ایی……………………………………………………………………………………..82
4-3- بازاریابی تکنولوژی سبز…………………………………………………………………………………………………91
4-4- بازاریابی کالاهای شیمیایی……………………………………………………………………………………………..95
4-4-1- گازها……………………………………………………………………………………………………………………….96
4-4-2- نفت………………………………………………………………………………………………………………………..98
4-4-3- پالپ و کاغذ……………………………………………………………………………………………………………..101
4-4-4- فیبرها………………………………………………………………………………………………………………………107
4-4-5- کود های شیمیایی…………………………………………………………………………………………………….108
4-4-6- کلرین……………………………………………………………………………………………………………………..109
4-5- پلاستیک ها و لاستیک ها……………………………………………………………………………………………….112
4-5-1- پلی الفین ها……………………………………………………………………………………………………………….114
4-5-2- پلی استایرن ها…………………………………………………………………………………………………………119
4-5-3- پلی وینیل کلراید……………………………………………………………………………………………………….120
4-5-4- پلی استر های اشباع نشده…………………………………………………………………………………………..122
4-5-5- فوم های پلی یورتان………………………………………………………………………………………………….124
4-5-6- رزین های ترفتالات پلی اتیلن……………………………………………………………………………………125
4-5-7- فیلم های ترفتالات پلی اتیلن………………………………………………………………………………………127
4-5-8- فیبر های ترفتالات پلی اتیلن………………………………………………………………………………………127
4-5-9- لاستیک ها………………………………………………………………………………………………………………..128
4-5-10- لاستیک های طبیعی…………………………………………………………………………………………………129
4-5-11- لاستیک های ترکیبی………………………………………………………………………………………………..130
4-5-12- الاستومر های ترموپلاستیک مبتنی بر استایرن……………………………………………………………..132
فصل پنجم : نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………133
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….134
5-2- پوشش ها و جلا دهنده ها……………………………………………………………………………………………..137
5-3- رنگ های نساجی ………………………………………………………………………………………………………..138
5-4- بازدارنده های فرسایش…………………………………………………………………………………………………139
5-5- مواد شیمیایی برای الکترونیک ها……………………………………………………………………………………141
5-6- کاتالیست ها…………………………………………………………………………………………………………………143
5-7- افزودنی های پلاستیک………………………………………………………………………………………………….145
5-8- آفت کش ها…………………………………………………………………………………………………………………148
5-9- پلیمر های ویژه……………………………………………………………………………………………………………150
5-10- مواد آرایشی……………………………………………………………………………………………………………….153
5-11- تجارت کشاورزی……………………………………………………………………………………………………….157
5-12- روند های کلی…………………………………………………………………………………………………………..158
5-13- آفت کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها…………………………………………………………………..159
5-14- دانه های تغییر یافته ژنتیک…………………………………………………………………………………………..162
5-15- گیاهان به عنوان راکتو های شیمیایی……………………………………………………………………………..166
5-16- غذای کامل………………………………………………………………………………………………………………..167
5-17- جنبه های قانونی…………………………………………………………………………………………………………168
5-18- بازاریابی داروها…………………………………………………………………………………………………………..170
5-19- عوامل اجتماعی و دموگرافیک(مردم شناسی)………………………………………………………………….172
5-20- تغییر نمودار بازاریابی…………………………………………………………………………………………………..176
5-21- بخش های بازار جدید…………………………………………………………………………………………………176
5-22- رقبای جدید……………………………………………………………………………………………………………….178
5-23- توسعه یک داروی جدید………………………………………………………………………………………………178
5-24- پیش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………..180
5-25- راه اندازی مجدد داروها……………………………………………………………………………………………..181
5-26- کانال های توزیع…………………………………………………………………………………………………………182
5-27- تجارت الکترونیک در صنعت شیمیایی………………………………………………………………………….184

  • 2