هر تهران ” با مورد پژوهی اسلام شهر، اکبرآباد و سلطان آباد اشاره کرد که سال 1380 در دانشگاه تهران انجام یافته است.
و بررسی اثرات اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهر صنعتی کاوه بر شهر ساوه ، تسلیمی پور مصطفی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،1383.
– بررسی علل ایجاد حاشیه نشینی در شهر ساوه ، دانشگاه پیام نور ساوه ،1378.
اولین مطالعه در مورد حاشینه نشینی در شهر ساوه توسط گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور ساوه انجام گرفته است که شامل اطلاعات مناسبـی راجع به حاشیه نشینــان شهر ساوه ، نحوه زندگی ، جمعیت و .میباشد.
گروه چهارم؛ مربوط به مطالعاتی است که توسط مهندسین مشاور و به کارفرمایی سازمان عمران و بهسازی شهری و در برخی موارد همکاری نهادها و سازمان های جهانی صورت گرفته است که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد:
1- تهیه طــرح سکونتگـــاه های غیررسمی در محله ملاشیه شهر اهواز با شرح خدماتی تـــحت عنوان ” بهسازی بافت مسأله دار شهری ” در سال 1378.
2- مطالعـات طرح ساماندهی محله بابائیان شهر زاهدان، توسط شرکت عمران و بهسازی شهری در اسفند ماه سال 1378.
3- مطالعات طرح توانمند سازی و بهسازی محله شیرآباد شهر زاهدان، توسط شرکت عمران و بهسازی شهری و همکاری دفتر عمران سازمان ملل متحد در سال 1378 .
4- مطالعات طرح توانمند سازی و بهسازی محله جعفرآباد شهر کرمانشاه، توسط سازمان عمران و بهسازی شهری در سال 1379.
5- مطالعات طرح توانمند سازی اسکان های غیررسمی شهرهای بندرعباس و تبریز با دیدگاه شهر نگر، توسط سازمان عمران و بهسازی شهری و همکاری و تأمین مالی بانک جهانی در سال 1382 و 1383.
6- طرح توانمند سازی اسکان غیررسمی در شهر ساوه ، مهندسین مشاور بعد تکنیک ، 1386. این طرح توسط مهندسین بعد تکنیک به صورت مطالعه به مورد به مورد محلات شهر ساوه انجام گرفته است و ادامه دارد، هدف از این طرح شناسایی حاشیه نشینان شهر ساوه، نقاط محروم و محلات مسکونی نابسامان شهر ساوه و ارائه طرح های مناسب و راهکارهایی برای ساماندهی وتوانمندسازی محلات شهر ساوه می باشد.
آخرین گروه منابع به گزارش ها و روزنامه ها و مجلات اختصاص دارد. در این گزارش ها نیز اطلاعات متعددی درباره جنبه های مختلف زندگی در اجتماع حاشیه نشینان و یا سرپناه های نامناسب گنجانیده شده است، که یا از طریق مصاحبه با اهالی ساکن این قبیل اجتماعات به دست آمده است یا حاصل بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران در این حیطه است.
نتیجه اینکه طی دهه های 1350، 1360 و 1370 در شهرهای بزرگ ایران مطالعات حاشیه نشینی مختلفی صورت گرفته است که این مطالعات عمدتاً توسط سازمانهای دولتی مخصوصاً سازمان برنامه و بودجه به عمل آمده است و علاوه بر آن دانشگاه ها در بسیاری موارد پیشتاز مطالعات حاشیه نشینی در ایران بوده اند و به بررسی اوضاع حاشیه نشینان پرداخته اند.

1-5- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع بنیادی و کاربردی می باشد که بر این اساس، از جامعه آماری ( محله سورکان) پرسشنامه هایی تکمیل گردیده، سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، پرسشنامه های حاضر، با استفاده از آزمون همبستگی و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در فصل سوم (روش شناسی تحقیق) به تفصیل، چگونگی روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

1-6- روش گردآوری اطلاعات
1-6-1- روش اسنادی (کتابخانه ای)
الف ـ کتاب ها: منابعی که به شکل کتاب پیرامون موضوع در کتابخانه های مراکز علمی ـ آموزشی و یا اداری ـ اجرایی موجود بوده اند تا حد ممکن مطالعه و استفاده قرار گرفته اند.
ب ـ گزارش ها : گزارش های متعددی در کتابخانه های مراکز علمی، آموزشی موجود بوده که عمدتاً به صورت موردی به مقوله اسکان غیررسمی پرداخته اند، تا حد ممکن مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته اند.
ج ـ نقشه ها : شامل نقشه های پایه و سایر نقشه های مورد نیاز در پروژه می باشد که از مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی شهر ساوه و مرکز آمار ایران اخذ شده است.
د ـ سایت های اینترنتی: جستجو در سایتهای مرتبط با اسکان های غیررسمی و اخذ مقالات و گزارشات مختلف در خصوص سکونتگاه های غیررسمی که برحسب نیاز مورد استفاده قرار گرفته اند.

1-6-2- روش عملیات میدانی
مشاهده و برداشت های میدانی از ارکان اساسی گـرد اوری اطلاعات است. بدین منظور ضمن مشاهده نزدیک از اجتماع اسکان غیررسمی و برداشت میدانی کــاربری های موجود در سطح محلــه مورد نظر ، یافته های حاصل یادداشت شده اند و از بخش های مهم تحقیق در این مرحله استفاده از روش مصاحبه عمیق6 با ساکنان محله مورد مطالعه بوده است.

1-6-3- روش پرسشنامه
با استفاده از این روش پرسشنامه ای برای خانوارها تهیه شد که به دلیل ماهیت موضوع، تلفیقی از سئوالات رتبه ای و اسمی بودند.
همچنین با استفاده از روش تصویری، از وضعیت اسکان های غیررسمی تصاویری تهیه گردید و از طریق روش مشاهده ای در طول تحقیق به دفعات کلیه عناصر و اجزای تشکیل دهنده محله مورد مشاهده و بررسی قرار‌گرفته است.

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

اسکان غیر رسمی :
اسکان غیر رسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو ، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی ، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد و با عناوینی همچون حاشیه نشینی ، اسکان غیر رسمی ، سکونگاههای خودرو و نابسامان نامیده می شود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیه اشکال این پدیده ، اصطلاح اسکان غیر رسمی ، با تعبیری گسترده تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد می باشد

توسعه
تعریف توسعه را می توان چنین دانست: روندی است فراگیر در جهت افزایش توانایی های انسانی ـ اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی ، اجتماعی، ضمن آنکه نیازها پیوسته در پرتو ارزشهای فرهنگی جامعه و بینش های پایداری جهان، پالایش یابند. این گونه توسعه نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی ها به گسترش انتخاب های ساکنین منطقه در حوزه های اجتماعیـ اقتصادی و سیاسی بیانجامد تا توسعه ای انسانی باشد.

توسعه پایدار
امروزه براساس ملاحظات گوناگون تعاریف متفاوتی از توسعه پایدار وجود دارد که رایج ترین آنها تعریف زیر می باشد : توسعه ای که بتواند نیازهای نسل حاضر را تامین کند، بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای تامین نیازهایشان محدود کند.

مشارکت
مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در این تعریف سه جز مهم وجود دارد: درگیر شدن، یاری دادن، مسئولیت.چنانچه مفهوم واقعی مشارکت درک نشود از محتوا ومضمون اصلی خویش تهی می شود. مهمترین ابزار برای مدیریت شهری موفق ، بهره گیری از مشارکت مردم است. اگر مشارکت را به معنی ” فراهم آوردن و گسترش بستر نقد مشترک برای یافتن هدف های مشترک ” در نظر بگیریم، لازم است برنامه ریزان ومدیران امور شهری به منظور دستیابی به اهداف خود بستری مناسب را برای جلب مشارکت شهروندان فراهم سازند.