های تمام شده فعالیت های موسسات خودعلاقه مند شده اند. بارشد تکنولوژی پردازش اطلاعات و گسترش استفاده از کامپیوتر ها، سیستم های حسابداری صنعتی نیز در گیر با تحولات جدی بوده اند. حسابداری بهای تمام شده به ویژه در سازمان هایی که با رقابت بیشتری مواجه اند، مورد توجه و کاربرد قرار می گیرد. روند رو به تزاید رقابت در این قبیل صنایع و موسسات سبب شده است تا اهمیت و ارزش اطلاعات مربوط به بهای تمام شده و برآوردهای ناشی از دسترسی به این اطلاعات هرچه بیشتر آشکار شود. امروزه مدیران بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند بدانند کدامیک ازمحصولاتشان سود آورترند و کدامیک از اقلام بهای تمام شده بیشتر باید مورد کنترل و تحت مراقبت قرار گیرند (عرب مازار ،1386،ص13).
حسابداری عبارت از مجموعه قواعد و روشهایی است که با بکار گیری آنها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک موسسه گردآوری، طبقه بندی و به شکل گزارشهای حسابداری تلخیص می شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص ذیعلاقه و ذینفع قرار می گیرد . این اشخاص می خواهند از وضعیت مالی، نتایج عملیات و همچنین دورنمای آینده موسسه مطلع شوند. پیش بینی آینده همیشه با ابهامات فراوانی همراه است، اما جمع
آوری و تفسیر اطلاعات حسابداری نقش اساسی در پیش بینی و برنامه ریزی مالی دارد. بنابر این حسابداری یک فعالیت حرفه ای خدماتی است که مراحل آن شامل : ثبت، طبقه بندی و تلخیص اطلاعات طبقه بندی شده به شکل گزارش های مالی برای واحد های انتفاعی یا غیر انتفاعی است و با رساندن اطلاعات حسابداری به اشخاص ذیعلاقه و ذینفع و تجزیه و تحلیل و تفسیر این اطلاعات به تصمیم گیریهای آگاهانه مالی و تجاری کمک می کند.توجه به ضرورتهای حسابداری به درک مفاهیم حسابداری کمک می کند.
2-1-2ضرورتهای حسابداری عبارتند از :
الف – خلاصه کردن وضعیت مالی یک واحد اقتصادی در یک تاریخ معین.
ب – نشان دادن نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی طی دوره ای از زمان، یعنی تعیین سود وزیان.
ج- فراهم آوردن مبنای لازم برای تصمیم گیری و اتخاذ سیاستهای آتی .
ضرورتهای یاد شده در مورد کلیه سازمانها صادق است اعم از این که کوچک باشند یا بزرگ، در مالکیت عمومی باشند یا خصوصی، انتفاعی باشند یا غیر انتفاعی. با این حال، اهمیت نسبی هر یک از این ضرورتها به ماهیت و هدف هایی که هر یک از انواع سازمان ها دارند، بستگی دارد و می تواند تغییر کند(علی مدد و ملک آرایی،1375،ص 17و18).
2-1-3 موضوع حسابداری
حسابداری زبان تجارت خوانده می شود، زیرا از طریق گزارشهای مالی که محصول نهائی فرآیند حسابداری است، اطلاعات لازم در باره هر واحد اقتصادی در اختیار اشخاص و موسسات ذینفع و ذیعلاقه قرار میگیرد. این اشخاص شامل مدیران صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمانهای مالی و اقتصادی دولتی می باشند، بدین ترتیب، منظور از حسابداری فراهم آوردن گزارشهای مالی در باره انواع موسسات است.
حسابداران افرادی هستند متخصص در امو مالی که می توانند انواع گوناگون اطلاعات مالی را بفهمند و بکار برند. علاوه بر این آنان می دانند که چگونه می توان از اطلاعات مالی برای افزایش کارآیی سازمانی که در آن اشتغال دارند، استفاده کرد. حسابداران علاوه بر ثبت وقایعی که رخ می دهد، جنبه های توسعه عملیات و برنامه ریزی آتی را نیز در نظر می گیرند. در این روزگار هیچ واحد اقتصادی نمی تواند بدون بررسی دقیق و همه جانبه مسایل مالی، برای آینده برنامه ریزی کند.
معاملات روزمره، منبع اصلی اطلاعات مورد استفاده حسابداران است. در یک واحد بازرگانی، فعالیت هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه های اجاره مانند اجاره، حقوق، آب و برق از جمله معاملات روز مره است. در یک واحد اجتماعی نظیر باشگاه یا انجمن، معاملات روزمره شامل وصول حق عضویت، ورودیه و همچنین خرید وسایل ورزشی و پرداخت هزینه های جاری است.
توانایی ثبت معاملات و درک آنچه می گذرد برای حسابداران کافی نیست، بلکه آنان باید بتوانند اطلاعات مالی را به گونه ای برای دیگران بیان و ارائه کنند که قابل درک و مفهوم باشد(علی مدد و ملک آرایی،1375،ص 17).