جدول (3-2): تطبیق سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آن100
جدول (3-3): ضرایب پایایی کل عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان101
جدول (3-4): ضریب پایایی مؤلفه های عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی102
جدول (3-5): پایایی مؤلفه های انگیزش کارکنان102
جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت105
جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات106
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت107
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن108
جدول (4-5): طیف بازرگان و همکاران110
جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی110
جدول (4-7): وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی111
جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی111
جدول (4-9) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی111
جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112
جدول (4-11) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی112
جدول (4-12): وضعیت و میانگین متغیر عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی113
جدول (4-13): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان114
جدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس امنیت115
جدول (4-15): وضعیت و میانگین مؤلفه احساس امنیت115
جدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس اجتماعی116
جدول (4-17) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس اجتماعی116
جدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام116
جدول (4-19) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس احترام117
جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام117
جدول (4-21) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس استقلال117
جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس خود شکوفایی118

  • 2