ی…………………………………..72
بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید……………………..72
الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………………………………………….72
ب: ادغام در شرکتهای تعاونی……………………………………………………………………………………………….75
ج: ادغام در شرکتها و موسسات……………………………………………………………………………………………78
1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)………………………………………………………………78
2- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی…………………………………………………………………………………81
1- ادغام بانکها و موسسات………………………………………………………………………………………82
بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل اختلاف آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..85.
گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت…………………………………..85.
بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن………………………………………85
بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………87
بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران…………………………………………………. 97
الف: قائم مقامی درادغام……………………………………………………………………………………………………….97
ب: جایگاه مدیران در طرح ادغام………………………………………………………………………………………….99
بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)……………………..99
بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………………………………………………………….102
فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………….106
گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن ……………………………………………………………….106
بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………………………..106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران……………………………………………………………………….109
الف: انواع تجزیه…………………………………………………………………………………………………………….109
1 -تجزیه کلی…………………………………………………………………………………………………………..110
2-تجزیه جزئی………………………………………………………………………………………………………….111
ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری……………………………………………………………………112
بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری……………………………………………………..114
الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)……………………………………………114
ب: احتراز از تراکم زیاد امور ……………………………………………………………………………………………116
ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت…………………………………………………………………117
بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات……………………………………………………118
بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت …………………………………………………118
الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597………………………………………………………..118
ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات………………………………………………………………………………….120
بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت……………………………………………121
الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا ………………………………………………………………………121
ب: تحلیل جایگاه مدیران…………………………………………………………………………………………………..122
ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات…………………………………….123
د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه………………………………………………………………………….125 فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….128
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………136
چکیده
کنجکاوی برای دستیابی به مسائل حقوقی جدیدی که نیاز آنها بیش ازپیش احساس می شد دلیلی شد برای اینکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانین جدید کند. یکی ازاین مباحث که باخلاء قانونگذاری مواجه است بحث ادغام وتجزیه ی شرکتهاست که درقانون تجارت1311ولایحه اصلاحی1347موردغفلت قانونگذار مواجه شد. این روند درلایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده590 ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یاچند شرکت درشرکت دیگر،ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود راازدست می دهند. برای ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشورای رقابت الزامی است.
درماده592 تجزیه