نشان می دهد و به معنی آن است که رسانه های فوق به میزان متوسط در ارائه الگوهای مناسب پوشش مؤثر بوده اند .واگر بخواهیم مطلب را به تفصیل بیان کنیم 62%دانش آموزان و دانش پژوهان بر این عقیده اند که تلویزیون و مجلات بطور متوسط و کمتر توانسته اند به معرفی الگو های برتر و ارائه پوشش اسلامی بپردازند و38%آنان نظرشان براین است که رسانه های مذکور به میزان خیلی زیاد و زیاد در این امر موفقیت بدست آورده اند.
فراوانی
ودرصد
فراوانیرسانه ها و الگوهای برتر
جمعخیلی زیاد زیادمتوسطکمهیچفراوانی255
400
458
323
2211071 درصد 14 24 27 22 13100
میانگین 06/0
تحلیل استنباطی
برای تحلیل استنباطی در خصوص این طرح از ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین بهره گیری شده است . بطور کلی وقتی بخواهیم رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغییر ها را بیان کنیم از ضریب همبستگی استفاده می شود.ضریب همبستگی (r)همیشه بین 1- تا 1+(1+= r) متغییر می باشد و با توجه به مقدار عددr در ضریب همبستگی پیرسون تفاسیر زیر حاصل میگردد.
نا همبسته 0= r
همبستگی مثبت 0< r
همبستگی منفی 0> r
همبستگی کامل 1+= r
برای محاسبه ضریب همبستگی بین متغییرها ی بیان شده در تعداد 30 پرسش این پژوهش و تعیین میزان همبستگی بین متغییر های وابسته و متغییر مستقل تعریف شده در این تحقیق از نرم افزار spss استفاده گردیده است که نتایج آن به شرح جداول زیرمی باشد.
2-5- بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
در دین مبین اسلام پوشش یکی از وظائف اسلامی زن شمرده شده وزنان مسلمان می دانند رعایت پوشش یکی از وظائفی است که دین بر عهده آنان گذاشته است ولی در جوامع اسلامی از جمله جامعه اسلامی ایران ما شاهد بدحجابی دخترانی هستیم که پوشش آنها نسبت به مادرانشان ضعیف تر است.
با توجه به یافته های پژوهش که درفصل چهارم این تحقیق بیان گردیدتلاش خواهد شدمیزان تأثیرگذاری عواملی چون عدم شناخت ونقش خانواده،مدرسه واجتماع درپدیده بدحجابی مورد ارزیابی قرارگیردولذا برای رسیدن به اهداف فوق وبا بهره گیری ازیافته های پژوهش وترکیب آنهابایافته های پیشین به بررسی فرضیه های تحقیق وبحث و تفسیر نتایج حاصله می پردازیم.
2-5-1- بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
“دختران جوان و دانش آموزان نسبت به حجاب شناخت عمیق ندارند”
باتوجه به تحلیل استنباطی صورت گرفته دراین پژوهش که بوسیله نرم افزارspssصورت گرفته است بین شناخت دانش آموزان درخصوص حجاب وپذیرفتن آن به عنوان یک اصل اسلامی ضریب همبستگی مثبت وجود دارد و چون ضریب همبستگی بین آنها عدد 68/0
می باشد با اطمینان 95% می توان عنوان کرد که هر چه شناخت دانش آموزان نسبت به موضوع حجاب از نظر اسلام و ادیان الهی دیگر افزایش یابد به همان اندازه حجاب را به عنوان یک اصل اسلامی بیشتر رعایت می کنند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان و دانش پژوهان ما بطور متوسط با وظیفه خویش نسبت به پوشش و حجاب آشنا هستند و میانگین پاسخهای بدست آمده عدد127/3 را نشان میدهدوبه این معنی است که دختران جوان شناخت عمیق به این موضوع بطوریکه آگاهانه و مدبرانه آن را پذیرفته باشند ندارند.به عبارت دیگر می توان گفت این قشر اگر با تفکر یا اندیشه ای که در برابر اندیشه اسلامی آنان است قرار گیرند توانائی دفاع از تفکر وعقیده خود را ندارندوممکن است براحتی تحت تاثیر اندیشه مقابل قرارگرفته ویاآن را بپذیرند.
اگر آمار بدست آمده از پژوهش را به تفصیل بیان کنیم ملاحظه می نمائیم که تنها تعداد 172 آنهاست انتخاب نموده اند و این تعداد افراد تنها ، 7% ازجامعه آماری ماراتشکیل می دهند.
پس فقط 7%دختران جوان آگاهانه به پوشش اسلامی عقیده دارند و یابدان عمل می نمایند.
624 نفر یا 24% دانش آموزان و دانش پژوهان بطور زیاد به این موضوع عقیده دارند.

با تلفیق نظرات این دو گروه افرادی که به موضوع پوشش و حجاب به طور زیاد یا خیلی زیاد عقیده دارند تنها 31% جامعه آماری ما را تشکیل می دهند.