نوآوری های ابتکاری و برنامه های راهبردی ، ساختار بانک خود را به بانکی منعطف در برابر نوآوری تغییر داده اند مدیران اینگونه بانک ها برای پیروزی در حال و آینده همزمان به دوبازی جداگانه پرداخته اند ، نخست آنکه در بهبود توان رقابتی کوتاه مدت خود می کوشند و کارایی بانک را افزایش می دهند و بر این نکته واقفند که کارایی بالا به تنهایی پیروزی بلندمدت را تضمین نمی کند .
دوم آنکه برای به دست آوردن پیروزی پایدار ، مدیران در بازی دیگری باید استاد باشند و آن شناخت زمان و مکان نوآوری های می باشد در واقع نوآوری نقش حیاتی در تامین نگهداری مزیتی در بانک ها دارد در واقع بانک های پیشتاز به دنبال حفظ فاصله خود نسبت به رقبا هستند . این بانک ها در مقاطع زمانی مختلف خدمات جدیدی را به بازار عرضه می کنند . امروزه بانک ها بیش از پیش دریافته اند که رقابت از طریق ایجاد نوآوری مستمر در خدمات و ساده سازی مراحل انجام کار امری محدود به زمان نیست ، بلکه فرایندی مستمر و دائمی است بانکی موفق نامیده می شود که ماهیت نوآوری های چند منظوره را شناخته و به آن پایبند باشد.
با مقیاس مورد نظر مدیران باید بیش از اجرا یا توسعه نوآوری به فکر طراحی ساختار نوآوری در بانک خود باشند که از آن به عنوان جویبار نوآوری یاد می شود اما چگونه می توان خانواده بانک را به سمت نوآوری سوق داد؟ اگر از جنبه های خاص نوآوری را در بانک ها مورد بررسی قرار داده شود نشان خواهد داده شد که بانک ها ، از وجوه مختلفی نظیر ساختار بازار ، رقبا و خواست مشتریان با نوآوری درگیر هستند تعدادی بر این باورند که نوآوری در تکنولوژی مزایای زیادی نصیب بانک ها می کند ، گروهی نوآوری در خدمات را منشا نوآوری در تکنولوژی می دانند به عقیده آنها خدمات جدید ، فن آوری های جدیدی را می طلبد عده ای ساختار بانک ها را منبع نوآوری می نامند و در نهایت تعدادی نیروی انسانی را به عنوان موتور اصلی نوآوری تعریف می کنند .بنابراین تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع دارای اهمیت بسیاری است. در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بررسی و مورد تبیین قرار گیرد.
پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که آیا رابطه ای بین طرح های نوآورانه با تجهیز منابع وجود دارد؟
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق
ارائه خدمات غیراعتباری از جمله جذب، نگهداری و نقل و انتقال وجوه زمینه ی جذب مشتریان و درآمدزایی بانک را فراهم می آورد. جذب حساب های ارزان قیمت از قبیل حسابهای قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه ویژه کشاورزی، جاری و کوتاه مدت ویژه و عادی به کاهش قیمت تمام شده منابع و کاهش هزینه ها کمک خواهد کرد. اگر بانک ها در مسیر جذب سرمایه ی جدید دچار مشکل و اخلال شوند آنگاه به دلیل عدم توانایی در پرداخت تسهیلات به مشتریان قبلی، امکان از دست دادن این مشتریان نیز بانک را تهدید خواهد کرد.در نتیجه بانک ها باید در پی نوآوری هایی باشند تا هم مشتریان و سرمایه ی جدید جذب نمایند و هم از محل این منابع بتوانند به مشتریان قبلی خود تسهیلات ارائه نموده و آنها را نیز حفظ نمایند (حقیقی و همکاران،1388،ص80).
متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.یعنی هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد ، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد.دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست وجو کرد(سکاران،1388،ص85).در تحقیق فرا رو، طرح های نوآورانه (نوآوری) و ابعاد مختلف آن یعنی نوآوری خدمات، نوآوری تکنولوژیک و نوآوری فرآیند بعنوان متغیر مستقل می باشند.
همچنین متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند.با تحلیل متغیر وابسته (یعنی این که چه متغیرهائی بر آن تاثیر می گذارد) ،می توان برای حل مسال به پاسخ هایی دست یافت(سکاران،1388،ص83).تجهیز منابع بعنوان متغیر وابسته در تحقیق حاضر می باشد.
طرح های نوآورانه، نوآوری هایی هستند که در موسسات مالی علی الخصوص بانک ها به اجرا در می آید و بیش تر در حیطه ارایه خدمات جدید و فرآیندهای جدید است. بنابر این در این تحقیق منظور از طرح های نوآورانه، نوآوری در بخش طراحی ، تولید و ارایه خدمات جدید است. منظور از نوآوری استفاده از خلاقیت و ابتکار در ارائه ی طرح ها و خدمات جدید به مشتریان است که در قالب خط مشی سالانه تجهیز منابع و در ابتدای هر سال از طرف هیئت مدیره تصویب شده و در اختیار شعبات قرار می گیرد. با توجه به نظریه های مختلف صاحب نظران در زمینه نوآوری، نوآوری سازمانی به سه دسته تقسیم می شود (لوالیه و تلیه، 1385،ص21):
1- نوآوری محصول (خدمات)؛
2- نوآوری تکنولوژیک ؛
3- نوآوری فرآیند.
با توجه به افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری ، نوآوری های روزافزون در حوزه خدمات بانکی ، پیشرفت فن آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان ، لازم بودن ایده پردازی ، اهمیت به این موضوع در تدوین سازمان و عملیاتی نمودن آن واقعیتی است اجتناب ناپذیر و بانکهای کشور جهت رقابت باید با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر ، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق ، خود را وارد عرصه رقابت جدی تری نمایند(کابارانزاد قدیم،1388،ص20)
بنابراین بطور کلی چنین می توان گفت که اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده ای است که نوآوری در تجهیز منابع در محیط رقابتی و پیچیده بانک های امروزی دارد.
1-4 )اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق شامل بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر بیان می شود:
الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.
ب. رابطه نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص شود.
ج- رابطه بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار گیرد.
1-5 )فرضیه ی تحقیق
1-5-1)فرضیه اصلی
بین طرح های نوآورانه و تجهیز منابع رابطه وجود دارد.
1-5-2)فرضیه های فرعی
فرضیه1: بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه 2: بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه 3: بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
1-6)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
نوآوری خدمات
تعریف مفهومی
نوآوری در محصول شامل ارایه محصول (خدماتی) می شود که در مقایسه با سایر محصولات موجود در بازار، حائز حداقل یک خصوصیت نوین و متمایز باشد (لوالیه، 1385، ص22).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق نوآوری محصول بر اساس زیر سازه های ارایه خدمات جدید، بهبود خدمات، پاسخگویی به خواسته های مشتریان، طراحی پیشرو برای خدمات اندازه گیری می شود.
نوآوری فرایند
تعریف مفهومی
نوآوری در فرایند در برگیرنده فرآیندهای صنعتی اجرا شده در زمینه طراحی، تولید وتوزیع محصولات و خدمات می شود. باید خاطر نشان کرد که برای سازمان ها، اهمیت این نوع نوآوری کم تر از اهمیت نوآوری در محصولات نیست (لوالیه، 1385، ص 23).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش نوآوری فرآیند براساس زیر سازه های بازارگرا بودن ، حمایت از طرح ایده های نو، اجرای ایده های نو اندازه گیری می شود.
نوآوری تکنولوژیک
تعریف مفهومی
تکنولوژی یکی از ابزارهایی است که موجب ارزش آفرینی و مزیت رقابتی می شود. در حال حاضر در بسیاری از صنایع، نوآوری تکنولوژیک به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت رقابتی تبدیل شده است.نوآوری تکنولوژیک عبارت است از عمل معرفی کردن یک وسیله، روش یا مواد جدید برای استفاده از آن ها در جهت اهداف تجاری یا عملی (ا. شلینگ، 1387، ص17).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش نوآوری تکنولوژیک بر اساس زیرسازه های تکنولوژی های برتر، توسعه نرم افزاری سازمان، نوآوری در انجام کارها، استفاده از اتوماسیون و رایانه اندازه گیری می شود.
تجهیز منابع
تعریف مفهومی
منظور جذب سرمایه مشتریان و افزایش سپرده گذاری آنها می باشد که در نهایت منجر به افزایش منابع مالی در بانک خواهد شد. سپرده های اشخاص نزد بانک ها از اقلام مهم منابع مالی محسوب میگردد زیرا که حساب سپرده ها چندین برابر سایر منابع میباشد.به همین دلیل تکیه بانکها بیشتر به سپرده اشخاص می باشد (احمدی راد، 1389، ص 142).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش بانک ها می توانند به منظور تجهیز منابع