می‌دهیم و شیوه استفاده کردن از آنها، غذایی که می‌خوریم و نحوه تهیه کردن و خوردن آن غذاها و در نتیجه خانه‌ها و مجموعه‌های زیستی که در آنها به سر می‌بریم و شیوه‌ای که از آنها استفاده می‌کنیم، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه این تأثیرات می‌توان گفت که یک خانه یا یک شهر به یک فرهنگ معین تعلق دارد.