به صورت اقتصادی می‌باشد. نوآوری با طرح و برنامه همراه است و جهت‌گیری آن در راستای ایجاد فایده و منفعت اجتماعی است(رابینز،1369)
نوآوری به معنای ایجاد، قبول و اجرای ایده‌ها و فرآیندها و محصولات یا خدمات جدید است. بنابراین نوآوری، استعداد و توانایی تغییر یا انطباق را بوجود می‌آورد (آقایی فیشانی، 1377)
فراگرد ایجاد فکرهای جدید و تبدیل آن فکرها به عمل و کاربردهای سودمند را نوآوری
گویند (رضائیان،1380)
نوآوری نوعی تغییر ایجاد می‌کند اما هر تغییری را نمی‌توان نوآوری نامید. نوآوری تغییری بدیع و تازه است که بر اساس اندیشه‌ای نو که سابقه قبلی نداشته، بوجود می‌آید. از این رو، اگر چه نوآوری تغییر است، اما هر تغییری نوآوری نیست (الوانی،1372)