تبط………………………………………………………………………………………………63
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………77
3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..78 3-1-1. نوع تحقیق با توجه به هدف. …………………………………………………………………………78
3-1-2. روش …………………………………………………………………………………………………………..79
3-2. جامعه‌ آماری…………………………………………………………………………………………………..79

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3. طرح تحقیق و تعیین طبقات تحلیل………………………………………………………………………80
3-3-1. طبقه‌بندی محتوا براساس مهارت‌های شناختی…………………………………………………….80
3-4. ابزار جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..80
3-5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………..81
3-5-1. اعتبار و پایایی………………………………………………………………………………………………82
3-5-2. روش‌های آماری…………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………84
4-1. ارائه توصیفی یافته‌ها…………………………………………………………………………………………84
4-2. تحلیل پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………116
فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..121
5-1. خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….121
5-2. بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………….121
5-3. سؤالات تحقیق و نتایج آنها……………………………………………………………………………………………………………125
5-4. محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………133
5-5. پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….133
5-6. پیشنهادهای تحقیقاتی آینده……………………………………………………………………………………..134
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………….135
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………153

فهرست جداول
2-1- جدول اریکسون 1…………………………………………………………………………………………………….36
2-2- جدول اریکسون 2…………………………………………………………………………………………………….37
2-3- جدول اریکسون 3…………………………………………………………………………………………………….38
جدول 4-1. داده‌های خام حاصل از بررسی کتاب فارسی پایه‌ی چهارم…………………………………….84
جدول 4-2. داده های خام حاصل از بررسی کتاب فارسی پایه ی پنجم……………………………………91
جدول 4- 3 . داده های خام حاصل از بررسی کتاب فارسی پایه ی ششم…………………………………95
جدول 4-4. فراوانی اهداف بر اساس دروس کتاب فارسی کلاس چهارم………………………………..100
جدول 4-5 . فراوانی اهداف بر اساس دروس کتاب فارسی کلاس پنجم…………………………………103
جدول 4-6 . فراوانی اهداف بر اساس دروس کتاب فارسی کلاس ششم…………………………………107
جدول 4-7 . مقایسه اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی کتاب فارسی سه کلاس چهارم، پنجم و ششم به تفکیک دروس………………………………………………………………………………………….110
جدول 4-8 . مقایسه فراوانی انطباق محتوای متن، تصویر و متن کتاب فارسی سه کلاس چهارم، پنجم و ششم به تفکیک دروس………………………………………………………………………………………….112
جدول 4-9 . خلاصه ای از تعداد اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی در دوره دوم ابتدایی…………………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول 4-10 . خلاصه ای از تعداد موارد انطباق محتوای متن، تصویر و تمرین کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی با اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی تعیین شده در آنها…………………. 115
جدول 4-11 . نتایج آزمون خی دو 2 متغیری بین محتوای کتاب های فارسی کلاس چهارم ابتدایی با مهارت های شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی…………………………………………………………………116
جدول 4-12 . نتایج آزمون خی دو 2 متغیری بین محتوای کتاب های فارسی کلاس پنجم ابتدایی با مهارت های شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی………………………………………………………………..117
جدول 4-13 . نتایج آزمون خی دو 2 متغیری بین محتوای کتاب های فارسی کلاس ششم ابتدایی با مهارت های شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی………………………………………………………………..118
جدول 4-14. نتایج آزمون کروسکال والیس به منظور مقایسه اهداف شناختی، عاطفی و روانی حرکتی بین سه پایه چهارم، پنجم و ششم……………………………………………………………………………119
فهرست نمودارها
2-1- نمودار طرح رشد…………………………………………………………………………………………………..31
2-2- نمودار مفهوم رشد…………………………………………………………………………………………………34
نمودار 4-1 . درصد میانگین اهداف شناختی، عاطفی، روانی- حرکتی بر اساس دروس کتاب فارسی کلاس چهارم…………………………………………………………………………………………………………………102
نمودار 4-2 .درصد میانگین انطباق محتوای متن، تصویر و تمرین کتاب فارسی کلاس چهارم با اهداف تعیین شده در