بازگویی(iteration)، پرسشنامه، متخصصین، بازخورد کنترل شده ، گمنامی، آنالیزنتایج، اجماع، زمان و تیم هماهنگ کننده است(احمدی و همکاران،1387،ص176).
هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاکتورهای : هموزن یا هتروژن بودن نمونه، هدف دلفی یا وسعت مشکل، کیفیت تصمیم، توانایی تیم تحقیق در اداره مطالعه، اعتبار داخلی و خارجی، زمان جمع آوری داده ها و منابع در دسترس، دامنه مسئله و پذیرش پاسخ است(همان،ص177).در آنالیز نتایج دلفی متأسفانه روش خاصی جهت استفاده تعریف نگردیده است. روش های آنالیز بر اساس هدف دلفی ، ساختار راندها، نوع سوالات و تعداد شرکت کنندگان تعیین می شود. آمارهای اصلی استفاده شده در مدل دلفی اندازه های مرکزی(میانگین،میانه و نما ) و شاخص پراکندگی(انحراف معیار و محدوده میان چارکی)است که استفاده از میانه و نما در این میان مطلوب تر می باشد(همان،ص179).
1-2-7-3-5 فرایند تصمیم گیری چندمعیاره(AHP)
فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مقیاس های نسبی از مقایسه های زوجی داده های گسسته و پیوسته به کار می رود. این مقایسه ها ممکن است برای اندازه گیری های واقعی به کار رود یا اینکه نشان دهنده ی وزن نسبی ترجیحات باشد) قدسی پور،1384،ص14).
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ابتدا گزینه های انتخابی به طور جداگانه و به صورت زوجی مقایسه شده و وزن نسبی هر کدام نسبت معیارها مشخص گردیده است . سپس وزن معیارها نیز نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته و با ترکیب آنها وزن نهایی گزینه ها تعیین می شود. شایان ذکر است که فرایند وزن دهی و مقایسه ی معیارهای مختلف با بهره گیری از نظرات مسوولان، کارشناسان و مراجع ذیربط صورت گرفته است. در این تحقیق مراحل تحلیل با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفته است. ساختار کلی فرایند شامل مراحل زیر می باشد:

– ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی شامل هدف،معیارها و گزینه ها ؛