شبکه ای دسته بندی می شود (سارافینو8، 1998).
یکی از عواملی که بر نوع انتخاب افراد در چگونگی صرف وقت در هنگام فراغت تأثیر می گذارد، شامل عوامل محیط و شرایط مرتبط می شود که فرد در آن قرار دارد. تحقیقات تجربی ارتباط بین حمایت اجتماعی و فعالیت مثبت بهداشتی (تمرینات بدنی، تغذیه، استراحت، اجتناب از مصرف مواد و ارتقای سلامت) در جوانان را تأیید کرده است. به طور مثال تحقیقات اسنایدر و اسپریتزر9 (1989) نشان داد که والدین و همسالان علاقه به ورزش و تمرین را در فرد تقویت می کنند و آشکارا بر مشارکت فرد در ورزش تأثیر می گذارند. همچنین ایلر10 و همکاران در سال 1997 طی تحقیقی نشان دادند که حمایت اعضای خانواده، همسر و حمایت دوستان، نقش مهمی را در مشارکت ورزشی ایفا می نماید. رفتار جوانان محصول شرایط خانوادگی، روابط با گروه همسالان، نظام آموزش و پرورش کشور و به طور خلاصه تحت تأثیر حمایت اجتماعی می باشد و از آنجایی که جوانان سرمایه های آینده و عامل تعیین کننده سرنوشت جوامع می باشند، پرداختن به موضوع اوقات فراغت آنان هم در بهبود اجتماع و داشتن زندگی سالم مؤثر خواهد بود. بنابراین، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که حمایت اجتماعی چه نقشی در نحوه ی گذراندن اوقات فراغت جوانان خواهد داشت؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
هرچه به تمدن کنونی یا تمدن صنعتی نزدیک تر شده ایم، مقوله اوقات فراغت به عنوان یک نیاز خاص جوامع بشری نمایان تر شده است، تا حدی که بعضی تمدن امروز را تمدن فراغت نام نهاده اند. اوقات فراغت به گروه ویژه ای اختصاص ندارد و در میان اقشار متفاوت جامعه، گروه های مختلف جنسی، سنی و غیره متفاوت است و از سنین کودکی شروع شده تا هنگام پیری و بازنشستگی تداوم پیدا می کند (ابراهیمی و همکاران، 1390). اوقات فراغت و نحوه گذران آن یکی از شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود و به بیان دیگر شیوه زندگی افراد معمولاً در گذران اوقات فراغت آنها نمود می یابد؛ اوقات فراغت درزندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد دیگری، دارای کارکرد های اجتماعی است. از مهمترین کارکرد های این نهاد، غنی ساختن کیفیت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پیشگیری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است (اردکانیان، 1389). یکی از مسائل مهمی که در زندگی همه ما انسان ها و در کنار کار و فعالیت های روزانه از اهم?ت و?ژه ای برخوردار است اوقات فراغت و چگونگ? گذران ا?ن اوقات در زمان ب?کاری است. البته شا?د ا?ن مقوله از نظر بس?اری از افراد چندان مهم و با ارزش تلق? نشود، اما به جرأت می توان گفت همان طور که نوع شغل و م?زان دقت و توجه افراد به شغلشان در زمان انجام آن می تواند باعث رشد و توسعه جامعه شود، به همان نسبت چگونگ? گذران اوقات فراغت و اختصاص دادن زمان? خاص به شکل درست و منطق? به ا?ن اوقات هم می تواند در جای خود باعث رشد و ارتقای تک تک افراد در زندگ? شخص? و اجتماع? شود، به شرط? که اشخاص تعر?ف درست? از ا?ن اوقات داشته باشند.
فعالیت بدنی همواره جزء مکملی از زندگی فرد و خانواده در طی اعصار و تمدن های گوناگون انسان بوده و هست. فعالیت بدنی در ارتباطات خانوادگی و فعالیت های گوناگون زندگی اجتماعی سهم بسزایی داشته و از رهگذر فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت و برگزاری مراسم آئینی چند منظوره، برای اعضای خانواده خرسندی و لذت و شادی به ارمغان آورده است و نیز برای ایجاد امنیت و آسایش روانی و اجتماعی برای افراد و جوامع و تأمین بهداشت و سلامتی و زندگی سالم (به عنوان یکی از دستاوردهای فعالیت بدنی) تأثیر ارزنده ای گذاشته است (فتحی، 1388). مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی، زمانی ادامه پیدا می کند که فعالیت بدنی با حمایت اجتماعی همراه باشد (راولند و فریدسون11، 1994).
بررسی ها نشان داده اند که نحوه مشارکت افراد با زمینه های اجتماعی- فرهنگی گوناگون، در فعالیت های ورزشی متفاوت می باشد. آنها بر حسب اینکه در چه شرایط اجتماعی- فرهنگی، جامعه پذیر شده باشند از نرخ های متفاوتی از مشارکت در فعالیت های بدنی برخوردارند (سالیس12 و دیگران، 1987). یافته های پژوهشی حاکی از این است که بین مشارکت در اوقات فراغت در دوره نوجوانی و جوانی با پرداختن به فعالیت های مشابه در دوره های بعدی زندگی ارتباط وجود دارد. در واقع نوعی استمرار در رفتار مربوط به اوقات فراغت در زندگی وجود دارد و لذت بردن، تفریح و داشتن اوقات فراغت یکی از نیازهای اساسی دوره جوانی است که می تواند در بهبود کیفیت زندگی و رفتار تأثیر زیادی داشته باشد (اسنایدر و اسپریتزر13، 1989؛ منل و کلیبر14، 1998).
وجود حمایت اجتماعی تأثیر مستقیم بر سلامت روانی دارد (گانستر و ویکتور15، 1988). حمایت اجتماعی تعهدات متقابلی را پدید می آورد که در آن شخص احساس دوست داشته شدن، مراقبت، عزت نفس و ارزشمند بودن دارد (کوبزانسکی و همکاران16، 2000). حمایت اجتماعی نقش مهم و مؤثری در حفظ سلامتی افراد جامعه بازی می کند و اثر مستقیم و مثبتی بر افسردگی، اضطراب و امراض جسمانی، همچنین رضایت شغلی افراد و جذب و حفظ آنها دارد (حاجبی و فرید نیا، 1388 و رستگار خالد، 1383).
پژوهش های متعددی ثابت کرده اند که هرچه میزان حمایت اجتماعی افزایش یابد، سطح سلامتی نیز افزایش پیدا می کند و بالعکس. بنابراین، داشتن سلامتی مشروط به داشتن حمایت اجتماعی است (قدسی، 1382).
تحقیقات بر روی ابعاد مختلف اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن و عوامل متأثر از آن، در ایران و کشورهای خارجی دارای سابقه ی طولانی و گستردگی نسبتاً وسیعی می باشد. در مطالعات اوقات فراغت در ایران، بیشتر میزان و چگونگی گذراندن آن بررسی شده است. امروزه محققان و دانشمندانی که در زمینه ی اوقات فراغت پژوهش می کنند، بیشتر به محصولات مصرفی، وسایل سرگرم کننده ارتباط جمعی و میزان گذراندن اوقات فراغت با آنها می پردازند و کمتر به تأثیر ابعاد اجتماعی مختلف و نقش مهم آن ها در زندگی و سپس در اوقات فراغت پرداخته می شود. تجربه ی مطالعاتی در زمینه ی حمایت اجتماعی در خارج از کشور، قابل انطباق با ایران نیست و لازم است که در کشور ایران مطالعات گسترده تری بر روی این موضوع صورت گیرد. در ایران تقریباً هیچ پژوهشی به طور خاص به موضوع نقش حمایت اجتماعی در نحوه ی گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی و ورزش نپرداخته است. مطالعات انجام شده بیشتر، حمایت اجتماعی را در حوزه ی بیماری، سلامت، مشکلات زنان، سالمندان و معتادان بررسی کرده و پا را از این متغیرها فراتر نگذاشته اند.
شهر یزد دارای زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی منحصر به فردی است. از آنجا که این شهر دارای ساختار جمعیتی جوان است و مسائل جوانان در این شهر در حال افزایش می باشد و مهم است که تحقیقات مختلف در زمینه اوقات فراغت و ابعاد گوناگون در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، نتایج این تحقیق می تواند در جهت تعیین سیاست گذاری های ورزش در اوقات فراغت برای مدیران سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه ها، شهرداری ها و ادارات ورزش و جوانان مفید و سودمند باشد.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد.
1-4-2- اهداف ویژه
1- مقایسه میزان حمایت اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد.
2- مقایسه میزان حمایت اجتماعی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد.
3- تعیین سهم بعد حمایت والدین در پیش بینی نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد.
4- تعیین سهم بعد حمایت دوستان در پیش بینی نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد.
5- تعیین سهم هر یک از ابعاد حمایت اجتماعی والدین در پیش بینی نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد.
6- تعیین سهم هر یک از ابعاد حمایت اجتماعی دوستان در پیش بینی نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد.
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی داری دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی
1- بین حمایت اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی