1392 می باشد.
1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق
عملکرد (بقای شرکت)
عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است. به عبارت دیگر عملکرد؛ خروجی عملیات سازمانی، شامل دستیابی به اهداف داخلی و خارجی شرکت می باشد (لین و دیگران2، 2008، 758). برای سنجش عملکرد معیارهای متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت، فلسفه‌ی وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بی شمار دیگری بررسی و اندازه گیری می‌شود (کفاش پور و سیاهرودی، 1388، 117). در این پژوهش بر مبنای دیدگاه نای دو (2010) عملکرد شرکت ها با توجه به توانایی آن ها برای بقا در صنعت خود سنجیده می شود.
لجستیک
فعالیت های مرتبط با دریافت، حمل نگهداری و تحویل کالا به مشتری را شامل می شود د، به عبارت دیگر لجستیک شامل تکمیل و یکپارچه کردن عملیات و اطلاعات مورد نیاز در حمل و نقل، ارای? تولید و خدمات، امور موجودیها، حمل و جابجایی مواد، بسته بندی و توزیع است (جوانمرد، 1383،ص 1).
برون سپاری
برون سپاری در عمدترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد.(برارین و ابرتسون3،1995).اما این تفکر در شرکت های گوناگون مشاهده می شود که برون سپاری به خرید هر نوع خدمت صرف نظر از اینکه قبلا توسط شرکت انجام می شده یا خیر اشاره دارد. تعاریف دیگر برون سپاری چنین است: دادن حق الزحمه برای تدارک خدمات به سازمان دیگر، به جای آنکه اعضای خود سازمان به ارائه آن بپردازند(الوانی 1383، 13).
بنا به تعریف دیگر، برون سپاری یعنی تدارک وتهیه محصولات وخدمات از منابعی که خارج از سازمان هستند(ملنک فورد4، 1999، 31).
برون سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان براساس قرارداد. در حقیقت و در عمل در برون سپاری نه تنها فعالیتها منتقل می شوند، بلکه عوامل تولید وحق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می گردد)محمودی میمند و همکاران ، 1389، 88-71).
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
برای موفقیت های سازمانی و برای دست یافتن به قابلیت ها ومهارتهای تخصصی مورد نیاز برای رقابت اثر بخش مشارکت 5 و اتحادهای استراتژیک6 در بازارهای جهانی به وجود امدند. اتحادهای استراتژیکی مجموعه وسیعی از روابط هستند و می توانند شامل سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه مشتر ک بازار یابی مشترک ، توافقات تامین بلند مدت و روابط های برونسپاری باشند . برونسپاری فعالیت های اصلی وغیر اصلی نوعی از اتحادهای استراتژیک هستند؛ خصوصا زمانی که فعالیتهای برونسپاری شده اهمیت استراتژیکی مهمی برای شرکت داشته باشد .
برون سپاری به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس با ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی درسالهای اخیر موردتوجه مدیران و مسئولان سازمانها قرار گرفته است و موجب گسترش توانائی سازمانها و دستیابی به راهبرد شایستگی های اصلی در محیط کسب وکار جهانی گردیده است . در سازمانهایی که با موضوع کوچک سازی سرو کار دارند، سؤال چه خدماتی باید در داخل ارائه شود و چه خدماتی باید از بیرون دریافت گردد؟ پرسش جدیدی نیست.
سازمانهای امروزی به سوی شبکه محور شدن یا به بیانی رفتار در قالب هسته کوچک – شبکه بزرگ حرکت می کنند . بدین ترتیب سازمانها با تمرکز بر قابلیتهای هسته ای و کوچک سازی ، فعالیتهای محدودی را برای انجام کار خود بر می گزینندو ما بقی فعالیتهای خود را به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار می کنند .
2-2- بخش اول : لجستیک
2-2-1- تاریخچه لجستیک
کلمه انگلیسی لجستیک به مدت صد سال در نیروهای نظامی آمریکا مورد استفاده قرار داشته و به تدریج توسط دیگر جوامع دفاعی و نیروهای مسلح کشورهای انگلیسی زبان مورد پذیرش قرار گرفته است. در ادوار اخیرتر، این اصطلاح همچنین در تجارت و صنعت غیر نظامی رواج یافته است. این اصطلاح از صفت یونانی “لوگیستیگوس”7 به معنای “ماهر در محاسبه” مشتق شده است. در طول تاریخ، وظایف تجهیز، تدارک و انتقال ارتش‌ها مستلزم محاسبات ریاضی بوده است که برخی از آنها از پیچیدگی قابل ملاحظه‌‌ای برخوردار بوده اند. ناپلئون به جهت توصیف این مهارت‌های محاسباتی بر این مبنا که به نیوتن یا لایب نیتز نیاز دارند، اشتهار دارد (سجادیه و جوکار، 1386، 25).
در دوره امپراطوری روم و بیزانس، لاگیستا مأموری بود که این مهارت را به عنوان بخشی از حرفه خود بکار می گرفت. ارتش فرانسه در دوره ی لویی چهاردهم یک ژنرال را مسئول اسکان نموده که ترتیب اقامت نیروها را می داد. لوگر در زبان فرانسه به معنای اسکان دادن و جا دادن و صفت لجستیکو هنگامی که در بافت نظامی مورد استفاده قرار می گیرد، در اصل خدمات مربوط به اسکان را توصیف می کند.
اصطلاح لجستیک در مفهوم وسیع تر و مدرن تر آن، ابتدا در نظریه جنگ ژومینی مورد تأکید قرار گرفت. این نظریه در 1838 منتشر شد. پس از آنکه نویسنده در نزد ناپلئون خدمت کرده بود، ژومینی در توضیح مثلث استراتژی، تاکتیک و لجستیک و یا ارتباط متقابل آنها با یکدیگر، لجستیک را به عنوان وسایل و ترتیباتی توصیف می کند که به مورد اجرا گذاشتن استراتژی و تاکتیک را میسر می سازد (همان منبع، 26).
در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم، لجستیک در نیروها و سازمان‌های نظامی اکثر کشورهای جهان کاربرد مناسبی داشت و از آن زمان در حوزه‌های صنعتی و بازرگانی نیز وارد شد و مفاهیم و کارکردهای آن در هر دو بخش، ضمن بهره برداری متقابل، رشد مناسبی نیز پیدا کرد. این واژه در زبان فارسی، برگردان مناسبی ندارد تدارکات8 و آماد، پشتیبانی9 و کارپردازی، به تنهایی مفهوم معادل لجستیک را ندارند و به صورت اعم یا اخص از آن به کار می روند (مشبکی، 1387، 81-82).
از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل دهه 1960، حوزه لجستیک به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی شناخته نشده بود و اساساً لجستیک به عنوان یک وظیفه واسطه با مدیریت موجودی و تحویل شناخته می شد و بنگاه‌ها احساس می کردند که لجستیک نمی تواند باعث سودآوری شود و بنابراین سرمایه گذاری بالا در آن ارزشمند نیست، ولی در اواسط دهه 1960 مشخص گردید که وجود ساختار و هدف در لجستیک و مدیریت متمرکز بر آن می تواند مزیت رقابتی را برای یک شرکت به همراه داشته باشد. و در طول دهه 1980 مدیران اجرایی شرکت‌ها پی بردند که تمرکز بر هزینه کل لجستیک، یک شیوه مثبت برای مدیریت کانال توزیع است و در اواسط دهه 1980 شرکت‌ها پی بردند که به واسطه بهبود پیوسته فرآیند و یکپارچگی بیشتر با شرکا، لجستیک می تواند ارزش‌های استراتژیک زیادی را ایجاد کند، سپس در طول دهه 1990 شرکت‌ها مفاهیم لجستیک یکپارچه و مدیریت کانال تأمین را برای به کارگیری واقعیات جدید بازار توسعه لازم دانستند (زنگویی نژاد، 1385، 34).
با اضافه شدن مباحث ساخت، تدارکات و سفارش‌ها به مدیریت توزیع، مفهوم “لجستیک” مطرح گردید. علم لجستیک معمولاً از برآورد، تأمین و نگهداری، ذخیره سازی مواد اولیه و توزیع کالا و همچنین خدمات پس از فروش، یعنی از آخرین تأمین کننده تا آخرین مصرف کننده را کاملاً پوشش داده و خدماتی به آنها ارائه می دهد (رجب زاده و همکاران، 1386، 188).
فعالیت‌های لجستیک شامل سفارشات، خرید، کنترل موجودی، طرح ریزی تسهیلات و حمل ونقل در شبکه تأمین می باشد و در سه مرحله تأمین، تولید و توزیع جریان می یابد. در واقع، تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان توجه خود را بیشتر به سیستم‌های لجستیک معطوف کرده اند تا راهی برای کاهش هزینه و بهبود پاسخگویی به مشتری (یعنی تهیه محصول در زمان و مکانی که مشتری می خواهد) بیابند. به این منظور، یکپارچگی هزینه کل در شبکه لجستیک، کلیدی برای عملکرد مدیریت سازماندهی لجستیک است. مدیریت مؤثر یکپارچه لجستیک فقط به وسیله سازماندهی لجستیک به عنوان یک سیستم و کم کردن هزینه کل در سرویس دهی به مشتری انجام می گیرد.
سازمان‌ها به موازات اتخاذ دیدگاه گسترده تر نسبت به لجستیک، از نقش عملیاتی وسیع به اتخاذ نقش چشمگیر راهبردی روی آورده اند. این که می گوییم نقش لجستیک به سطوح راهبردی توسعه یافته است، منظور ما این است که برخی از تصمیمات در سطح بالاتر سلسله مراتب تصمیم گیری سازمانی اتخاذ می گردند؛ یعنی از سطح تصمیم‌های عملیاتی مانند بازاریابی به سطح راهبردهای شرکت و کسب و کار ارتقا یافته است و این امر مشخص می کند که برخی از تصمیمات راهبردی