وزارت ورزش، به منظور توسعه ورزش استان ودهها مشکل دیگر همه و همه لزوم طراحی وتدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی،قهرمانی)استان تهران رادربرگرفت. این تحقیق باتوجه به ماهیت واهداف آن ازنوع کاربردی است.وازنتایج این تحقیق، گروه های زیر میتوانندبهره مندگردند:
1-سیاستگزاران وبرنامه ریزان ورزشی
2-مدیران ومعاونین گروه های آموزشی ورزشی
3-روسای هیئت ها واعضای آنها
4-محققان وپژوهشگران ورزشی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-ورزش شهرستانها
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1هدف کلی:
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی، طراحی وتدوین راهبرد توسعه ورزش (همگانی، قهرمانی و حرفه ای) استان تهران می باشد.
1-4-2- اهداف اختصاصی:
– تعیین تصویر و چشم انداز دقیق از آینده ورزش ( همگانی ، قهرمانی و حرفه ای ) استان تهران
– تعیین نقاط ضعف ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای استان تهران
– ترسیم نقاط قوت ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای استان تهران
– تعیین فرصت های ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای استان تهران
– تعیین تهدیدهای ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای استان تهران
1-5 سوالات تحقیق
1-5-1 سوال کلی:
طراحی وتدوین راهبردتوسعه ورزش(همگانی ، قهرمانی و حرفه ای)استان تهران چیست؟
1-5-2 سوالات اختصاصی:
– چشم انداز ، بیانیه، ماموریت واستراتژیهای ورزش استان تهران چیست؟
– نقاط ضعف ورزش استان تهران(در حوزه همگانی ، قهرمانی و حرفه ای) کدامند؟
– نقاط قوت ورزش استان تهران (در حوزه همگانی ، قهرمانی و حرفه ای) کدامند ؟
– فرصت های ورزش استان تهران(در حوزه همگانی ، قهرمانی و حرفه ای) کدامند ؟
– تهدیدهای ورزش استان تهران (در حوزه همگانی ، قهرمانی و حرفه ای) کدامند ؟
1-6- محدودیت های تحقیق
1-6-1- محدودیت های دراختیارمحقق
– نمونه های تحقیق مدیران ومعاونین اداره کل ورزش وجوانان تهران وروسای هیئتهای ورزشی استان تهران خواهد بود.
– پژوهش حاضردر اداره کل ورزش وجوانان تهران انجام خواهد شد.
1-6-2 محدودیت های خارج از اختیارمحقق
– میزان صداقت ودقت مدیران درجواب دادن به سئوالات
– حالات روحی مدیران حین پرکردن پرسشنامه
1-7-تعریف مفهومی واژه ها واصطلاحات
1-7-1 نقشه راه: نقشه راه ابزاری است برای ارتباط بین چشم‌انداز، ارزش‌ها و اهداف با اقدامات استراتژیکی که برای تحقق اهداف مورد نیاز است.
1-7-2 چشم‌انداز:??چشم انداز نمایانگر این است که سازمان آرزو دارد به چه آرمانی دست یابد، و تصویری از آینده است که در صورت تحقق اهداف و مقاصد سازمانی به آن دست خواهید یافت (حمیدی و همکاران، 1388). که در اینجا منظور خواسته‌های آتی ورزش همگانی و قهرمانی استان تهران است که بر اساس اطلاعات حاصل از وضعیت موجود، مطالعه ادبیات پیشینه، برنامه‌های بالادست و نظرات خبرگان تعیین خواهد گردید. چشم انداز در تحقیق حاضر با استفاده از سوالات 1و2 قسمت ب پرسشنامه سنجیده است.
1-7-3 بیانیه رسالت: جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می‌شود (اعرابی و همکاران، 1389). که در اینجا منظور فلسفه و ماهیت وجودی ورزش همگانی و قهرمانی استان تهران است که بر اساس بررسی مدارک و مستندات و نظرات خبرگان تدوین خواهند شد.
1-7-4 قوت: فعالیت‌های قابل کنترلی که سازمان آنها را به شیوه‌ای بسیار عالی انجام می‌دهد. که در این تحقیق با استفاده از سوالات 1-10 در حوزه ورزش قهرمانی و سوالات 1-7 ورزش همگانی بخش دوم از پرسشنامه سنجیده می شود.
1-7-5 ضعف: فعالیت‌های قابل کنترلی که سازمان آنها را به شیوه‌ای بسیار ضعیف انجام می‌دهد. که در این تحقیق با استفاده از سوالات 11-26 در حوزه ورزش قهرمانی و سوالات 8-17 ورزش همگانی بخش دوم از پرسشنامه سنجیده می شود.
1-7-6 فرصت: مقصود از فرصت رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم‌شناختی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن‌آوری و رقابتی است که می‌تواند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت برساند. که در این تحقیق با استفاده از سوالات 35-27 در حوزه ورزش قهرمانی و سوالات 26-18 ورزش همگانی بخش دوم از پرسشنامه سنجیده می شود.
1-7-7 تهدید: مقصود از تهدید رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم‌شناختی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن‌آوری و رقابتی است که می‌تواند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت برساند که در این تحقیق با استفاده از سوالات36-47 در حوزه ورزش قهرمانی و سوالات 27-36 ورزش همگانی بخش دوم از پرسشنامه سنجیده می شود. (اعرابی و همکاران، 1389).
1-7-8 استراتژی: نوعی برنامه است که هدف یا منظور اصلی سازمان را برحسب وظایف و خدماتی که به جامعه ارائه می‌کند معین می‌نماید که در اینجا شیوه‌ها و راهبردهایی ویژه که ورزش همگانی و قهرمانی استان تهران با توجه به تحلیل SWOTاتخاذ می‌کند که بوسیله نظرات خبرگان و استفاده از جلسه طوفان مغزی توسط تیم تحقیق تدوین خواهند شد (سجادی، 1385). نقشه استراتژی از مدل چهار منظری کارت امتیازی متوازن پدید آمده ‌است که همچون نقشه راه، مسیر پیشبرد استراتژی را نیز نشان می‌دهد. نقشه استراتژی روشی یکسان و ثابت برای توصیف استراتژی ایجاد می‌کند تا اهداف و معیارها قابل سنجش و مدیریت باشند.
1-7-9 اهداف استراتژیک6: بیانیه‌های اهداف، بیانیه‌های مختصر و در عین حال دقیقی هستند که اقدامات مشخصی را که انجام آنها لازمه اجرای موفقیتآمیز استراتژی است، تشریح میکنند. اهداف استراتژیک به منزله پلی هستند که استراتژیهای سازمان را به سنجههای عملکرد که به منظور تعیین پیشرفتهای حاصل شده در جهت تحقق استراتژی انتخاب میشوند، پیوند میدهند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
در این فصل به ارائه دو بخش که بخش اول شامل مبانی نظری موضوع و مطالبی همچون برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدل‌های پیاده‌سازی آن و نقشه راه پرداخته شده است.
2-2 بخش اول: مبانی نظری
2-2-1 برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی یکی از مؤلفه‌های حیاتی و اساسی مدیریت است و از ابزارهای لازم برای ایجاد تغییر در سازمان محسوب می‌شود. در مورد برنامه‌ریزی تعاریف بسیاری وجود دارد ولی انتخاب و تدوین اهداف صحیح و همچنین شیوه‌های مناسب دستیابی به آنها در اکثر این تعاریف مشاهده می‌شود. برخی از این تعاریف عبارتند از:
برنامه‌ریزی عبارت است از فرآیند تدوین اهداف و تصمیم‌گیری درباره چگونگی اجرای آنها (برایسون7، 1381).
?راسل اکاف8 (1970) سه ویژگی را برای برنامه‌ریزی بر می‌شمرد:
1. برنامه‌ریزی چیزی است که ما پیش از هر کاری می‌کنیم، یعنی تصمیم‌گیری مبتنی بر پیش‌بینی است.
2. برنامه‌ریزی هنگامی لازم است که موقعیتی که ما میل داریم در آینده بدان دست یابیم متضمن مجموعه‌ای از تصمیماتی باشد که متکی به یکدیگرند، یعنی با یک نظام تصمیم‌گیری مواجهیم.
3. برنامه‌ریزی فرایندی است که در جهت ایجاد یک یا چند موقعیت آتی سوق داده می‌شود که دلخواه هستند و به نظر می‌رسد روی نمی‌دهد مگر کاری صورت گیرد (کویین و همکاران9، 1382).
برخی از مفاهیم اساسی در برنامه‌ریزی شامل:
* برنامه: روشهای تفصیلی و از پیش تنظیم شده برای انجام کار یا تولید محصول و ارائه خدمات را برنامه گویند.
* فعالیت: یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می‌شود.
* خط‌مشی: راهنمایی‌های کلی و عمومی در یک سازمان را گویند.
* روش: نحوه اقدام به کاری در یک سازمان در وضعیتها و حالتهای مختلف را گویند.
* قلمرو: محدوده اجرایی برنامه را در یک سازمان گویند.
* استراتژی: استراتژی نوعی برنامه است که هدف یا منظور اصلی سازمان را برحسب وظایف و خدماتی که به جامعه ارائه می‌کند معین می نماید.
* شاخصها: در هر برنامه تعدادی از کلید واژه‌ها به کار می‌رود. به عنوان مثال ورزش قهرمانی به ورزشهایی گفته می‌شود که به صورت سازمان یافته و در چهارچوب مقررات و با استفاده از ابزار خاص برای شرکت در مسابقات رسمی به منظور کسب مقام قهرمانی صورت می‌پذیرد.
* فرصت: در زمان تنظیم برنامه، برتری‌ها یا فزونی های