ق جدول 4-5، چون فرهنگ بورکراتیک فقط در شعب بانک رفاه شهرستان بهشهر حاکم میباشد، لذا رابطه بین هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری فقط در این شعب مورد بررسی قرار میگیرد.
در سازمانهای با فرهنگ بورکراتیک بین هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری رابطه وجود ندارد.
در سازمانهای با فرهنگ بورکراتیک بین هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری رابطه وجود دارد.
جدول 4-16- خلاصه مدل در فرضیه شماره چهار
ضریب همبستگی
چندگانهمجذور همبستگیضریب تعیین تعدیل شدهخطای معیار تخمین971/0943/0887/0155/0
جدول 4-16 نشان میدهد که؛ ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش برابر 971/0= R میباشد که نشاندهنده همبستگی بالا و مثبت بین متغیرهاست و این نتیجه حاصل میشود که “در سازمانهای با فرهنگ بورکراتیک بین هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد”.

جدول 4-17- تحلیل واریانس رگرسیون دادههای فرضیه شماره چهار
نوع
آزمونمنابع تغییراتمجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین مجذوراتنسبت Fسطح معناداریتحلیل واریانس
رگرسیونرگرسیون24/38405/0686/160001/0باقی مانده194/08024/0کل434/316
مطابق جدول 4-17؛ چون در سطح اطمینان 95% و خطای اندازهگیری 5%= سطح معناداری 0001/0 = Sig محاسبه شده، لذا فرض خطی بودن مدل (رابطه خطی بین متغیرها) تایید میشود.

  • 2