وین6 نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است. در خصوص اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی بصورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق و تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذینفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟
از آنجا که آثار فسخ واجتماع آن با جبران خسارت در قانون مدنی به صورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده، بناچار از سایر مواد قانونی که به طور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده، از جمله مبحث اقاله، و نیز از اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی “آثار فسخ عقد بیع” را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک می نماید.
ب – اهداف تحقیق :
اهداف تحقیق به این صورت تشریح میشود که ما بتوانیم با بررسی که در این راستا انجام میدهیم از کلیت به جزئیت برسیم یعنی بابررسی ابواب و کلیات و مبنای موضوع مانحن فیه (حق فسخ وجبران کامل خسارت ) به یک روند روبه رشد و نزدیک به هم است همانطور که میدانیم باتحول اقتصادی در جامعه جهانی امروزی ما نیازمند یک سری قواعد واصولی هستیم که بتواند به نوعی به طور کامل خسارات باقی مانده زیاندیده را جبران کرد و یا انها را محدودتر و کمتر کرد و ما با بررسی این موضوع توانسته ایم گامی کوچک در جهت کم کردن ابن زیانها برداشته ایم .
ج – پیشینه تحقیق :
در کتب فقهی و حقوق موضوعه بحثهای اندکی راجع به حق فسخ و جبران خسارت انجام شده است. اهم این کتب عبارتند از:
1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد1،انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ شانزدهم، 1377ه.ش.
2. با دینی، دکتر حسن، فلسفه مسئولیت ‌مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار،1384.
3. شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم ،1381.
4. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1378 هش.
د – روش تحقیق :
روش بکار گیری در این مجموعه بصورت توصیف تحلیلی می باشد.
ه- اهمیت تحقیق :
درواقع اهمیت این تحقیق این را می رساند که این مقاله چه نتیجه ای برای خود محقق وهمچنین برای دیگران دارد .
در واقع آنچه که اهمیت دارد این است که ما از یک روند ترکیبی به یک روند تحلیلی برسیم یعنی تعمق دراین موضوع کمک می کند که در نگرش وسائل روز مره خود در راستای حقوق و قواعدعمومی قرار دادها و مباحث جبران خسارت قرار دادی بایک دید وسیع نگاه کنیم وبیندیشیم که اساسا نکته قابل توجه به کار گیری یک اصلی است که بتوانیم تمامی خسارات زیاندیده، ناشی از نقض یک تعهد را جبران کنیم .
وآنچه که این تحقیق می تواند برای دیگران اهمیت داشته باشد همانطور که اساتید ونویسندگان حقوق در این مکتب در تلاش وفعالیت هستند ومارا در بازگشایی گره های علمی خویش یاری می کنند متقابلا ما هم باید با بررسی دقیق بتوانیم گره علمی دیگران که می خواهند در این حوزه فعاتیت کند را بگشاییم و همچنین با بررسی گسترده تر می توان یک روند کار بردی برای قانونگذاری و رویه قضایی باشد .
و- پرسشهای تحقیق:
1- سوال اصلی:
چگونه اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق موضوعه امکان پذیر است؟
2- سوالات فرعی:
سوال فرعی 1- موارد حق فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران چگونه می باشد؟ 3- آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در کنوانسیون وحقوق ایران به چه صورت می باشد؟4- آیا فسخ عقد آثاری نسبت به گذشته و حال و آینده خواهد داشت؟ 5- آیا آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می شود یا از زمان عقد؟ 6- آیا امکان مطالبه خسارت با استناد به عقد فسخ شده وجود دارد؟7- آیا در خصوص آثار فسخ قرارداد تفاوت های اساسی بین کنوانسیون و حقوق ایران، وجود دارد؟
ز- فرضیه های تحقیق:
1- فرضیه اصلی:
نتیجه بررسی های انجام شده در خصوص مسئله اصلی به صورت دو نظریه مطرح می شود:
نظریه اول: متعهد له در عین حال که می تواند عقد را فسخ کند می تواند، خسارات خود را اعم از خسارت اصلی،تبعی و فرعی مطالبه کند علت این اظهار نظر این است که ضمانت اجرا باید تا حد امکان کارا و موثر باشد و از حق حفاظت کند، در این دیدگاه حق فسخ فقط بخشی از خسارات را جبران می کند و مابقی خسارات به همان روش معمول در مسئولیت قراردادی قابل مطالبه است.
نظریه دوم: اعمال حق فسخ به معنی صرف نظر کردن از امتیازات ناشی از قرار داد است و متعهد له نمی تواند خسارات اصلی را مطالبه کند در این دیدگاه هم حق فسخ ضمانت اجرایی کارا و موثر ندارد زیرا ملازمه با صرف نظر کردن از بخشی از حق متعهد له دارد و هیچ منطقی این حذف حقوق متعهد له را نمی پذیرد اما در این دیدگاه هم برای جبران خسارت کامل می توان مبنایی در محدوده ضمان قهری( تسبیب و قاعده لاضرر ) ارائه کرد.
2- فرضیه فرعی:
برای سؤال هایی مطروحه پاسخی مناسب تهیه و ارائه نموده ایم: فرضی? ما در این تحقیق این است که تفاوت ها بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ ونحوی جبران کامل خسارت قراردای، که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت. نگارنده سعی نموده است با توجه به اهمیت موضوع و آثار عملی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پیش می آید به یک وحدت مطلوب دست پیداکنیم.

ح – روش گردآوری اطلاعات :
روش گرداوری اطلاعات این مجموعه به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری وترجمه متون فقهی و مقالات انگلیسی و استفاده از سایتهای حقوقی بوده است .
ط- نوآوری تحقیق :
نوآوری که در این تحقیق وجود دارد این است که چون به دلیل اینکه دو عنصر جبران خسارت قراردادی 1- حق فسخ 2- جبران خسارت به صورت کامل در کنار هم در یک مجموعه مورد بررسی قرار گرفته از یک امتیاز برتر نسبت به مقالاتی که صرفا برای جبران خسارت قراردادی از یکی از عناصر فوق استفاده می شود بکار گرفته شده چه اینکه در این تحقیق سعی شده تا با بکار گیری از مسولیت قهری ومسولیت قراردادی تا حد امکان قراردادی که به واسطه عدم تعهدات یکیاز متعاقدین گسیخته می شود می شود و موجب حق فسخ برای طرف مقابل می شود علاوه بر این حق فسخ خسارات دیگری که ممکن است ایجاد شده است را بتوان با اجتماع حق وفسخ جبران کرد بنابراین در این تحقیق با بکارگیری روش تطبیقی تاحد توان به این بحث علمی و کاربری که می توان شروع کننده و نهادینه کردن به صورت مدون از طریق ایجاد قوانین جدید یا وحدت رویه که تا حد امکان برمسولیت اهمیت داده شود وروند روبه رشدی مبنی بر اینکه متضرر که در یک قرارداد بصورت غیر ارادی از امتازات ان بی بهر مانده است حمایت شود.
ی- سازماندهی تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این پایانامه متشکل از سه فصل می باشد که فصل اول به بررسی ماهیت ومبنای حق فسخ وجبران خسارت پرداخته شده است. و در فصل دوم به بررسی مبنای حق فسخ با جبران خسارت، وسایل جبران خسارت، محاسبه خسارت در فرض اجتماع و موارد حق فسخ در فرض اجتماع با جبران خسارت در نظر گرفته شده است و در فصل سوم به بررسی آثار اجتماع حق فسخ در فقه و حقوق عرفی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

فصل اول
کـلیـات
فصل اول- کلیات
در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند، در واقع ساده ترین و مؤثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد، ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای خسارت ذوالخیار نمی باشد و ای بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد بود