غیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت سنی………………………………………………………………..129
26.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای گروه های سنی…………………………………………………………………..129
27.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر رشته ورزشی………………………………………………………….133
28.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک رشته ورزشی………………………………………………………………134
29.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای رشته ورزشی…………………………………………………………………….134
30.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………..140
31.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت تحصیلی………………………………………………………..141
32.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تحصیلات………………………………………………………………..141
33.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح تجربه………………………………………………………….145
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
34.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سابقه ورزشی…………………………………………………146
35.4 جدول نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سطح تجربه………………………………………………………………………146
36.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر سطح رقابت…………………………………………………………..150
37.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت سطح رقابت……………………………………………………151
38.4 جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………151
39.4 جدول میانگین متغیر های تحقیق به تفکیک وضعیت جنسیتی………………………………………………………….151
40.4 جدول بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….153
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1 انواع مختلف انگیزه در زنجیره خودمختاری………………………………………………………………………………….19
2-2 نتایج تحلیل مسیر مدل انگیزشی روی مصرف مواد افزایش دهنده عملکرد…………………………………………23
2-3 مدل انگیزشی رفتار دوپینگ……………………………………………………………………………………………………..24
2-4 سطوح مختلف انگیزش بیرونی………………………………………………………………………………………………….31
2-5 نتایج اثرات مستقیم مدل که ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد و حساسیت دوپینگ…….70
2-6 نتایج مدل میانجی ارتباط بین نگرش ها به افزایش دهنده های عملکرد، تمایل احتماعی و حساسیت دوپینگ…71
2-7 نتایج مدل اصلی تحقیق که ارتباط بین نگرش به دوپینگ، رفتار دوپینگ، باور دوپینگ وگرایش ورزشی…….75
4 . 1 . مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت تخمین استاندارد………………………………………………98
4 . 2 . مدل اندازه گیری متغیر انگیزه ورزشی در حالت ضرایب معناداری…………………………………………..100
4 . 3 . مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت تخمین استاندارد…………………………….104
4 . 4 . مدل اندازه گیری متغیرهای نگرش و رفتار دوپینگ در حالت ضرایب معناداری…………………………..105
4 . 5 . مدل مفهومی تحقیق (اصلی)………………………………………………………………………………………108
4 . 6 . مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد…………………………………………………………………………………109
4 . 7 . مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………….110
4 . 8 . مدل مفهومی تحقیق (فرعی)………………………………………………………………………………………121
4 . 9. مدل در حالت ضرایب تخمین استاندارد………………………………………………………………………………..123
4 . 10. مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………………………………………..124
فصل اول:
مقدمه و معرفی
1-1 مقدمه

احتمالاً واژه دوپینگ از واژه هلندی دوپ1 که نام یک نوشیدنی الکلی ساخته شده از پوست انگور است که توسط جنگجویان زولو به منظور افزایش دلاوریشان در جنگ مورد استفاده قرار می گرفته مشتق شده است(وادا،20122). و یا به روایتی دیگر واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است و اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید(جعفری ،1385 به نقل از محمد عاکفیان ،1389).
امروزه واژه ی دوپینگ بطور انحصاری اشاره به استفاده روشها و مواد افزایش دهنده عملکرد در رقابت ورزشی چه به منظور افزایش و چه حفظ عملکرد و همچنین گریز از روند نمونه گیری دارد (پتروزی3،2002). علیرغم اصطلاحات مرتبط جدید، بهره گیری از کمک دهنده های شیمیایی در وضعیت های ورزشی فاجعه جدیدی نیست. عارضه استفاده از مواد ممنوعه در میان ورزشکاران که به قصد ارتقای مصنوعی سطح اجرا است ریشه در دیرباز دارد و در حال حاضر بسیار مشهود می باشد زیرا که از سمت ورزش های حرفه ای تغذیه و حمایت می شود و به صورت تجاری روی آن متمرکز شده اند. استفاده بعضی از اشکال مواد شیمیایی برای افزایش هوشیاری، استقامت و عملکرد بدنی همواره مورد توجه بوده است(وروکن4،1996، هولیهان5،1999). ورزشکاران رقابت کننده در المپیک یونان باستان از محرک ها برای افزایش عملکردشان استفاده می کردند(آسکن6،1998، شنیدر و باتچر7،1991). ورزشکاران یونان باستان به استفاده از رژیم های غذایی خاص و معجون های محرک برای نیرومند ساختن خودشان مشهورند. گلادیاتورهای رومانیایی و سواره نظام های قرون وسطی به کمک گیری از مواد افزایش دهنده عملکرد جهت قادر بودن به ادامه وضعیت های جنگی علیرغم خستگی و جراحت روی می آوردند(وادینگتون8،2000). در ورزش مدرن، دوچرخه سواران، و شناگرهای مسافت های طولانی همواره نخستین مظنون های دوپینگ بوده اند. دوندگان ماراتون قبل از قرن بیستم مظنون های استفاده ی استریکنین9 بوده اند. بوکسورها نیز پیوسته از محرک ها و دیگر داروها مثل کوکائین10، هروئین11 و الکل12 برای افزایش هوشیاری و/یا تسکین درد استفاده می کردند(دونوهویی13 و جانسون14،1986). موارد بیشمار هستند. همچنین مواد افزایش دهنده عملکرد بطور آزادانه و نا محدود برای قرن ها در ورزش استفاده شدند. این چنین اعمالی از سال 1960 زمانی که سری های مرگ یا حوادث قریب به مرگ نهایتاً دستگاه های مدیریت ورزش را از خطر اینکه استفاده ی مواد در ورزش مشکلی جدی است با خبر کرد، غیر قابل قبول بوده است(وادینگتون ،2000). نگرانی اصلی تعداد ورزشکاران استفاده کننده از دارو یا مقدار داروهای استفاده شده نیست بلکه خطرات ترکیب داروهای مختلف است. استفاده از افزایش‌دهنده های عملکرد یکی ازمهم ترین مشکلات ورزش های رقابتی در دهه های متمادی بوده است. ارزیابی نگرش ورزشکاران در مقابل مواد افزایش دهنده عملکرد ممنوع شده(اکثراً استروئید های آنابولیک) و دوپینگ تاریخ طولانی در ورزش دارد. در حدود 40 سال قبل، از ورزشکاران درباره اعتقادشان در مورد نتایج مثبت