. افراد این سبک دیگر تجارب تازه و دست اول می شوند . (کلب ، 1981 ، به نقل از حسینی لرکانی و سیف ، 1380 ، ص 164)
1-7تعریف عملیاتی مفاهیم
هوشمند سازی مدارس :
در بررسی حاضر هوشمند سازی مدارس از طریق بررسی سوابق مدارس در اداره آموزش و پرورش شهر تهران به دست آمده است .
سبک یادگیری :
در پژوهش حاضر یادگیری به وسیله یک پرسشنامه 12 سوالی کلب ( 2005 ) که از آخرین نمونه بازنگری شده به دست آمده است .
این پرسشنامه چهار سبک یادگیری (همگرا : از ترکیب سوال 3 و 4 ، واگرا : از ترکیب سوال 1 و 2 ، جذب کننده : از ترکیب سوال 2و 3 ، انطباق دهنده : از ترکیب سوال 1 و 4 ) را این گونه اندازه گیری نموده است :
این پرسشنامه دارای 12 آیتم می باشد و هر آیتم آن دارای 4 پاسخ است و آزمودنی باید پاسخ های خود را بر حسب میزان شباهت خود در پیوستاری از 1 تا 4 نمره گذاری کند . ( 1 کمترین شباهت و 4 بیشترین شباهت ) نکته مهم این است که در یک سوال نباید امتیازی یکسان در آیتم در نظر گرفت . از اجرا سه نتیجه به دست می آید .
1- حالت های یادگیری : که از جمع چهار بخش هر 12 آیتم به دست می آید . ( تجربه عینی16 ، مشاهده تاملی 17، مفهوم سازی انتزاعی18 و آزمایشگری فعال ) می باشد .
2- ترجیحات و شیوه یادگیری : از تفاضل دو به دوی این شیوه ها یعنی از تفاضل نمرات مفهوم سازی انتزاعی و تجربه عینی (AC-CE) و نیز از تفاضل نمرات آزمایشگری فعال و مشاهده تاملی (AE-RO) دو نمره به دست می آید.
3- سبک های یادگیری : در این حالت دو نمره به دست آمده را بر روی محور مختصات ( با در نظر گرفتن مثبت یا منفی بودن نمره به دست آمده ) و مقایسه با داده های هنجاری ، چهار شیوه یادگیری همگرا ، واگرا ، انطباق یابنده و جذب کننده که نشان دهنده سبک یادگیری غالب است ، مشخص می شود . ( کلب و کلب ، 2005 )
1-8 متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل : در پژوهش حاضر مدارس هوشمند به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .
متغیر وابسته : در پژوهش حاضر سبک های یادگیری کلب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .
متغیر تعدیل کننده : در این پژوهش جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده مد نظر قرارگرفته است .
فصل دوم
پیشینه مطالعاتی