ف شده است (ساعتچی، 1376، به نقل از احمدی و همکاران، 1391). بنابراین از این دیدگاه ضرورت می‌یابد تا رابطه این دو متغیر مهم بررسی شود.
اهداف پژوهش:
هدف کلی این پژوهش عبارت است از: طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در ارتقای روحیه ی کارآفرینی
ب) هدف‌های فرعی :هدف‌های ویژه پژوهش حاضر به صورت زیر می‌باشد:
طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در هدف گذاری و ارتقای روحیه ی کارآفرینی .
طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در تصمیم گیری و ارتقای روحیه ی کارآفرینی.
طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در حل مشکلات و ارتقای روحیه ی کارآفرینی.
طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در تغییر و تحول سازمانی و ارتقای روحیه ی کارآفرینی .
سوال‌ها و فرضیه های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش:
فرضیه اصلی : بررسی طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در ارتقای روحیه ی کارآفرینی.
فرضیه های فرعی
بررسی طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در هدف گذاری و ارتقای روحیه ی کارآفرینی .
بررسی طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در تصمیم گیری و ارتقای روحیه ی کارآفرینی.
بررسی طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در حل مشکلات و ارتقای روحیه ی کارآفرینی.
بررسی طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در تغییر و تحول سازمانی و ارتقای روحیه ی کارآفرینی .
اصطلاحات و متغیرهای پژوهش
کارآفرینی
تامپسون ( 2000) کارآفرینی را فرایندی می‌داند که در آن بتوان با استفاده از خلاقیت، عضو جدید را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک و به کارگیری دیگر عوامل به وجود آورد.(ناهید،42:1388).
آریلا معتقد است که کارآفرینی سازمانی دارای سه بعد است که عبارتند از: نوآوری، توسعه محصولات، خدمات یا فرآیندهای جدید و ریسک پذیری(هادی‌زاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،1384: 24). همچنین در این تعاریف برخی از ویژگیهایی که برای سازمان کارآفرین در نظرگرفته شده است عبارتند از توفیق طلبی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری و اعتماد به نفس بالا(تقی زاده و همکاران،1386: 160).
نوآوری
نوآوری های سازمانی عملی است به عنوان پیش شرط و تسهیل کننده استفاده بهینه از محصولات فنی و فرایند نوآوری جهت کسب موفقیت سازمان که بستگی به نوع و درجه ساختار سازمانی و فرآیندهایپاسخگویی به استفاده از این فن آوری جدید دارد. نوآوری های سازمانی عبارتست از ارائه منبع فوری مزیت رقابتی از سوی سازمان که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره‌وری، زمان محلی، کیفیت و انعطاف پذیری دارد(آرمبروستر و همکاران، 2008: 645).
پیشگامی
پیشگامی میزان یا اندازه ای است که سازمانها در مواردی ، مانند حوزه‌های کلیدی تجاری، هنگام معرفی محصولات و خدمات، به کارگیری تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های اداری سعی در رهبری رقبا دارند تا پیروی آنها؛ به عبارتی پیشگامی به تمایل مدیریت در افزایش رقابت اشاره دارد(عزیزی زیارت،1387).
ریسک پذیری
تلاش برای کسب پاداش بیشتر در برابر افزایش احتمال عدم دستیابی به آن نتایج یا حتی کسب نتایج منفی ناشی از شکست( روبرت و بروخاوس،1980). ریسک را می‌توان به پیگیری سریع فرصت‌ها، استفاده یا کاربرد سریع منابع و اقدامات جسورانه ربط داد؛ در حقیقت جسور بودن در پیگیری فرصت‌ها به عنوان ویژگی سطح شرکتی کارآفرینی مورد نظر قرار گرفته است(عزیزی زیارت،1387).
خودتجدیدی
خودتجدیدی فرآیند پیدا کردن جایگزین‌های مناسب برای رشد و ترقی است ، تعریف مجدد مدل کسب و کار در جهت رقابت، چالش‌های آن برای پیدا کردن، یافتن راه‌های مختلفی برای انجام آنچه سازمان در حال حاضر ندارد یا حق برگزیدن مدل کسب و کار متفاوت از رقبای خود است(زلیوایو و ورون[20]، 2007: 125).
رقابت تهاجمی
رقابت تهاجمی، تمایل سازمان در به چالش درآوردن یا رقابت کردن با رقبا تعریف شده است.کووین و سلوین چنین فرض می‌کنند که حالت کارآفرینی، در تمایل شرکت به رقابت تهاجمی با رقبای صنعتی منعکس شده است (کووین و سلوین،1991).

فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مقدمه
هدف از این بخش، بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه مدیریت مشارکتی و کارآفرینی سازمانی انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در رابطه با کارآفرینی سازمانی و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده در رابطه با مدیریت مشارکتی ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.
بررسی نظریه های پیرامون کارآفرینی
1-2-2-مفهوم و تعاریف کارآفرینی
درباره تعریف کارآفرینی و شخص کارآفرین و کارآفرینی سازمانی، تعاریف گوناگونی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است که با توجه به وسعت سیطره کارآفرینی در رشته ها و علوم مختلف، تنوع تعاریف نیز امری غیر قابل کنترل و ناگزیر است، درنتیجه ارائه تعریف کامل و جامعی که بتوان با ارائه آن، اجماع دیدگاه‌های صاحب‌نظران را جلب کرد، سخت و گاه غیر ممکن می‌نماید.
واژه کار آفرینی ابتدادر زبان فرانسه ابداع شد (کرباسی وهمکاران ،1381: 27 ،اعرابی ،1382 : 17) و از اصطلاح و کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای “واسطه و دلال “و یا اصطلاح انگلیسی To undertake به معنای “متعهد شدن” اقتباس شده است (احمد پور داریانی ،1383 : 4) که در سال 1848 توسط استوارت میل3 به کارآفرینی4 در زبان انگلیسی ترجمه شد. در فارسی هم این اصطلاح ابتدا کار فرمایی و سپس کارآفرینی( در ایران به معنای کسی که زیر بار تعهد می رود) ترجمه شده که هر دو ترجمه خوبی از این واژه نیستند . به نظر می رسد بهتر بود که این واژه به “ارزش آفرین “ترجمه می‌شد ( احمد پور داریانی ، 1381 ).
سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی عبارتند از تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد. در موارد زیادی این مفهوم را به اشتباه صرفاَ معادل اشتغال زایی تعریف کرده اند. از اواخر دهه هفتاد در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش‎ها و گرایش‎های جامعه و تغییرات جمعیت شناختی ، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمدند به گونه ای که این موضوع باعث شده است تا مقوله کارآفرینی از جنبه های متعدد و بوسیله رشته های مختلف علمی نظیر اقتصاد ، مدیریت ، جامعه شناسی و روانشناسی مورد مطالعه قرار گیرد(هایتون5،2005: 25، به نقل از احمدی و همکاران، 1391).
پیتر دراکر (1985) کارآفرینی را به مفهوم جستجوی دائمی برای تغییر ، واکنشی در برابر آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت بیان می کند؛ از طرف دیگر شومپیتر ، به عنوان کسی که برای نخستین بار این مقوله را در نظریات خود به صورت علمی بیان کرد ، کار آفرینی را فرایند تخریب خلاق میداند ( هزار جریبی1384 :9).
چرچیل6درباره کارآفرینی با نگاه متفاوتی معتقد است : کارآفرینان باید بر حرکت ها و بهبودهای مستمری متمرکز شوند که به صورت مداوم در پی بهره برداری از ریسک‌ها و فرصت‌های قابل کنترل باشد (ناهید،42:1388).
کار آفرینی عبارتست از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد (احمد پور داریانی، 1384: 28).
احمد پورداریانی و عرفانیان(1386) معتقدند کارآفرین فردی است دارای ایده وفکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب وکار و با بسیج منابع که با مخاطره ی مالی،اجتماعی و حیثیتی همراه است محصول یاخدمت جدید به بازار ارائه می دهد. در تعریف یاد شده چهار نکته وجود دارد:
1)کارآفرین دارای ایده و فکر جدید است.
2)کارآفرینی در پی ایجاد کسب و کار است ( نه تنها نوشتن طرح تجاری، جمع آوری منابع، تشکیل تیم و راه اندازی کسب و کار نیز برعهده اوست).
3)کارآفرین ریسک پذیر است. مخاطره هایی که کارآفرین تحمل می کند لزوماَ فقط ریسک مالی نبوده و گسترده تر از آن است.
4)کارآفرین