کافی مقدار تنش به مراتب از مقدار محاسبه اولیه بیشتر است.
ضمیمه1
به منظور از بین بردن انتگرال ولترا استفاده از سری پرونی و گرامول و سزیز در حال حاضر ارائه شده و رفتار خزش با آن توصیف می شود.
معادله 1
که در ان
معادله2
که می توان معادله قبلی به صورت زیر یکپارچه کرد

معادله 3
معادله 4

  • 2