تابخانه، مدیران عالی و کتابداران به کتابخانه دیجیتال بسیار در سرنوشت آن تاثیرگذار است. چنانچه نگرش مثبت و صحیحی از کتابخانه های دیجیتال وجود داشته باشد مسلما سازوکار ساخت آن راحتتر فراهم می شود.

این پایان نامه در نظر دارد دیدگاههای مدیران و کتابداران کتابخانههای دانشگاه آزاد استان گیلان را در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتالی مورد بررسی قرار دهد، چون تصمیمگیری توسط آنهاانجام می شود و اگر با آگاهی و همراه با نگرش مثبت صورت گیرد احتمال موفقیت در شرایط کنونی و آینده برای ایجاد کتابخانه دیجیتال بیشتر خواهد بود.

1-3. اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق بررسی دیدگاههای کتابداران ومدیران دانشگاههای آزاد اسلامی مستقر در استان گیلان نسبت به ایجاد کتابخانه دیجیتالی است.
1-3- 1. اهداف ویژه
1- مشخص ساختن میزان آشنایی و مهارت کتابداران ومدیران باکتابخانه دیجیتال.
2- تعیین میزان امکان دیجیتال کردن منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، پایاننامهها و غیره) موجود در کتابخانههای دانشگاههای آزاد استان گیلان از نظر کتابداران ومدیران.
3- مشخص ساختن میزان کفایت امکانات و تجهیزات کتابخانههای دانشگاههای آزاد استان گیلان در جهت ایجاد کتابخانه دیجیتال ازدیدگاه کتابداران ومدیران.
4- تعیین میزان ضرورت ایجاد کتابخانههای دیجیتالی در دانشگاههای از نظرکتابداران و مدیران.
5- مشخص کردن مشکلات وموانع ایجاد کتابخانههای دیجیتال در دانشگاهها از نظر کتابداران ومدیران.
1-4 . ضرورت واهمیت پژوهش
امروزه اهمیت مراکز اطلاعرسانی وکتابخانههای دیجیتالی و استفاده ازپایگاههای اطلاعات دیجیتالی به ویژه درکشورهای درحال رشد که چالشهای مرحلهگذار از کتابخانه سنتی به کتابخانه دیجیتالی را تا حد زیاد پشتسر گذاشتهاند بر هیچ کس پوشیده نیست. کتابخانههای دیجیتالی مفهوم جدید در عرصه فنآوری اطلاعات است که به هدف رساندن اطلاعات به اقصی نقاط جهان مطرح گردیده است. دامنه وسعت فعالیتهای آن از سطوح علمی نظیر سایتهای حاوی پایاننامهها و مجلات علمیگرفته تا کتابخانههای عمومی که به هدف ارایه کتابهای الکترونیکی متنوع به عموم قشرهای مختلف مردم میباشد.
توسعهکتابخانههایدیجیتالعمدتابهدلایلذیلمیباشد:
* افزایشدسترسی به منابع وتسهیلتحقیقاتجدید
* کمکبهحفظمنابعوافزایشارزشمجموعههایسازمانمادر
* ارائهدسترسیمداوم،انعطافپذیری،فراهمکردنقابلیتهایافزایشتجزیهوتحلیلوبکارگیریاطلاعاتوصرفهجوییدروقتکاربران
* پشتیبانیازیادگیریالکترونیکیوپژوهشپیوسته
* مکملیبرایمنابعچاپی(سنتی)ویکپارچهسازیخدماتکتابخانهچندرسانهایرویشبکهمشترک
* افزایشبهرهوریوارایهخدماتبهتربهکاربران
* ایجادمجموعههایقابلدسترسبهطورهمزمانبهکاربران (توکلی،1389)
استان گیلان دارای 13 واحد دانشگاهی(دانشگاه آزاد اسلامی) میباشد که از این بین حدود 3 واحد آن مجهز به سیستم کتابخانه دیجیتال میباشد. با توجه به تفاسیر فوق و اهمیت وجود کتابخانههای دیجیتال مخصوصا در دانشگاه و از آنجایی که خود محقق حدود 12 سال سابقه کار در کتابخانه یکی از واحدهای فاقد سیستم کتابخانه دیجیتال این استان را دارد و مشکلات ناشی از نبود این سیستم را از نزدیک درک نمودهاست، بنابراین این ضرورت احساس میشود که دیدگاه مدیران اینواحدهای دانشگاهی را در خصوص ایجاد کتابخانه دیجیتال در دانشگاهها سنجید. امید است با کسب نظرات و دیدگاهها، این پژوهش بتواند خلاءها و مشکلات موجود در راه ایجاد و راهاندازی کتابخانههای دیجیتال در دانشگاههای استان گیلان را شناسایی نموده و در جهت تحقق و ایجاد این سیستمهای کتابخانهای راهکارهایی ارایه دهد.

1-5 .سوالات پژوهشی
1- میزان آشنایی مدیران و کتابداران با کتابخانه دیجیتال چقدر است؟
2-از دیدگاه مدیران و کتابداران امکان دیجیتالی شدن منابع اطلاعاتی موجود درکتابخانهها چه میزان است ؟
3-از دیدگاه مدیران و کتابداران مشکلات و موانع احتمالی ایجاد کتابخانه دیجیتال در دانشگاههای مورد مطالعه چیست؟
4-از دیدگاه مدیران و کتابداران امکانات و تجهیزات موجود برای ایجاد کتابخانه دیجیتال تا چه اندازه فراهم است؟
5-نظرات مدیران و کتابداران نسبت به ضرورت دیجیتالی کردن کتابخانهها چیست؟
1-6.فرضیه پژوهش
بین دیدگاه مدیران و کتابداران در ایجاد کتابخانه دیجیتال رابطه معنیداری وجود دارد.
1-7.متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل در این پژوهش عبارت است از: دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.
متغیر وایسته عبارت از: ایجاد کتابخانه دیجیتالی.
1-8.تعاریف مفهومی و عملیاتی اجزاء مسئله
تعاریف مفهومی و عملیاتی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کتابداران:
تعریف مفهومی: کتابداران کسانی هستند که علم و هنر کتابداری را کسب کردهاند و آن شامل مدیریت، سازماندهی، فهرستنویسی، ردهبندی، دانششناسی و اشاعه اطلاعات است. کتابداران باید با دانشهای روز در حوزه علوم کتابداری و اطلاعرسانی آشنا باشند(ویکی پدیا،2008).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش ،منظور از کتابداران، کتابدارانی هستند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم ،فوق دیپلم،کارشناسی، کارشناسیارشد، و دکتری میباشند و در زمینه کتابداری در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان سابقه کار دارند و به صورت استخدام رسمی، پیمانی، و قراردادی مشغول به کارند.
کتابخانه دیجیتال:
تعریف مفهومی: کتابخانههای دیجیتالی سازمانهایی هستند که در آن تامین منابع، حضور کارکنانی متخصص، فرایند انتخاب، سازماندهی، کمک و راهنمایی برای دستیابی منطقی و عقلانی به اطلاعات(دیجیتالی)، تفسیر، توزیع، حفظ یکپارچگی آن و تضمین برایوجود و نگهداری مجموعهای از آثار دیجیتال در مدت زمان طولانی مورد توجه قرار میگیرد تا بتوان منابع اطلاعاتی دیجیتال را با سرعت و صرفهجویانه به لحاظ اقتصادی برای استفاده یک جامعه یا مجموعهای از جوامع خاص دسترسپذیر ساخت(زینک ، 2005).
تعریف عملیاتی: کتابخانه های دیجیتال سازمان هایی هستند که در آن کارکنان متخصصی به انتخاب و سازماندهی منابع اطلاعاتی دیجیتال بپردازند، اطلاعات تمام متن دیجیتال به جامعه کاربران آن کتابخانه ارائه شود، وابسته به یک کتابخانه سنتی باشد، اطلاعات دیجیتالی به مدت زمان طولانی به مثابه منابع اطلاعاتی پایدار قابل دسترس باشند. کتابخانه هایی که همه این عناصر را دارا باشند، کتابخانه دیجیتال می شوند.
دیدگاهها یا نگرشها:
تعریف مفهومی: ترکیب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرششخصنسبتبهآنچیزگویند(کریمی،1373،ص295).معادل انگلیسی کلمه نگارش، واژهAttitudeمی‌باشد که چندین معنا دارد. این واژه از کلمه لاتینOptusگرفته شده که به معنی مناسبت و سازش‌یافتگی است و ریشه دیگر این کلمه Aptitudeبوده که به معنی حالت و آمادگی ذهنی یا فکری برای عمل می‌باشد. از اینرو در کاربرد این دو ریشه در روان‌شناسی اجتماعی بین دو دسته نگرش تفکیک قایل شده‌اند: یا نگرش‌های ذهنی1و یا نگرش‌های حرکتی2 (آل‍پ‍ورت‌، گ‍وردون‌ وی‍لارد3، 1371).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از نگرش برداشت و تصور مدیران و کتابداران نسبت به کتابخانههای دیجیتالی با توجه به آگاهی، دانش، و تجربه آنها بر مبنای امکانات موجود در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان است.

مدیران:
تعریف مفهومی: فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.(سایت ویکیپدیا،2008)
تعریف عملیاتی : منظور مدیران بخشهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان است.

فصل دوم
مبانینظریو پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه
بسیاری از سازمانها و موسسات کتابخانه دیجیتالی ایجادکردهاند یا در حال برنامهریزی هستند. حضور در دنیای جدید نیازمند آگاهی از شرایط و ویژگیهای جدید دارد و این آگاهی جز با مطالعه در ای