گرایی…………………………………………………………………………………………………26
2-6-2)مکتب انگلیسی) …………………………………………………………………………………………….28
2-6-3)سازه انگاری………………………………………………………………………………………………….29
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………30
فصل سوم: نقش کارگزار(عوامل داخلی) در روند دولت سازی در عراق
3- 1) . تاریخچه دولت در عراق …. ………………………………………………………………………………31
3- 2) روند دولت سازی 2003-2005 ……………………………………………………………………………34
3-2-1) انتخاب شورای موقت ……………………………………………………………………………………..35
3-2-2) روند تدوین قانون اساسی موقت………………………………………………………………………38
3-2-3) قانون اساسی دائم و شکل گیری دولت مردمی……………………………………………………40
3-3) عوامل داخلی موثر بر دولت سازی عراق………………………………………………………………….42
3-3-1) بحران هویت در عراق ……………………………………………………………………………………… 42

3-3-2) عدم شکل گیری دولت قوی ……………………………………………………………………………46
3-3-3)چالش های امنیتی و نفوذ بیگان………………………………………………………………….. 48
3-3-4) طائفهگرایی…………………………………………………………………………………………………50
3-3- 5 ).بازگشت عشایر به صحنه سیاسی عراق……………………………………………………..53
عنوان صفحه

3-3-6).حضوراشغالگران……… …………………………….. ………………………… ………………….. …55
3-3 -7 ).اختلافات درون گروهی…………………………………………………………………………………..56
3 -4)هویت جدید در پرتو قانون اسا سی………………………………………………………………………….57
3-4-1)فدرالیسم………………………………………………………………………………………………………… 58
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….61

فصل چهارم: امریکا و دولت سازی درعراق
4-1) امریکا و جنگ 1991 عراق ………………………………………………………………………………………64
4 -2)زمینه های ساختاری حمله2003……………………………………………………………………………..65
4-2-1)حمله سال 2003…………………………………………………………………………………………………66
4-2-3) مقایسه جنگ 2003 و 1991………………………………………………………………………………68
4-3)استراتژی حضور مستقیم دردولت سازی…………………………………………………………………69
4-4)استراتژی خروج نظامی ……………………………… ……………………………………………………….72
4-4-1). هزینه ها و فشار افکار عمومی…………………………………………………………………………73
4-4-2) نگاه منفی مردم عراق به امریکائیها………………………………………………………………….75
4-4 -3) توافقنامه خروج نیروهای امریکایی تا پایان2012 …………………………………………….75
4-5) شرکتهای امنیتی خصوصی در عراق…………………………………………………………………….78
4-6 )سناریوی های انتخابی امریکا ………………….. ………………………………………………………….82
نتیجه گیری……… ……………….. …………………………………………………………………………………….83
فصل پنجم : جمهوری اسلامی ایران و دولت سازی درعراق
5- 1) تاریخچه روابط ایران و عراق ……………………………………………………………………………….86
5-2) نگرانی های ایران قبل از حمله ………………………………………………………………………………….88
عنوان صفحه

5-2-1) دیدگاه رسمی ایران در قبال حمله……………………………………………………………………….90
5-2-2)ایران از نگاه گروههای عراقی……………………………………………………………………………….92
5-3 )تحرکات ایران درعراق…………………………………………………………………………………………..94
5-3-1)مذاکره ایران و امریکا در عراق…………………………………………………………………………..94
5-3-2)سفر هاشمی رفسنجانی به عراق…………………………………………………………………………..95
5-4) فرصت ها……………………………………………………………………………………………………………..97
5-4-1)فرصت اقتصادی……….. ……………………………………………………………………………………….97
5-4-2)فشار برای خروج منافقین …………………………………………………………………………………..99
5-4-3) حوزه های علمیه مرجعیت ایه الله سیستانی ………………………………… …………………..101
5-4-3-1)اصل تاکید بر انتخابات…………………………………………………………………………………..102
5-4-3-2)عدم دخالت دین در سیاست…………………………………………………………….. …………..103
5-5) چالش ها………………………………………………………………………………………………………………103
5-5-1)حضور اسرائیل………………………………………………………………………………………………………104
5-5-2)گسترش سلفی گری…………………………………………………………………………………………….106
5-5-3) اختلافات مرزی………………………………………………………………………………………………….108
5-5-3-1) نقش موافقتنامه الجزایر بین ایران …………………………………………………………. ……….109
5-5-4)اختلافات درون گروهی