ند رسانه ای می باشد که در واقع در این مرحله داده های خام پژوهش جمع آوری می شود. در مرحله دوم به دسته بندی مطالب گردآوری شده بوسیله روش فیش برداری پرداخته می شود که مطالب مربوط به پژوهش از سایر مطالب جدا می شود. مرحله سوم عملیاتی شدن پژوهش است که در آن با توجه به داده های خام گردآوری شده و دانش پژوهشگر به تحلیل مطالب پرداخته و درستی یا نادرستی فرضیه را به آزمون می گذاریم.

1-8 – دامنه زمانی- مکانی:
دامنه زمانی : دوره ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش، سال 2000 تا 2008 میلادی.
دامنه مکانی : ایالات متحده امریکا

1-9 – ضرورتها و اهداف:
هدف اصلی مدنظر در این پژوهش تبیین و تحلیل یک فرایند سیاسی- نظامی در قالب روش تحلیلی توصیفی است . هدف اصلی ما بررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری مجتمع ها نظامی به عنوان یک گروه ذی نفوذ در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جرج واکر بوش است. در کنار هدف اصلی، تحلیل میزان نفوذ و گسترش این مجتمع ها در جامعه امریکا، پراکندگی آن در ایالتهای مختلف و میزان نفوذ آن در دولت و کنگره ، اهداف فرعی ما را تشکیل می دهد که تحلیل هدفهای فرعی ما را به سمت هدف اصلی رهنمون می کند.
سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا به دلیل ساختار تکثرگرای این کشور به نظر می رسد همچون حوزه های دیگر سیاسی این کشور تحت تاثیر علایق و منافع گروهی گروههای ذی نفوذ است و یکی از گروههای صاحب نفوذ و دارای منافع در سیاست دفاعی ایالات متحده مجتمع های نظامی- صنعتی است. با بررسی نفوذ این مجتمع ها در ساختار جامعه امریکا، نهادهای سیاسی و بخصوص دولت و کنگره، قادر خواهیم بود تا به درک درستی از تاثیر منافع اقتصادی و سیاسی این گروه بر ساختار سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا برسیم.

1-10 – اهمیت موضوع:
سـیاست خـارجی و دفـاعی ایالات متحده امریکا برای محققان سیاسی و نظامی دنیا به دلیل شرایط خاص
ابرقدرتی این کشور و تاثیر بسیار زیاد این سیاستها بر سیاست جهانی یکی از موضوعات مطالعاتی بینالمللی محسوب می شود. بعد از جنگ دوم جهانی که ایالات متحده امریکا به عنوان قدرتمندترین وکشور دنیا از نظر نظامی و اقتصادی مطرح شد، به طبع سیاست دفاعی قدرتمندترین کشور دنیا از نظر نظامی برای همه کشورهای دنیا و نیز سیاستمداران این کشور اهمیت خاصی پیدا کرد. مطالعات و تحلیلهای بسیار زیادی که در داخل و خارج این کشور در مورد سیاست دفاعی اش انجام شده است نشان از اهمیت موضوع برای مجامع علمی و سیاسی است.
سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا که بعد از جنگ دوم جهانی رویه ای تهاجمی داشته و به طور متناوب وارد جنگهای بزرگ متعدد ( جنگهای کره، ویتنام ، خلیج فارس… ) و درگیری های کوچک بی شمار در سراسر دنیا شده است؛ به نظر می رسد قسمت کمی از این رویه مربوط به وضعیت خاص ابرقدرتی و هژمونی امریکا است. ولی بخش دیگر و چه بسا مهمتر آن مربوط به مولفه های داخلی تاثیرگذار به سیاست دفاعی این کشور است. در ایالات متحده امریکا به دلیل ساختار دموکراتیک و تکثرگرای آن، گروههای ذی نفوذ ، احزاب و سایر گروههای اجتماعی قادر به تاثیر گذاری بر سیاستهای کلان امریکا هستند. سیاست دفاعی این کشور نیز به همین دلیل یکی از حوزه های تاثیرگذاری این گروههاست.
گروههای ذی نفع در سیاست دفاعی ایالات متحده را از یک نظر می توان به دو بلوک تقسیم کرد. یک بلوک گروههای ذی نفع طرفدار سیاست دفاعی و نظامی ملایم و چندجانبه گرایانه امریکا برای ایجاد ثبات در سیاست بین الملل بمنظور فراهم کردن شرایط پیشرفت فرایند جهانی شدن و وابستگی متقابل هستند؛ تا این گروهها بیشتر در زمره شرکتهای فراملی اند، بتوانند در این شرایط فعالیت اقتصادی خود را در سراسر جهان بدون ترس از ناامنی سرمایه و حرکت پیوسته آن انجام دهند.
بلوک دیگر گروههای ذی نفوذ، گروههای طرفدار یکجانبه گرایی و هژمونی گرایی ایالات متحدهاند که این گروهها به دلیل داشتن صنایع خاص غیر رقابتی و انحصاری مثل صنایع جنگ افزار سازی، سود چندانی از روابط بین الملل چند جانبه با روابط متقابل نمی برند. بلکه برعکس این گروهها خواهان شرایط بی ثبات، بحرانی و حتی جنگی هستند تا از قبل این شرایط از کسب و کار جنگیشان به سود دست یابند. در میان این گروههای ذی نفوذ، مجتمع های نظامی- صنعتی یکی از گروههای تاثیر گذار بر سیاستهای دفاعی ایالات متحده امریکا است که نفوذ زیادی را در فرایند تهیه و اجرای سیاست دفاعی این کشور اعمال می کند و با توجه به تاثیر سیاستهای دفاعی این کشور بر سیاست جهانی، باید ریشه و فرایند تهیه و اجرای این سیاستها و نیز گروههای تاثیرگذار بر این سیاستها به دقت بررسی وتحلیل شود تا آگاهی منطقی و مطلوبی در مورد اهداف و استراتژی های سیاست دفاعی ایالات متحده بدست آید.

1-11- سازماندهی پژوهش:
این پژوهش در سه قسمت اصلی ارائه می شود که قسمت اول چارچوب نظری را در برمی گیرد و در آن
از مباحث تصمیم گیری در فرایندهای سیاسی بحث می شود. در این فصل مفاهیم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاستهای دفاعی تعریف می شود و بعد سه مدل تصمیم گیری گراهام آلیسون به بحث گذاشته

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

می شود و بعد بحث اصلی یعنی تئوری تصمیم گیری تکثرگرا به تفصیل بررسی می شود. در فصل بعدی که تحت عنوان فصل سوم آمده است به بررسی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا در سه دوره دوران جنگ سرد، سالهای دهه 1990 و دروره ریاست جمهوری بوش در سالهای 2000 تا2008 میلادی پرداخته می شود.
در بخش بعد، تحت عنوان فصل چهارم به بررسی نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در دوران ریاست جمهوری بوش پرداخته می شود که در این قسمت در بخشهای مختلف به دلیل اهمیت موضوع از نظر پژوهش به تعریف و تاریخ ظهور مجتمع نظامی- صنعتی، بررسی نقش نومحافظه کاران در سیاست دفاعی بوش، تغییرات در سیاست دفاعی و هزینه های نظامی ایالات متحده در این دوران می پردازیم. در انحای این موضوعات به طور پیوسته در پی ردیابی نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در جهت دادن و هدایت سیاست دفاعی امریکا در این دوران هستیم. در فصل پنجم نیز به طور مختصر نتیجه گیری پژوهش را آورده ایم.

فصل دوم

مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی

2-1- مقدمه:
امروزه تصمیمگیری1 یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست میباشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوریهای تصمیمگیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.
با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی2 تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی
می زند و مطلوبترین گزینه را برمیگزیند.
الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون3 مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی4، مدل سیاستهای حکومتی5 و مدل تصمیم گیری تکثرگرا6، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.
در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع7 بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظ