اجتماعی-اقتصادی استان ایفانماید
همچنین بخشی ازاین تحقیق ارتباط میان سرمایههای طبیعی استان و مدیریت استفاده بهینه در جهت جذب درآمدهای حاصل ازاکوتوریسم راازبعداقتصادی موردبررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.بنابراین میتوانیم باارزیابی پتانسیل اکوتوریسم دراستان،رابطه مناسبی بین جاذبههای توریستی و فعالیت گردشگری ایجادکنیم وتوسعه صنعت گردشگری رافراهم نماییم.

-اهداف
-پتانسیل یابی مناطق مستعداکوتوریسم به روش شبکه هادراستان لرستان
-ارزشگذاری مناطق مستعد اکوتوریسم به روش C.V.M
-فرضیات
-دراستان لرستان مناطق مستعد اکوتوریسم وجوددارد
-روش C.V.Mروش مناسبی برای ارزشگداری اقتصادی دراستان لرستان است
.
فصل دوم
کلیات
2-1-تاریخچه گردشگری
به دنبال دگرگونیها وتحولاتی که درساختاراجتماعی واقتصادی اروپا طی قرون 18 و 19 میلادی برگرفته از دو انقلاب کشاورزی و صنعتی روی داد، به تدریج یک نوع مسافرت تفریحی برای استفاده از سواحل دریاها و سرگرمی و استراحت، جای مسافرتهای سنتی- آموزشی اشراف را گرفت و افرادی که به این منظور به فرانسه مسافرت میکردند، توریست نامیده شدند. اصطلاح توریست از قرن نوزده میلادی معمول شد. در آن زمان اشراف زادهگان فرانسوی را که برای تکمیل تحصیلات وکسب تجربههای لازم اقدام به مسافرت میکردند،توریست مینامیدند. وسپس باگستره معنای بیشتردرمورد کسانی به کاربرده شدکه صرفاجهت سرگرمی،وقت گذرانی وگردش به سفرمیرفتند. به تدریج این واژه به زبانهای دیگرراه پیدا کرد وواژه توریسم درهمه جارواج یافت وتوریسم وتوریست به”مسافرت ها ومسافرینی گفته شدکه هدف آنها استراحت، گردش، سرگرمی و آشنایی بامردم بودنه کسب درآمدواشتغال به کار. (رضوانی،1374)

2-2-تعاریف گردشگری
گردشگری مفهومی فراگیر و گسترده داردکه تاریخچه آن به سال 1811 یا پیش ازآن باز میگرددوتعریف آن همچنان دستخوش تغییرو دگرگونی است. اصطلاح گردشگری شامل مسافرت های افراددرخارج ازخانه و تجارتها وافرادی میشود که درخدمت این بنگاهها هستند که برای آنها انجام مسافرتهاراآسانترولذت بخشترساخته وانجام آنهاراتسریع میکنند.دراینجا مسافرت به اشکل مختلف به صورت فردی تعریف میشود که درفاصله معینی (فاصله مورد نظر متغیر خواهد بود)از خانه خود قرار دارد.
مفهوم گردشگری را می توان از زوایا و چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داد.گردشگری فعالیتی است که درآن افراد برای مقاصد تفریحی یا اقتصادی، به خارج از مکان زندگی خود مسافرت میکنند و خدمات و کالایی را برای مسافرین فراهم میآورند و شامل مخارجی است که بازدیدکنندگان متقبل پرداخت آنها شده ویا آنکه حضور آنها موجب پیدایش چنین هزینههایی میشود.
فرهنگهایی که امروزه مفهوم گردشگری را تعریف میکنند به همان اندازه مفید واقع میشوند که یک فرهنگ لغت قرن نوزدهمی از آن تعریفی راارئه کرده بود. گردشگران افرادی هستند که مسافرت آنها بدلیل کسب لذت یا رفع کنجکاوی صورت میگیردویاآنکه این افراد هیچ کاربهتردیگری سراغ ندارندکه به جای آن مسافرتهاانجام دهند.فرهنگ وبستر نیزهمچنان حوزه گردشگری رابه انجام مسافرتهایی برای مقاصد تفریحی محدود میکند:. مفهوم گردشگر ومسا فر عملا در واژگان آمریکایی یکسان ومشابه تعریف شده است؛ یعنی هر کسی که بیش از 24 ساعت یا یک شبانه روز را دور ازمحل اقامت خودبه سرکنداستثنائاتی دراین خصوص وجود دارد:مسافرتهای نظامی ،دانشجویان مقیم ،دانشجویان مهاجر و دیپلماتهاو افرادی که کارشان خارج ازمحل اقامتشان است ،جزو گردشگران محسوب نمیشوند.برخی از محققین وسازمانهای دولتی ممکن است گردشگری رابه شکل نسبتاًمتفاوتی تعریف کنند.
اداره سرشماری ایلات متحده، مسافرت راچنین تعریف میکند:زمانی که رفت وبرگشت به مکان معینی،مجموع کمتراز100مایل نباشد؛اقامت شبانه خارج ازمحل اقامت الزامابخشی ازمسافرت نخواهدبود.اداره آمارکاناداگردشگررابه صورت کسی تعریف میکند که ازمحل اقامت خودبه فاصلهای برابرحداقل 50 مایل دورمیشود(فرزین، 1383)
2-3-توریسم
مطابق معانی عام،توریسم به فعالیتهایی اطلاق میشودکه گردشگران وآنهایی که برایشان تسهیلاتی رافراهم میکنند،انجام میدهند.حال آنکه یک توریست شخصی است که به گردش و گشت و گذار میرود(ویور،2008). کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD: United Nation Conference on Trade and Development)(1998) بر اساس تعریف اخیرسازمان جهانی گردشگری(WTO:World Tourism Organization)وسازمان ملل،تعریف زیررابرای توریست بین المللی ارائه داده است: فردی که بین دویاچندکشور به سفربپردازد،بهطوریکه از سکونتگاه دائم خودبیش ازیک روز وکمترازیک سال بمنظور فراغت، کسب وکارو یا دیگر اهداف دورباشد.توریسم یاگردشگری به یک سیستم دارای ارتباطات درونی گفته میشود که شامل گردشگران و خدمات فراهم آمده(تسهیلات،جاذبهها،حمل ونقل وتاسیسات رفاهی)جهت کمک به جابجایی آنهااست(فنل،1999)درحالیکه گردشگربنابه تعریف سازمان جهانی گردشگری به کسی گفته میشودحداقل یک شب دریک اقامتگاه درمحل مسافرت خود سپری کند نه بیشتر از یک سال برای گردشگران بین المللی و شش ماه برای افرادی که درکشورخودمسافرت میکنند،باهدف اصلی بازدیدنه جهت دریافت دستمزدیاپاداش درمحل مورد بازدید (سازمان جهانی گردشگری،2007).
2-3-1-انواع توریسم
توریسم براساس نیازمندیها،شیوه سفر،نوع فعالیت،زمان ومحدوده سفربه چندین گروه تقسیم شده که عبارتنداز
متراکم وگسترده- توریسم متراکم معمولا نیازمندتاسیسات خاصی است ماننداستخر شناوپیست اسکی.اماتوریسم نوع گسترده نیازچندانی به تاسیسات و تجهیزات نداردمانندکوه پیمایی.
توریسم براساس هدف مسافرت: گردشگر قومی،تاریخی،تفریحی،هنری،‌ طبیعت گراوشغلی.البته این طبقهبندی غیرقابل تغییرنیست زیرادر اغلب موارد توریستها ترکیبی ازاهداف رادر ذهن داشته و با این اهداف چندگانه مسافرت میکنند.فرضاًاگربازرگانی اهداف شغلی رامدنظرداشته باشددرعین حال میتوانددرمحیطی آرام وجذاب به استراحت یافعالیتهای ورزشی بپردازدویابه دیدن آثارتاریخی و میراث هنری برود.
توریسم براساس تعدادگردشگر:شامل توریسم انفرادی وگروهی.
توریسم خاص وعام:توریسم خاص به مواردخاصی ازفعالیتهامانند کوه پیمایی،بازدیدازمیراث فرهنگی،ماهیگیری و…نظرداردوعمدتاً دارای دیدعلمیترنسبت به محیط میباشدوتوریسم باکمترین امکانات و تجهیزات درپی علایق خوداست.اکوتوریسم ازنوع توریسم خاص است. درتوریسم عام،گردشگربه قصدگذران اوقات فراغت ازخانه خارج میشودوهدف اصلی اوگردشگری وتفریح است.توریسم عام بدلیل اینکه تمام امکانات رابرای راحتی خودبه خدمت میگیردوعموماًنسبت به هشدارهای زیست محیطی به عنوان یک مانع مینگردوازدرجه تخریب بالاتری برخورداراست.ازعمدهترین تخریبهای ایجادشده توسط توریسم عام میتوان به از بین رفتن پوشش گیاهی،ایجادزباله فراوان ،‌آتش سوزی و… اشاره کرد.
توریسم تابستانی وزمستانی:شرایط مناسب ومساعدطبیعی درکنار دیگر جاذبههای توریستی باعث رونق توریسم تابستانه میگردندکه شامل:مدت زمان آفتابی بودن روزها،دوره درجه حرارت مناسب، درجه حرارت آب دریا،‌ناهمواریها وذخیره آب،رطوبت نسبی وپوشش گیاهی است.دراینجامدت زمان آفتاب درخشان دردورهای تعیین میگرددکه حدمتوسط درجه حرارت روزانه15تا20درجه سانتیگراددرفصل تابستان باشد.درزمینه ناهمواریها،مناطق کوهستانی ازمرتفعات تا پای تپههاموردتوجه است.قلههای زیبای کوهستان،درههای جالب و تماشایی باشیب ملایم،برای انواع تفریحات واستفادهازساعات اوقات فراغت تابستانی موردبهرهبرداری قرارمیگیرد.نواحی جنگلی نیز شرایط مساعدی رابرای توریسم تابستانی فراهم میآورند.اما عواملی که باعث رونق توریسم زمستانی میشوندعبارتنداز:درجه حرارت مناسب درفصل زمستان،میزان ساعات آفتابی،سرعت باد،پوشش برف،ناهمواریها،پوشش گیاهی،ارتفاع برف ومدت زمانی که برف روی زمین ازنظر پوشش گیاهی،جنگلهای کاج وسروبهترین شرایط رادر تفریحات زمستانی فراهم مینمایند.
توریسم درون مرزی وبرون مرزی:توریسم درون مرزی،‌سفرتفریحی در داخل مرزهای یک کشوراست وتوریسم درسایرکشورها،توریسم برون مرزی نامیده میشود.لازم به ذکراست که دردنیای امروز،صنعت توریسم برون مرزی دومین صنعت درآمدزای جهان است(باتلر1999؛ ویور،2008).
2-4- طبیعت گردی (اکوتوریسم)
طبیعت‌گردی یااکوتوریسم اختصارواژهEcologicalTourismنوعی از توریسم است که برجاذبه های طبیعی تأکیددارد(ویور، 2008)و ویژگی محوری آن،وابستگی به مفهوم توسعه پایدار،ارتباط با طبیعت، ایجادموقعیتهای آموزش بوم‌شناسی وقدرشناسی نسبت به مادر زمی