یده، دختر عبدالرحمن بن علی هاشمی عقیلی نویری مکی (-870 هجری)؛ 7) زینب دختر احمد بن حمد شویکی مکی، مکنی به ام حبیبه (-886 هجری)؛ 8) ساره دختر محمد بن محمود ربعی بالسی، نوه‌ی شیخ الاسلام ابن الملقن (-869 هجری)؛ 9) مریم دختر علی بن عبدالرحمن هورینی شافعی، مکنی به ام هانی، مادر شیخ علامه سیف الدین حنفی (-871 هجری)؛ 10) نشوان دختر عبدالله بن علی کنانی عسقلانی حنبلی، مکنی به ام عبدالله، و ملقب به سوده (-880 هجری).
3-2-شاگردان سیوطی33
سیوطی همانند سایر علمای اسلام شاگردانی را تربیت کرد، در اینجا به نام مشهورترین آنان اشاره خواهد شد:
1) ابراهیم بن عبدالرحمن بن علی علقمی قاهری شافعی، برادر شیخ شمس الدین محمد، امام علامه(متولد 923 هجری و متوفای سال 994 هجری)؛ 2) احمد بن علی بن زکریا، شهاب الدین جدیدی بدرانی شافعی(متولد 819 هجری و متوفای سال 888 هجری)؛ 3) احمد بن تانی بک، شهاب بن ابو امیر ایاسی حنفی سپس شافعی(متولد سال 863 هجری و متوفای سال 888 هجری)؛ 4) احمد بن محمد بن محمد بن علی بن حجر هیتمی شافعی؛ 5) احمد بن محمد بن محمد بن سراج بخاری الأصل مکی حنفی(متولد سال 883 هجری و متوفای سال 948 هجری)؛ 6) حسن بن علی قمیری شافعی، بدرالدین که در سن قریب به هفتاد در سال 885 هجری درگذشت؛ 7) سلیمان خضیری مصری شافعی، که در حدود سال 961 هجری در حالی که از سن صد و بیست سالگی گذشته وفات کرد؛ 8) عبدالقادر بن محمد شاذلی شافعی مصریِ مؤذن، که در حدود سال 935 هجری فوت کرده است؛ 9) عبدالوهاب بن احمد شعرانی (شعراوی) شافعی، زاهد، فقیه متوفای سال 973 هجری؛ 10) علی بن احمد بن علی قرافی قاهری شافعی، نورالدین، متوفای سال 940 هجری؛ 11) عمر بن احمد بن علی شماع حلبی شافعی، أبوحفص، فقیه محدث صحیح السند، باستانشناس، (متولد سال 880 هجری و متوفای سال 936 هجری)؛ 12) عمر بن قاسم بن محمد انصاری مصری شافعی، ابوحفص سراج الدین، شیخ القراء، متوفای سال 938 هجری؛ 13) قاسم بن عمر زواوی مغربی قیروانی مالکی، شیخ با ایمان، متوفای سال 927 هجری؛ 14) محمد بن احمد بن ایاس حنفی مصری، ابوالبرکات، مورخ بسیار دقیق، متوفی در حدود سال 930 هجری؛ 15) محمد بن سالم طبلاوی شافعی، ناصر الدین، امام علامه، یکی از دانشمندان بی مانند مصر، متوفای سال 966 هجری؛ 16) محمد بن عبدالرحمن بن علی دیبع شیبانی عبدری زبیدی شافعی وجیه الدین، امام حافظ، شیخ الاسلام(متولد سال 866 هجری و متوفای سال 944 هجری)؛ 17) محمد بن علی داودی مصری، شافعی (و گویند مالکی)، علامه محدث حافظ، متوفای سال 945 هجری در قاهره؛ 18) محمد بن علی بن عبدالرحمن، شمس الدین، مشهور به ابن عراق دمشقی، مهمان مدینه منوره، امام علامه، عارف بالله، متوفای سال 933 هجری؛ 19) محمد بن یوسف بن علی شامی، شمس الدین، امام علامه زاهد، متوفای سال 942 هجری.
4-2-سیوطی و اجتهاد34