جدول ‏4-2-5: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*73
جدول ‏4-2-6: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*74
جدول ‏4-2-7: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه6-31G* در حلال75
جدول ‏4-2-8: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال76
جدول ‏4-2-9: مقایسه انرژیHomo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6- 31G* در محیط حلال77
جدول ‏4-2-10: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال78
جدول ‏4-2-11: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال79
جدول ‏4-2-12: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال80
جدول ‏4-2-13: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال81
جدول ‏4-2-14: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال82
جدول ‏4-2-15: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال83
جدول ‏4-2-16: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-2-17: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*84
جدول ‏4-2-18: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*85
جدول ‏4-2-19: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*86
جدول ‏4-2-20: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*87
جدول ‏4-2-21: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*88
جدول ‏4-2-22: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*89
جدول ‏4-2-23: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*90

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ‏4-2-24: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*91
جدول ‏4-2-25: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*92
جدول ‏4-2-26: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای لامیوودین در حلالهای مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*93
جدول ‏4-3-1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-3-2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*95
جدول ‏4-4-1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*96
جدول ‏4-4-2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*97
جدول ‏4-4-3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp98
جدول ‏4-4-4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روشB3lyp100
جدول ‏4-4-5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روشB3lyp و سری پایه 6-31G*101
جدول ‏4-4-6: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp102
جدول ‏4-4-7: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*103
جدول ‏4-4-8: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*104
جدول ‏4-5-1: مقایسه ضریب پوشیدگی H43(هیدروژن توتومری) در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*در محیط حلال107
جدول ‏4-5-2: مقایسه ضریب پوشیدگی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال107
جدول ‏4-5-3: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-5-4: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال108
جدول ‏4-5-5: مقایسه ضریب پوشیدگی O21 در توتومرهای دارویی نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-5-6: مقایسه ضریب پوشیدگی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال109
جدول ‏4-5-7: مقایسه ضریب پوشیدگی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-5-8: مقایسه ضریب پوشیدگی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال110
جدول ‏4-5-9: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111
جدول ‏4-5-10: مقایسه ضریب پوشیدگی C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال111

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  • 2