مه Excel استفاده نمائید.557/16773/23443/13660/20887/26- تا چه اندازه می توانید از چهار عمل اصلی (ضرب ، جمع ، تقسیم و تفریق) در سلولهای Excel استفاده نمائید.773/23660/20773/23557/16557/26تا چه میزان از برنامه Excel جهت انجام امور روز مره به صورت کاربردی استفاده می نمائید.557/16443/13990/30660/20660/20
نتایج جدول گویای آن است که 7/26 درصد از پاسخگویان اذعان داشته اند که به میزان خیلی کمی توانایی استفاده از حالت غایی یک سلول در برنامه اکسل را دارند. 3/23 درصد از آنها نیز میزان توانایی خود در استفاده از حالت غایی یک سلول در برنامه اکسل را در حد زیاد و 20 درصد نیز در حد کم عنوان کرده اند .
همچنین 3/23 درصد از پاسخگویان بطور برابر اظهار داشته اند که به میزان خیلی زیاد و متوسطی توانایی استناد از چهار عمل اصلی ریاضی در سلولهای اکسل را دارند. 20 درصد از آنها نیز توانایی زیادی در استفاده از چهار عمل اصلی ریاضی در سلولهای اکسل دارند.
افزون بر این 30 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که به میزان متوسطی توانایی استفاده از برنامه اکسل جهت انجام امور روز مره به صورت کاربردی دارند. 20 درصد از آنها بطور برابر توانایی خیلی کم و کم برای این کار برخوردارند. 7/16 درصد از آنها نیز توانایی خیلی زیادی در استفاده از برنامه اکسل جهت انجام امور روزمره به صورت کاربردی دارند.
5- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص بانکهای اطلاعاتی
در این پژوهش ، جهت بررسی شاخص بانکهای اطلاعاتی از سه گویه استفاده شده است که جدول زیر نتایج حاصل از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مرتبط را به نمایش می گذارد .
جدول ( 4-15) توزیع نسبی پاسخ گویان بر حسب بانکهای اطلاعاتی
گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه با نرم افزار spss آشنایی دارید.443/13227/6660/20887/261103/33- تا چه اندازه از پایگاههای اطلاعاتی برای انجام فعالیتهای روزانه استفاده می کنید.330/10773/23660/20887/26660/20- تا چه اندازه با شیوه طراحی بانکهای اطلاعاتی آشنایی دارید . 113/3887/261217/36443/13660/20با استناد به نتایج فوق 3/33 درصد از پاسخگویان آشنایی خیلی کمی با نرم افزار spss دارند. 7/26 درصد از آنها نیز آشنایی کمی با نرم افزار spss داشته و میزان آَشنایی با نرم افزار spss در بین 20 درصد از پاسخگویان در حد متوسط بوده است.
همچنین 7/26 درصد از پاسخگویان گفته اند که به میزان کمی از پایگاههای اطلاعاتی برای انجام فعالیتهای روزانه استفاده می کنند. 3/23 درصد از آنها میزان استفاده خود از پایگاههای اطلاعاتی برای انجام فعالیتهای روزانه را در حد زیاد دانسته و 20 درصد از آنها نیز به نسبتهای برابر به استفاده خیلی کم و متوسط خود از این پایگاهها برای انجام فعالیتهای روزانه خود اشاره کرده اند .
افزون بر آن 7/36 درصد از پاسخگویان اذعان داشته اند که تا اندازه متوسطی با طراحی بانکهای اطلاعات آشنایی دارند . 7/26 درصد از آنها نیز میزان آشنایی خود را با این شیوه را در حد زیاد دانسته و 20 درصد از آنها نیز به آشنایی خیلی کم خود با شیوه طراحی بانکهای اطلاعاتی اشاره کرده اند .
6- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص ارائه مطلب
در این پژوهش ، جهت شاخص برای ارائه مطلب از سه گویه استفاده شده است که جدول زیر نتایج حاصل از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مرتبط را به نمایش می گذارد .
جدول (4-16) توزیع نسی پاسخگویان بر حسب شاخص ارائه مطلب
گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه از power point در ارائه مطلب استفاده می کنید330/10887/26557/16557/16990/30- تا چه اندازه با شیوه های پردازش داده ها در محیطهای مجازی آشنا هستید 227/6660/20557/16773/231103/33- تا چه اندازه می توانید تصاویر و نمودار ها را در محیط های power point نمایش دهید.660/20660/20773/23557/16660/20با استناد به نتایج جدول فوق ، 30 درصد از پاسخ گویان گفته اند که به میزان خیلی کمی از پاورپوینت برای ارائه مطلب استفاده می کنند. 7/26 درصد از آنها میزان استفاده از پاورپوینت در ارائه مطلب را در حد زیاد دانسته و 7/16 درصد از آنها نیز بطور برابر به استفاده کم و متوسط شان از پاورپوینت در ارائه مطلب اشاره کرده اند .
همچنین ، 30 درصد از پاسخگویان میزان آَشنایی خود با شیوه های پردازش داده ها در محیطهای مجازی را در حد خیلی کم دانسته و 7/26 درصد از آنها میزان آن را در حد کم دانسته اند. همچنین میزان آشنای پاسخگویان با شیوه های پردازش داده ها در محیط های مجازی ، از نظر 20 درصد از آنها در حد زیاد اعلام شده است . افزون بر آن ، 23 درصد از پاسخگویان گفته اند که تا اندازه متوسطی می توانند تصویر و نمودارها را در محیطهای پاورپوینت نشان دهند. 20 درصد از آنها میزان توانایی خود در نمایش تصویر و نمودارها در محیط پاورپوینت را در حدود خیلی کم، و خیلی زیاد دانسته اند. همچنین 7/16 درصد میزان آن را در حد کم عنوان کرده اند .
7- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص اینترنت
در این پژوهش ، جهت شاخص بررسی اینترنت ، از سه گویه استفاده شده است که جدول زیر نتایج حاصل از سنجش و بررسی این شاخص در قالب گویه های مرتبط را به نمایش می گذارد .
جدول ( 4-17) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اینترنت
گویه هاپاسخخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم- تا چه اندازه می توانید از موتورهای جستجوگر وب استفاده نمائید و سایت مورد نظر خود را پیدا کنید.227/61103/33773/23227/6990/30- تا چه اندازه به ساختن Email در یکی از سایتها آشنایی دارید.330/10887/26773/23773/33557/16تا چه حد اطلاعات جدید ، بخشنامه های جدید را از طریق سایت ها دریافت و ارسال می نمائید330/10887/26443/13660/20990/30بر اساس نتایج بالا، 3/33 درصد از پاسخگویان اذعان داشته اند که به میزان زیادی از موتورهای جستجو گر استفاده می کنند. 30 درصد از پاسخگویان گفته اند که استفاده خیلی کمی از موتورهای جستجوگر می کنند. 3/23 درصد از آنها نیز میزان استفاده شان از موتورهای جستجو گر را در حد متوسط دانسته اند .
همچنین ، 7/26 درصد از پاسخگویان بر این باورند که به میزان زیادی با ساخت ایمیل در یکی از سایتها آشنایی دارند . 3/23 درصد از آنها نیز به طور برابر به آَشنایی متوسط و کم خود با ساخت ایمیل در یکی از سایتها اشاره کرده اند .افزون بر این ها 30 درصد از پاسخگویان گفته اند که برای دریافت و ارسال اطلاعات جدید، به میزان خیلی کمی از سایت استفاده کنید . 7/26 درصد از آنها نیز میزان استفاده خود از سایت برای دریافت و ارسال اطلاعات جدید را در حد زیاد دانسته و 20 درصد نیز میزان استفاده از آن را در حد کم عنوان کرده اند .
4-4- تحلیل داده ها
1-4-4- سوال اصلی پژوهش
آیا بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران رابطه وجود دارد؟
برای آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز، ابتدا دو سوال تنظیم و سپس آزمون مورد نظر (آزمون همبستگی پیرسون) انجام گرفته است. سؤالهای مطرح بدین شرح بوده اند:
سؤال اول: بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
سؤال دوم: بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود ندارد.
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون (450/0=r) درخصوص رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان از آن داشت که از لحاظ آماری با اطمینان 95/0 درصد و سطح خطای کمتر از 05/0 درصد رابطه آماری معنی داری بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد. از همین روی, می توان گفت که دو متغیر فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با یکدیگر ارتباط داشته و در صورت بروز تغییر (افزایش یا کاهش) در یکی از این دو متغیر, شاهد تغییر (افزایش یا کاهش) در دیگر متغیر خواهیم بود. بدین معنی که موقعی که فرهنگ سازمانی مساعدتر و مناسبتر باشد, میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان بیشتر است. نتایج حاصل از آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه نمودار مربوطه در زیر آمده است:
جدول (4-18 ): نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
سطح معنی داری (P)درجه