ن معیار خواهد بود. رشد سودآوری از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

که در آن I بیان کننده میزان سودآوری است و منظور از t ، سال t و t-1 سال ماقبل سال t می باشد.
* بازده سهام25 -معمولا بازده سهام در یک دوره معین شامل هرگونه وجوه نقدی دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید است و برابر است با :

که در آن r نرخ بازده سهام ، P قیمت سهام و D منافع حاصل از مالکیت می باشد.
اندازه شرکت26: این متغیر تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت شرکت است(توکلی و همکاران،1388، ص50) در این تحقیق حجم فروش شرکت ها معیار خواهد بود و از طریق لگاریتم فروش به دست می آید.
1-8)قلمرو تحقیق:
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی،مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
* قلمرو موضوعی- موضوع این تحقیق متمرکز بر عملکرد مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است که ارتباط میان سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.
* قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
* قلمرو زمانی- داده ها و اطلاعات این تحقیق در سه ماهه اول سال 93 جمع آوری شده اند .
فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق(بررسی متون)
بخش اول
فن آوری اطلاعات
2-1-1) مقدمه