تراض…………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………………………………………54
3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-2-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-2-2-2 مهلت اعتراض……………………………………………………………………………………………………………………………55
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………55
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات………………………………………………………………………………………………..56
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) …………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-3-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی…………………………………………………………………………………………………………57
3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………………………………………………………………………………57
3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت……………………………………………………………………………………………………………….58
3-3-2-2 ترکیب هیأت……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض………………………………………………………………………………………………………………….59
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-3-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………………………………..61
3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-4-2 مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-4-3 اثر اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………………….63
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات………………………………………………………………………………………………..66
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………………………………………………………………..66
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری……………………………………………………………………………………………………..67
4-1-2-1 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-1-2-1-1 احیاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-1-2-1-2 زمین دایر………………………………………………………………………………………………………………………………69
4-1-2-1-3 زمین بایر……………………………………………………………………………………………………………………………….69
4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………………………………………………………..70
4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین…………………………………………………………………………………………………………………..71
4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون…………………………………………………………………………………………………………………..71
4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………………………………………………………………..72
4-1-2-2-4 نحوه تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………72
4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون………………………………………………………………………………………………………….73
4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..73
4-1-2-2-7 بار اثباتی…………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………………………………………………………………75
4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت………………………………………………………………………………………………77
4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر……………………………………………………………………77
4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………78
4-1-3-1-1 اراضی