شاخص سطح برگ در ارقام دیررس زیادتر است (Tollenar and Dwyer,1999).
در هیبرید ها ی جدید ذرت برگها برای مدت طولانی تری سبز می مانند و عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت زیادتر است (Pinthus, 1973).ذرت در اصل گیاهی روز کوتاه است، گر چه ذرت ها یی که در نواحی معتدله کشت میشوند، حساسیت چندانی به طول روز ندارند اما ذرت های نواحی گرمسیری روز کو تاه هستند و در طول روز های بیش از 5/12 ساعت گلدهی در آنها به تاخیر می افتد(Fao,2000).
سیستم ریشه ای ذرت در بر گیرنده سه نوع ریشه است:
الف- ریشه های بذری که از بذر منشا میگیرند و شماره ی آنها 3 تا 5 است (Arnon,1972).
ب- ریشه های اصلی یا دائمی که از گره های قائده ساقه منشا میگیرد.
ج- ریشه های هوایی، طوقی یا استحکامی که از گره هایی از ساقه در بالای سطح خاک منشاء می گیرند. ریشه های نوع ب و ج از ریشه های نابجا هستند. بخش عمده سیستم ریشه ای ذرت را ریشه های اصلی یا دائمی تشکیل میدهد.
3-2-1 سازگاری(شرایط رشد)
ذرت به دلیل دارا بودن تعداد زیادی رقم با دوره های رسیدگی مختلف میتواند در محدوده وسیعی از شرایط محیطی رشد کند. اصولا ذرت گیاهی است در کشور های گرمسیری با رطوبت مناسب می روید. این گیاه اکثرا در مناطق گرمتر نواحی معتدل و نواحی مرطوب رشد میکند. اصولا ذرت درعرض جغرافیایی 50 درجه شمالی تا 40 درجه جنوبی و از سطح دریا تا ارتفاع4000 متری در رشته کوه های آند و مکزیک میروید (Musiek and Dusek, 1980 ).
برای جوانه زنی و رشد سریع گیاه جوان درجه حرارت 30-26 درجه سانتی گراد خاک مناسب است معمولا در درجه حرارت کمتر از 13 درجه سانتیگراد جوانه زنی گیاه کاهش می آید و در کمتر از 10 درجه سانتیگراد متوقف میشود(Riley, 1981).
درجه حرارت مطلوب برای توسعه ریشه ها بین 30-21 درجه سانتیگراد است. درجه حرارت زیاد تنفس را افزایش میدهد(Change,1981). گزارش داد که متوسط خسارت تنفس در مناطق معتدل حدود 25% و در مناطق گرمسیری حدود 35% میزان فتوسنتز است. به هر حال یک تاثیر مهم حرارت این است که افزایش دما مخصوصا در شب، دوره پر شدن دانه را کوتاه میکند و از این طریق میزان عملکرد کاهش میابد(Jones et al., 1981; Wilsom et al.,1973).
دمای زیاد، سرعت پر شدن دانه را افزایش اما طول دوره پر شدن دانه را کاهش می دهد، در حالی که دمای کم تاثیر معکوس خواهد داشت(Jones et al., 1981) . در اغلب خاکها ذرت می تواند رشد کند اما خاکهای با زهکشی خوب و عمیق لومی و لومی شنی را که دارای مواد آلی کافی و عناصر قابل دسترس هستند، ترجیح می دهد. در خا کهایی با PH 5 تا 8، ذرت میتواند رشد کند اما نسبت به شوری خاک، نیمه حساس است و در قابلیت هدایت الکتریکی ds/m8/1 به دست می آید(دماوندی و همکاران، 1387 )، (Jones, 1985). شوری خاک می تواند اثر مشخصی روی جذب تعدادی از عناصر داشته باشد، اما تولید ماده خشک کاهش می یابد که احتمالا به دلیل کم شدن آب خاک و افزایش مواد سمی کلرید سدیم و سولفات سدیم در محلول خاک می باشد(Larson and Hanway, 1977).
4-2-1 جوانه زنی و مراحل رشد گیاه ذرت
جوانه زنی دانه ذرت شبیه خیلی از گیاهان علفی است با این تفاوت که آندوسپرم و جنین دانه ذرت بزرگتر می باشد. دانه های ذرت بلافاصله بعد از کامل شدن حتی اگر به گیاه متصل باشند، جوانه می زنند. در شرایط مناسب ریشه چه 3-2 روز پس از کاشت ظاهر می شود و ساقه چه به همراه کولئوپتیل 2-1 روز بعد، از پوسته بذر خارج می شود. ریشه های بذری که معمولا 3 عدد هستند به سرعت ظاهر می شوند. لوله سفید مزوکوتیل تا حدود 3 سانتیمتری سطح خاک رشد می کند که این مقدار به عمق کاشت بستگی دارد(دماوندی و همکاران، 1387 )، (Duncan,1975).
رشد ریشه چه تا تولید اولین ریشه بذری ادامه دارد. سپس 3 تا چند ریشه بذری رشد می کند و از اطراف جنین خارج می شود. آنها طی دو هفته اول بعد از جوانه زنی مقدار زیادی مواد غذایی را تامین میکنند و برای مدتی فعال باقی می مانند. ریشه های بذری به سرعت اهمیت خود را از دست می دهند و گیاه جوان به وسیله سیستم ریشه ای دائمی که از گره پایین ساقه به وجود می آید، نگهداری و تغذیه می شود(Purseglove, 1985).
ساقه ذرت شامل پهنک های برگ، غلاف های برگ و میان گره ها می باشد. برگ ها متناوبا” در گره هایی که در دو طرف ساقه قرار دارند، تولید می شوند (Duncan,1975).
ذرت گیاهی است یک پایه، دگرگشن با گل آذین های نر و ماده که جداگانه در یک گیاه قرار دارند. گل آذین نر تاسل و گل آذین ماده بلال نامیده میشود. در واقع بلال یک خوشه ی تغییر شکل یافته است که از یک شاخه ی جانبی کوتاه در محور بزرگ ترین برگ در وسط ساقه به وجود می آید (Purseglove, 1985).
برای تشریح مراحل رشد ذرت چند روش بیان شده است که یکی از آنها روش بیان (Larson and Hanway, 1977) است که پنج مرحله ی رشد ذرت را با خصوصیات بیان کرده اند:
1-کاشت تا سبز شدن.
2- سبز شدن تا پیدایش گل آذین نر.
3 – پیدایش گل نر تا تولید کاکل (ابریشم).
4-تولید کاکل تا رسیدگی فیزیولوژ یکی.
5-مرحله ی خشک شدن.
5-2-1 تولید ماده ی خشک
در کارولینای جنوبی به وسیله ی کارلن و همکاران. تجمع ماده خشک در ذرت با یک مدیریت خوب بررسی شده است. کل ماده ی خشک اندام های هوایی گیاه در زمان رسیدگی کامل فیزیولوژیکی 8/31 تن در هکتار بود که 3/16 تن در هکتار آن مربوط به ماده ی خشک دانه میشود. نتیجه فوق، در نسبت دانه به ساقه حدود 51% می باشد که البته بدون در نظر گرفتن بیوماس ریشه است. در مرحله رسیدگی کامل فیزیولوژیکی برگها 18% کل ماده خشک هوایی گیاه را به خود اختصاص می دهند و 8/2 تن در هکتار آن در برگهای بالایی و پایینی بلال باقی می ماند. حداکثر تجمع مواد در ساقه و گل نر 5/6 تن در هکتار بود که برابر با 20% کل بیوماس هوایی است قسمت هایی به جز دانه و چوب بلال که از تفریق محصول دانه از ماده زنده بلال و چوب بلال در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی به دست می آید، حدود 4/3 تن در هکتار یا تقریبا 11% ماده خشک هوایی را شامل می شود. (Karlen et al., 1988)
6-2-1 انواع ذرت
ذرت را از لحاظ شکل ظاهری دانه و نوع مصرف به انواع زیر تقسیم میکند:
الف – ذرت دندان اسبی
ب – ذرت بلوری (سخت، کهربایی)
ج- ذرت آردی
د- ذرت شیرین (قندی)
ه- ذرت بودادنی (پاپ کورن)
و- ذرت غلاف دار
ر- ذرت مومی
ز- ذرت اپک2 موتانتی از ذرت دندان اسبی است که دارای ژن مغلوبO2 می باشد.
7 -2- 1 فنولوژی ذرت
فیزیولوژیست ها رشد را به عنوان افزایش در ماده خشک تعریف کرده اند که شامل مراحل تمایز سلولی است و سهم زیادی در ماده خشک کل دارد، در تجزیه و تحلیل نهایی، نمو گیاه و شکل گیری اندام ها، منتج از سه فرایند تقسیم، بزرگ شدن و تمایز سلولی می باشد، از تجمع وزن خشک به عنوان یک متغیر مشخص کننده رشد استفاده می شود، زیرا این متغیر بیشترین اهمیت اقتصادی را دارد (Scott, 2009). از سایر متغیرهایی که تا حدودی به وزن خشک مربوط می شوند، نظیر: ارتفاع، حجم و سطح برگ نیز می توان به عنوان معیار رشد استفاده کرد. الگوی رشد سالانه به وسیله یک تابع رشد که موسوم به منحنی سیگموئیدی است مشخص می شود. اغلب محققان بیش از آنکه از نتیجه نهایی (عملکرد نهایی) رشد اطلاع داشته باشند، نیازمند اطلاعاتی در مورد ماده خشک و حوادث دوره رشد می باشند. یک راه برای شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و تکامل گیاه، تجزیه و تحلیل رشد نام دارد که در آن از روی تجمع مواد فتوسنتزی خالص در طول زمان می توان به روند تغییر رشد پی برد. دو دیدگاه در رابطه با این موضوع به صورت تجزیه تحلیل رشد بر اساس تک بوته یا اجتماع گیاهی بیان شده است. فیزیولوژیست ها از اجتماع گیاهی برای تجزیه و تحلیل رشد استفاده می کنند. زیرا این امر بیانگر مجموع عملکرد اقتصادی است (شیرانی راد، 1379).
8-2-1 مرحله رشد برگ
در شرایطی که خاک گرم و مرطوب باشد گیاهچه های ذرت 5 روز پس از کاشت نمایان می شوند. در خاک سرد به عوامل بیماری زا وآفات حساسند و استقرار پوشش گیاهی اغلب به سرعت نمایان شدن گیاهچه بستگی دارد، تیمار بذری و استفاده از حشره کش ها برای اطمینان از دست یابی به پوشش گیاهی یکنواخت مهم است (Westerbergh and Deebley. 2002).
اگر چه برگ ها در بالای سطح خاک نمایان می شوند، اما نقطه رشد ذرت تا مرحله 4 یا 5 برگی زیر سطح خاک باق