زیابی قرار گیرد(کلانتری،1388). کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، Lisrel انجام خواهد شد .
1-10) محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیتهایی روبروست که این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نیست که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:
– عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان
– بیهوده دانستن بعضی از پاسخ دهندگان به پژوهش و همچنین نتایج حاصل از آن.
– محدود بودن ابزار گردآوری اطلاعات فقط به پرسش‌نامه ( این امر باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق نمی‌شود).