ی طراحی شده101
نمودار (5-2):بخش مدل و روابط علی و معلولی درمدل کلان انرژی طراحی شده102
نمودار (5-3):بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده103
نمودار (5-4):بخشهای مجزا شده در مدل کلان انرژی طراحی شده106
نمودار (5-5):بخش تقاضای کل در مدل107
نمودار (5-6):اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش خصوصی109
نمودار (5-7):اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش دولتی110
نمودار (5-8):کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد112
نمودار (5-9):کل سرمایه‌گذاری بخش انرژی112
نمودار (5-10):رابطه اجزای مخارج سرمایه‌گذاری معمولی113
نمودار (5-11):بخش‌های صادرات و واردات114
نمودار (5-12):درآمدهای مالیاتی دولت115
نمودار (5-13):بیان درآمدهای حقیقی نفتی دولت بصورت تابعی از زمان117
نمودار (5-14):رابطه اجزای تشکیل دهنده تقاضای نفت118
نمودار (5-15):بیان قیمت نفت بصورت تابعی از زمان119
نمودار (5-16):رابطه اجزای تشکیل دهنده تقاضای گاز120
نمودار (5-17):مصرف کلی برق (مجموع مصرف سه بخش مسکونی، صنعتی و کشاورزی)122
نمودار (5-18):تقاضای برق بخش مسکونی122
نمودار (5-19):بیان قیمت برق مسکونی بصورت تابعی از زمان122
نمودار (5-20):تقاضای برق بخش صنعت123
نمودار (5-21):بیان قیمت برق صنعتی بصورت تابعی از زمان123
نمودار (5-22):تقاضای برق بخش کشاورزی123
نمودار (5-23):بیان قیمت برق کشاورزی بصورت تابعی از زمان124
نمودار (5-24):کل مصرف انرژی126
نمودار (5-25):محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت128
نمودار (5-26):محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش گاز129
نمودار (5-27):محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش برق130
نمودار (5-28):نحوه رشد جمعیت در مدل131
نمودار (6-1):تولید ناخالص ملی و رشد آن140
نمودار (6-2):رشد جمعیت141
نمودار (6-3):مصرف حقیقی بخش دولتی141
نمودار (6-4):مصرف بخش خصوصی بجز انرژی142
نمودار (6-5):سرمایه‌گذاری کل بجز بخش انرژی142
نمودار (6-6):سرمایه‌گذاری کل بخش انرژی142
نمودار (6-7):سرمایه‌گذاری بخش گاز143
نمودار (6-8):سرمایه‌گذاری بخش برق143
نمودار (6-9):سرمایه‌گذاری بخش نفت143
نمودار (6-10):مصرف انرژی گاز طبیعی در اقتصاد144
نمودار (6-11):مصرف فرآورده‌های نفتی در اقتصاد144
نمودار (6-12):خالص درآمدهای مالیاتی دولت144
نمودار (6-13):مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش کشاورزی145
نمودار (6-14):مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش صنعت145
نمودار (6-15):مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش مسکونی145
نمودار (6-16):بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده146
نمودار (6-17):افزایش GDP از سناریوی اول تا سوم148
نمودار (6-18):کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی از سناریوی اول تا سوم148
نمودار (6-19):کاهش مصرف برق در بخش صنعتی از سناریوی اول تا سوم149
نمودار (6-20):کاهش مصرف برق در بخش مسکونی از سناریوی اول تا سوم149
نمودار (6-23):کاهش سرمایه‌گذاری کل در بخش انرژی از سناریوی اول تا سوم151
نمودار (6-24):کاهش سرمایه‌گذاری در بخش گاز از سناریوی اول تا سوم151
نمودار (6-25):کاهش سرمایه‌گذاری در بخش برق از سناریوی اول تا سوم152
نمودار (6-26):کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت در کوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعکس در بلند مدت152
نمودار (6-27):افزایش رشد تولید ناخالص ملی در کوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعکس در بلند مدت153
نمودار (6-28):اعمال افزایش قیمت نفت از سال 1384153
نمودار (6-29):تغییرات GDP پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384154
نمودار (6-30):تغییرات مصرف فرآورده‌های نفتی پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384154
نمودار (6-31):تغییرات در مصرف کل انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384155
نمودار (6-32):تغییرات مصرف بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384155
نمودار (6-33):تغییرات مصرف بخش خصوصی پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384156
نمودار (6-34):تغییرات سرمایه‌گذاری غیر از انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384156
نمودار (6-35):تغییرات درآمدهای مالیاتی بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384157
نمودار (6-36):تغییرات سرمایه‌گذاری بخش انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384157

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار (6-37):تغییرات سرمایه‌گذاری بخش نفت پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384158
نمودار (6-38):تغییرات رشد اقتصاد پس از افزایش قیمت نفت از سال 1384158
نمودار (7-1):کاهشرشد تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت‌های انرژی161
نمودار (7-2):کاهش تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت‌های انرژی161
نمودار (7-3):کاهشمصرف انرژی بخش خصوصی با افزایش قیمت‌های انرژی161
نمودار (7-4):کاهشمصرف بخش خصوصی با افزایش قیمت‌های انرژی162
نمودار (7-5):کاهش مصرف گاز طبیعی با افزایش قیمت گاز162
نمودار (7-6):کاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت163
نمودار (7-7):کاهش مصرف الکتریسیته در بخش مسکونی با افزایش قیمت الکتریسیته163
نمودار (7-8):کاهش مصرف الکتریسیته در بخش صنعتی با افزایش قیمت الکتریسیته163
نمودار (7-9):کاهش مصرف الکتریسیته در بخش کشاورزی با افزایش قیمت الکتریسیته164
نمودار (7-10):سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید گاز با افزایش قیمت گاز164
نمودار (7-11):کاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت164
نمودار (7-12):کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید الکتریسیته با افزایش قیمت الکتریسیته165
نمودار (7-13):کاهش کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در انرژی با افزایش قیمت‌های انرژی165
نمودار (7-14):کاهش کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد با افزایش قیمت‌های انرژی165
نمودار (8-1):مراحل ساختن یک مدل185
نمودار (8-2):نمودار رشد جمعیت191
نمودار (8-3):تشکیل یک تابع گرافیکی194
نمودار (8-4):رشد جمعیت پس از اعمال ارتباط در جهت عکس194
نمودار (8-5):تابع گرافیکی نرخ مهاجرت200
نمودار (8-6):رشد جمعیت بوسیله مهاجرت201
نمودار (8-7):تابع گرافیکی نرخ خالص تولد203
نمودار (8-8):رشد جمعیت در حالت ارتباط بین نرخ خالص تولد و سطح جمعیت204
نمودار (8-9):رشد جمعیت با توجه به یک هدف206
نمودار (8-10):تابع گرافیکی رابطه بین تراکم جمعیت و جمعیت هدف207
نمودار (8-11):تابع گرافیکی تغییر مساحت محیط208
نمودار (8-12):رشد جمعیت تا رسیدن به هدف مورد نظر208
نمودار (8-13):روند تجزیه نمایی یک جسم210
نمودار (8-14):روند کاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب212
نمودار (8-15):روند افزایش ارزش فعلی (NPV)217

فصل 1- کلیات تحقیق

1-1-
کلیات تحقیق
1-1-1- تعریف مسأله
مدل سازی در تصمیمات اقتصادی دارای جایگاه ویژه‌ای است و می‌تواند روابط دنیای اطرافمان را بصورت نمادین به ما نشان دهد و قدرت تصمیم گیری صحیح را ارتقا بخشد. هدف از مدل سازی رسیدن به اهدافی خاص است که اگر برنامه فوق بدرستی نتواند شرایط محیطی را بررسی نماید برنامه‌ریز را دچار خطا خواهد کرد و پیشنهاداتی که از این طریق داده شود به هدف مورد نظر منتهی نخواهد گردید. در کشورهای کمتر توسعه یافته و از جمله ایران به مدل سازی به عنوان ابزاری مطمئن و دقیق نگریسته نمی‌شود و تصمیم گیران اقتصادی به پیشنهادات برنامه‌ریزان توجه اساسی نمی‌کنند. علت این امر را می‌توان در اشتباهات فراوان و عدم جامعیت و پویایی مدل‌های ارائه شده دانست، که خصوصا در مدل‌های اقتصادی این مشکل مشهود است.
اتخاذ تصمیم‌های سیاستی در سطح کلان اقتصاد انرژی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های عرضه و تقاضای انرژی، بصورت پویا و اثرات آنها در بخش‌های مختلف اقتصاد دارای نااطمینانی فراوانی است که مدل‌های ایستا نمی‌توانند به طور کامل آن را برطرف کنند.مدل‌های پویا که بصورت سیستمی و همه جانبه به جنبه‌های مختلف موضوع می‌پردازند می‌توانند اطمینان تصمیم گیران اقتصادی در بخش انرژی را به خود جلب نموده و با ارائه نمایی روشن و واضح از عواقب و اثرات تصمیمات سیاستی در سطح کلان اقتصاد، آنها را به سوی اهداف کلان اقتصادی هدایت کنند. این مدل‌ها می‌توانند پیامدهای تصمیماتی از قبیل وضع مالیاتها، تعرفه ‌ها و یارانه‌های مختلف بر بخش انرژی را بیان نموده و اثرات تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد را بر این بخش مورد بررسی قرار دهند.
در این تحقیق از نرم‌افزار ithink یاSTELLA استفاده