ه……………………………………………………………………………………………………………………………….113
4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………113
4-3. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….113

4-4. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….125
4-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….125
4-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..129
4-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….133
4-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………133
4-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….134
4-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..136
4-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….149
4-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….161
4-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………???
فصل پنجم :نتیجه گیری
5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..???
5-2 . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….???
5-3. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….???
5-4. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….???
5-5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….???
????????فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….???
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………???
فهرست جداول
جدول 3-1. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….98
جدول3-2. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………99
جدول3-3. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………100
جدو ل 3-4. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………101
جدول 3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………102
جدول 3-6. نمونه گیری از مناطق 22 گانه تهران……………………………………………………………………………..105
جدول 3-7. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………111
جدول 4-1. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………114
جدول4-2. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..115
جدول4-3. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..116
جدول4-4. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….117
جدول4-5. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..118
جدول4-6. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………118
جدول4-7. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….120
جدول4-8. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….121
جدول4-9. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………122
جدول4-10. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….123
جدول4-11. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………123
جدول4-12. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….124
جدول4-13. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………125
جدول4-14. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….126
جدول4-15. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………126
جدول4-16. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….127
جدول4-17. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………127
جدول4-18.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….128?
جدول4-19. توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………129?
جدول4-20.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..130
جدول4-21توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………131
جدول4-22.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………133
جدول4-23.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….134
جدول4-24 توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….137
جدول4-25. توزیع نسبی جمعیت برحسب منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….137
جدول4-26. توزیع نسبی