شکل2……………………………………………………………………………………………………………………………….62
شکل3……………………………………………………………………………………………………………………………….62
شکل4……………………………………………………………………………………………………………………………….71
شکل5……………………………………………………………………………………………………………………………….71
شکل6……………………………………………………………………………………………………………………………….72
شکل7……………………………………………………………………………………………………………………………….73
شکل8……………………………………………………………………………………………………………………………….80
فصل چهارم

شکل1……………………………………………………………………………………………………………………………….84
شکل2……………………………………………………………………………………………………………………………….87
شکل3……………………………………………………………………………………………………………………………….87
شکل4……………………………………………………………………………………………………………………………….90
شکل5……………………………………………………………………………………………………………………………….92
شکل6……………………………………………………………………………………………………………………………….92
شکل7……………………………………………………………………………………………………………………………….97
شکل8……………………………………………………………………………………………………………………………….99
شکل9……………………………………………………………………………………………………………………………….19
شکل10……………………………………………………………………………………………………………………………….101
شکل11……………………………………………………………………………………………………………………………….102
شکل12……………………………………………………………………………………………………………………………….102
شکل13……………………………………………………………………………………………………………………………….103
شکل14……………………………………………………………………………………………………………………………….104
شکل15……………………………………………………………………………………………………………………………….106
شکل16……………………………………………………………………………………………………………………………….106
شکل17……………………………………………………………………………………………………………………………….110
شکل18……………………………………………………………………………………………………………………………….115
شکل19……………………………………………………………………………………………………………………………….116
شکل20……………………………………………………………………………………………………………………………….118
شکل21……………………………………………………………………………………………………………………………….121
شکل22……………………………………………………………………………………………………………………………….125
شکل23……………………………………………………………………………………………………………………………….130
شکل24……………………………………………………………………………………………………………………………….131
فصل پنجم
شکل1……………………………………………………………………………………………………………………………….134
شکل2……………………………………………………………………………………………………………………………….155
شکل3……………………………………………………………………………………………………………………………….159
شکل4……………………………………………………………………………………………………………………………….161
شکل5……………………………………………………………………………………………………………………………….161
شکل6……………………………………………………………………………………………………………………………….163
شکل7……………………………………………………………………………………………………………………………….171
شکل8……………………………………………………………………………………………………………………………….171
شکل9……………………………………………………………………………………………………………………………….173
شکل10……………………………………………………………………………………………………………………………….173
شکل11……………………………………………………………………………………………………………………………….174
شکل12……………………………………………………………………………………………………………………………….182
شکل13……………………………………………………………………………………………………………………………….183
فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه
مسلما برای دانشمندان گاهی اوقات به نظر می رسد آشنا شدن با بازاریابی کاری بسیار مشکل باشد.از اینرو در آغاز این پایان نامه یک سری اسباب کار اصلی و لغاتی که دایر بر رسیدن سریعتر به این زمینه را باشد آورده ایم.
دانشمندان معمولا مشکلات مخصوصی با بازاریابی