…………………………………………………………………… دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته …………………………………………… که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ ……………………………………………………..شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد ………………….. نفر) قرارگرفت نگرفت
ردیفنام و نام خانوادگینوع رأی (موافق یا مخالف)امضاتوضیحات12345678
نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحدتاریخامضا
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..
شماره ثبت در امور پژوهشی واحدتاریخ ثبت
نام دانشکده: مدیریت
شماره صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده:54
تاریخ تصویب پروپوزال :29/05/1393تاریخ ارسال فرم اخذ کد به اداره پایان نامه ها:
کد اخذ شده:
عنوان پایان‌نامه:
اجرای مدل PMPA در بررسی نقش مدیریت در پروژه

1) نام و نام‌خانوادگی: پیمان مقیمی5) گرایش تحصیلی2) شماره دانشجوئی:900825893
3) مقطع تحصیلی: ارشد
4) رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی6) تعداد واحد پایان نامه:6
7) نیمسال تحصیلی اخذ پایان نامه:دوم
8) نیمسال تحصیلی تصویب پروپوزال دومتوجه: نوشتن تمامی مشخصات استادان الزامی می‌باشد. (بخصوص کد ملی)
عنوان همکارینامنام‌خانوادگینام پدرکـد ملیشماره‌

  • 2