جدول (2-1): معیارهای بدست آمده در پژوهش دیکسون.38
جدول (2-2): معیارهایی که از طریق مصاحبه با جامعه آماری بدست آمده است.39
جدول(2-3) : ضریب جریمه دیرکرد44
جدول (2-4): ارزش گذاری شاخص‎ها نسبت به هم67
جدول(2-5): مقایسات زوجی آلترناتیوها نسبت به هر معیار68
جدول(2-6): مقدار شاخص تصادفی در محاسبه نرخ ناسازگاری(آذر،1380، 52)70
جدول(4-2): روش محاسبه میانگین هندسی از طریق تخصیص امتیازات و ماتریس مقایسه زوجی109
جدول(4-3): ماتریس مقایسه زوجی معیارهای انتخاب تامین کننده AHP110
جدول(4-4): اولویت بندی معیارها111
جدول(4-5): محاسبه بردار ناسازگاری(CV) و نرخ ناسازگاری(IR)111
جدول(4-6) : جدول شاخص ناسازگاری تصادفی111
جدول(4-7): گام سوم و چهارم در اجرای تحلیل سلسله مراتبی113
جدول(4-8): ماتریس محاسبه میانگین هر شاخص برای هر گزین113
جدول(4-9): نتایج حاصل از ضرب اوزان شاخص ها در گزینه های در نظر گرفته شده113
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1): زنجیره‌ تأمین تدارکات 19
نمودار(2-2): عوامل تولید23
نمودار(2-3): نمونه ای از یک زنجیره تأمین خطی23
نمودار(2-4): مدل زنجیره‌ تأمین شماتیک24
نمودار(2-5): اهداف زنجیره‌ تأمین ناب25
نمودار(2-6): مدل زنجیره ارزش پورتر29
نمودار (2-7): نگرش سیستمی زنجیره‌ تأمین29
نمودار(2-8): نمودار زنجیره ارزش وزارت نفت(رادمنشه52،1385)30
نمودار(2-9): سیستم کلان لجستیک(بردستانی ، 1387،204)36
نمودار (2-10): دسته بندی عمومی ریسک در نمودار چیکن50
نمودار (2-12): فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده56
نمودار(2-13): مراحل ارزیابی و انتـخاب عرضـه کننده58
نمودار (2-14): مراحل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری62
نمودار(2-15): فرایند تحلیل سلسله مراتبی66
نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق83
نمودار(3-2): مدل آماری تحقیق84
نمودار(4-1): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت(سطح سازمانی)88
نمودار(4-2): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت (سطح سازمانی)88
نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات89
نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات89
نمودار(4-5): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن90
نمودار(4-6): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سن90
نمودار(4-8): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سـابقه کـار91
نمودار(4-9): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت92
نمودار(4-10): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت92
نمودار(4-11): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه”93
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-12): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”سابقه”93
نمودار(4-13): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و” شهرت”94
نمودار(4-14): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و”شهرت”94
نمودار(4-15): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و”استانداردهای کیفیت”95
نمودار(4-16):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی استانداردهای کیفیت95
نمودار (4-17): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی”95
نمودار (4-18): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و ” توان مالی “96
نمودار (4-19): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت “96
نمودار (4-20): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی” و بعد مسافت 97
نمودار (4-21): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت “97
نمودار (4-22): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه ” و ” شهرت “97
نمودار (4-23): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” استانداردهای کیفیت “98
نمودار(4-24):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” استانداردهای کیفیت “98
نمودار (4-25): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی “99
نمودار (4-26): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” توان مالی “99
نمودار (4-27): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت “100
نمودار (4-28): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” سابقه ” و ” بعد مسافت “100
نمودار (4-29): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت ” و ” استانداردهای کیفیت “101
نمودار(4-30):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” شهرت” و” استانداردهای کیفیت “101
نمودار (4-31): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی”102
نمودار (4-32): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” توان مالی”102
نمودار (4-33): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت”103
نمودار (4-34): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” شهرت” و ” بعد مسافت”103
نمودار (4-35): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی “104
نمودار(4-36):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و” توان مالی”104
نمودار (4-37): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت “105
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-38):درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل”استاندادهای کیفیت” و بعد مسافت 105
نمودار (4-39): فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت “106
نمودار (4-40): درصد فراوانی پاسخ دهندگان در مقایسه دو عامل ” توان مالی” و ” بعد مسافت “106
نمودار(4-41) : درخت سلسله مراتبی در تکنیک AHP108
نمودار (4-42): نتایج حاصل از اولویت بندی معیارها از وزن کم به زیاد112
نمودار(5-1): ترتیب اولویت معیارها118
نمودار(5-2): مقایسه درصد تاثیر معیارها119
نمودار(5-3): مقایسه تغییرات معیارها(تحلیل فاصله ای)119
چکیده:
در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت‌بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند که شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی کیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شرکت کننده در امر خرید، در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد کارشناسان خرید و متقاضیان کالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.
نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که عوامل کیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یک پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و کسانی که نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و کسانی که صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین کننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی که در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد که تعداد183نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. که در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 83 نفر از کارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای
Expert Choice, Spss استفاده شده است.

فصل اول:
کلیات

1-1- مقدمه
امروزه تعداد قطعات محصولات مدرن صنعتی به قدری زیاد شده که مسئله تامین و مدیریت تامین کنندگان آنها به معضل بزرگی برای شرکتهای تولیدکننده تبدیل شده است.
در بازارهای جهانی امروزی، شرکت ها واحدهایی با نامهای