زش پیشرفت آنها به تفکیک جنسیت افراد متفاوت است؟
2- آیا میزان اضطراب امتحان افراد به تفکیک جنسیت آنها متفاوت است؟

1-6تعاریف مفهومی
منبع کنترل:بر طبق نظر راتر انسان انتظار تعمیم یافته ای را از رویدادهای تقویت کنندگی ،یا به عنوان وابسته به رفتار خود و یا خارج از کنترل خویش دریافت می کند که این انتظار تعمیم یافته،کنترل درونی-بیرونی نامیده می شود(بال19،ترجمه قراچه داغی،1373).
انگیزه پیشرفت : عبارت است از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی‌ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است (فلد، رولند و گولد20، 1979، به نقل از ماسن21 و دیگران، ترجمه یاسایی 1376).
اضطراب امتحان : عبارت است از نگرانی فرد در مورد عملکرد (انتظار شکست) استعداد و توانایی خویش به هنگام امتحان و موقعیت‌های ارزیابی (مک دونالد22 ،2001).
1-7تعاریف عملیاتی
منبع کنترل: در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی از آزمون کنترل بیرونی – درونی راتر (مقیاس IE) به دست می آورد .
انگیزش پیشرفت:در این تحقیق نمره‌ای است که آزمودنی در آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) به دست می‌آورد.
اضطراب امتحان: در این تحقیق نمره ای است که آزمودنی از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (S.TAS) به دست می آورد.

فصل دوم

1- Oliver
2 -test anxiety
3 -Bishop
4- Haladyna & Downing
5 Sarason
6 – Prochask
7 – Norcroos
8 -Hill
9 -locus of control
10 -achievement motivation
11 -Tivan& Smith
12 -Hopee
13 -Pervin
14 -Seligman
15 -Slawin

16 -Hercy&Blanchad
17 -Alport&Haber
18- Schultz
19- Balle
20 -Feld&Roland&Gold
21 -Massen
22 -Mc Donald

  • 2