بررسی متغیر وابست? پژوهش146
5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-5- پیشنهادات کاربردی 149
5-6- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 149
5-7- محدودیت های تحقیق149
منابع و مأخذ
پیوستها و ضمائم
فهرست جداول
جدول 1-1- نقشه راه10
جدول 2-1- مدل های مختلف اثر بخشی27
جدول 2-2- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه50
جدول 2-3- توضیحات چهار مهارت اصلی مدیریت………………………………………………………………………………………54
جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی 79
جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی83
جدول 3-1- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا و سیما بر مخاطبان)…………………………….91
جدول 3-2- معرف سازی متغییر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص)……………………………..92
جدول 3-3- معرف سازی متغییر مستقل(فنون ارتباطی کارکنان)……………………………………………………………….93
جدول 3-4- معرف سازی متغیر مستقل(تکنولوژی ساخت برنامه)……………………………………………………………….93
جدول 3-5- معرف سازی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)……………………………………………………………….94
جدول 3-6- معرف سازی متغیر مستقل(تنوع برنامه)…………………………………………………………………………………..94
جدول 3-7- معرف سازی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)……………………………………………………………………..95
جدول 3-8- نوع آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 3-9- بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..98

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان……………………………………………………….101
جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به (سن پاسخگویان………………………………………………………………………………102
جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به (رشته تحصیلی پاسخگویان)…………………………………………………………..103
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به (حوزه تخصصی پاسخگویان)…………………………………………………………..104
جدول 4-5- توزیع فراوانی مربوط به (میزان تحصیلات)………………………………………………………………………………105
جدول 4-6- توزیع فراوانی مربوط به (سابقه خدمت پاسخگویان)…………………………………………………………………106
جدول4-7-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)………….108
جدول4-7-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی…………109
جدول 4-7-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….109
جدول 4-8-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….110
جدول 4-8-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………111
جدول 4-8-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..112
جدول 4-9-1- توزیع فراوانی گویه های متغییر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)……..113
جدول 4-9-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)در یک نگاه
114
جدول 4-9-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)114
جدول 4-10-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها)116
جدول 4-10-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها )در یک نگاه117
جدول 4-10-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)117
جدول 4-11-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)119
جدول 4-11-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) در یک نگاه120
جدول 4-11-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)120
جدول 4-12-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)122
جدول 4-12-2- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)در یک نگاه123
جدول 4-12-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)123
جدول 4-13-1- توزیع فراوانی مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه ها)در یک نگاه125
جدول 4-13-2- شاخص های مرکزی متغییر مستقل(مدیریت برنامه ها)126
جدول 4-14-1- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها)127
جدول 4-14-2- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) در یک نگاه
128
جدول 4-14-3- شاخص های مرکزی متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه)129
جدول 4- 15- آزمون نرمال بودن متغیر های مستقل و وابسته130
جدول 4-16-1- ضریب همستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه)131
جدول 4-16-2- ضریب همبستگی(میزان اثربخشی شبکه استانی و گروه بندی وسازماندهی نیروهای
تخصصی)132
جدول 4-16-3- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها)133
جدول 4-16-4- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان)134
جدول 4-16-5- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها)136
جدول 4-16-6- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها)137
جدول 4-16-7- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها)138
جدول 4-16-8- جدول ترکیبی آزمون فرضیات تحقیق139
جدول 4-17-1- آنالیز واریانس140
جدول 4-17-2- ضرایب تاثیر استاندارد شده و غیر استاندارد در رگرسیون141
فهرست نمودارها
نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش…..6
نمودار 2-1- انواع تاثیرات داخلی تکنولوژی…39
نمودار 2-2- نحوه تاثیر تکنولوژی بر مدیران رسانه…40
نمودار 2-3- چهار مهارت اصلی مدیریت را برای دستیابی به اهداف سازمانی…54
نمودار 2-4- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید…77
نمودار 2-5- سنجش کیفیت فنی…77
نمودار 2-6-کیفیت از منظر تنوع)وسعت امکان انتخاب مخاطب (…78
نمودار 2-7- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب…78
نمودار 2-8- مدل مفهومی پژوهش..85
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت102
نمودار 4-2- مربوط به سن پاسخگویان103
نمودار 4-3- مربوط به رشته تحصیلی پاسخگویان104
نمودار 4-4- مربوط به حوزه تخصصی پاسخگویان105
نمودار 4-5- مربوط به میزان تحصیلات پاسخگویان106
نمودار 4-6- مربوط به سابقه خدمت پاسخگویان107
نمودار 4-7- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)110
نمودار 4-8- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)112
نمودار 4-9- مربوط به متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)115
نمودار 4-10- مربوط به متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها)118
نمودار 4-11- مربوط به متغیر مستقل (تنوع برنامه ها)121
نمودار 4-12- مربوط به متغیر مستقل (زمان ارائه برنامه ها)124
نمودار 4-13- مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه)126
نمودار 4-14- مربوط به متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه های صدا و سیما)129
نمودار 4-15-1- پراکنش (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه ها)132
نمودار 4-15-2- پراکنش