ا میزان افزایش و انباشتگی اثرات را در مقیاس محلی و منطقهای بررسی کرده و بیان نمودند که علل اصلی ایجاد این اثرات مجاورت و ارتباط مکانی فعالیتهای توسعهای میباشد.
لن7 و همکاران (1988) با استفاده از آنالیز Loop که یک تکنیک شبکهای کیفی است و اساس آن بر روابط پسخور است بررسی انجام دادند. این شبکه اثرات ناشی از اختلالات بر سیستمهای گوناگون را تعیین و اجزا و مسیرهای حساس به تغییرات محیطزیستی را شناسایی و ابزاری جهت ایجاد مدلسازی کمی فراهم می آورد. استفاده از این روش برای مدلسازی اکوسیستم‌های آبی برای جوامع پلانکتونها است. در واقع به این نتیجه رسیدند که آنالیز Loop یک ابزار مفید برای تصور و درک مسیرها در CEA است اما یک روش غیر مستدل است.
لی8 و گسلینک9 (1989) از آنالیز سیمای سرزمین که بر پایه اصول جغرافیای زیستی و چشمانداز اکولوژیکی نهاده شده، به منظور برآورد و اندازهگیری تغییرات تجمعی محیطزیستی استفاده کردند. مطالعه موردی آنها بررسی اثرات تجمعی در زمینهای تحتانی جنگلهای سخت چوب بود که برای این کار شاخصهای ویژهای که مربوط به ساختار و توزیع توابع سطوح سیمای سرزمین است را در نظر گرفتند. در نتیجه تغییرات در این شاخصها اثرات تجمعی بر کل سیمای‌سرزمین را نشان میدهد.
کانتر10 و اتکینسون11 (2011) از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در هر دو ارزیابی اثرات محیطزیستی(EIA) و ارزیابی و مدیریت اثرات تجمعی12 استفاده کردند. با کمک GIS میتوان اثرات تجمعی ناشی از تالابها، اثرات کیفیت آب از فرسایش خاک زمینهای کشاورزی، وجود علفکشها در یک منطقه شهری و مخزن آب آشامیدنی، گونههای حیاتوحش و زیستگاههای آنها، استفاده از زمینهای مختلف برای تاسیسات نظامی، مطالعات مسیریابی خطوط انتقال نیرو و بزرگراهها و برنامهریزی حملونقل در سطح منطقهای، استفاده کرد. آنها با درنظرگرفتن اکوسیستمها و جوامع انسانی در فرآیندهای EIA و CEAM و شاخصهای مربوط به شرایط پایه فعلی و گذشته به بررسی ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تک تک پروژههای پیشنهادی و اثرات تجمعی ناشی از فعالیتهای مختلف پرداختند در نهایت اقدامات کاهشی برای به حداقل رساندن اثرات افزایشی و تجمعی را بیان نمودند.
سنر13 (2011) در بررسی با عنوان ارزیابی گزینههای توسعهای پروژه و نقش ارزیابی اثرات تجمعی در آن نشان داد که CEA یک روش طبیعی و مناسب برای ارزیابی توسعه است به دلیل اینکه به بررسی عواقب احتمالی محیطزیستی از گزینههای توسعه جایگزین بر ارزش خاص اکوسیستم یا مولفههای محیطی زیست14 (VEC) در یک مدت زمان طولانی و در ترکیب با دیگر عوامل مربوط به گذشته، حال و فعالیتهای منطقی قابل پیشبینی در آینده است. در نهایت به این نتیجه رسیدند که CEA یک ابزار برای ارزیابی پایداری در انتخاب VEC تاثیرگذار است.
جانستون15 (1994) گزارش کرده که GIS میتواند یک ابزار مفید برای تجزیه و تحلیل اثرات تجمعی در موضع تالابها باشد در واقع بیان نموده که GIS، اثرات تجمعی تالابها را که شامل هر دو اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم است، را با تعیین تغییرات کمی تالاب و مقایسه با نقشههای تالاب در دو نقطه مختلف زمانی و نیز اندازهگیری نرخ تغییرات تالاب به این نتیجه رسیدند که اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر تالاب باعث از دست رفتن و تکه تکه شدن زیستگاه‌های حیاتوحش شدهاست.
هگمان16 (1994) ارزیابی اثرات تجمعی ناشی از ماسههای نفتی دریاچه و پروژه معدن Cheviot را بر زیستگاه گوزن و خرس گریزلی بررسی نمودند در واقع روش به کاربرده شده طبقهبندی یک سیستم اکولوژیکی و جوامع گیاهی و سپس نقشهسازی آنها در محیط GIS و تناسب زیستگاهی را از کم، متوسط تا زیاد نقشهبرداری کردند نتایج نشان میداد هنگامی که بر روی نقشه اختلالاتی نظیر وجود جادهها، خطوط انتقال نیرو و سایر فعالیتهای صنعتی وجود داشت منطقه از نظر زیستگاهی مطلوبیت خود را از دست داده بود.
بلایسر17 و همکاران در سال (2004) نشان دادند که چگونه می توان با GIS همپوشانی بین مکانهای با ارزش بالای زیستگاهی حیاتوحش و مناطق با رشد بالقوه که در آن توسعه یک بزرگراه جدید گسترش یافته است را انجام داد. جزئیات اطلاعات شامل پیشرفت لایههای GIS برای 5 سال و گونههایی از پرندگان و پستانداران در معرض تهدید و حساس بود. در بررسی آنها، مدل شاخص مطلوبیت زیستگاه برای شناسایی اطلاعات مربوط به هر گونه مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه اینکه رویکرد مبتنی بر GIS همراه با مدل های کیفیت آب و هوا و شاخص مطلوبیت زیستگاه ابزار مفید برای ارزیابی در مقیاس بزرگ و تغییرات مولفههای زیستگاهی است.
مولر18 و همکاران (2007) ارزیابی اثرات تجمعی یک منطقه وسیع را در کلرادو با شناسایی اثرات افزایشی چندین پروژه حمل و نقل و شهرنشینی مرتبط با آن تا سال 2002 در منطقه Denver انجام دادهاند. در این تحقیق سه عرصه از اثرات تجمعی را مورد توجه قرار دادندکه شامل، استفاده از زمین، منابع زیستی، زیستگاه و کیفیت آب بوده است. تکنولوژی به کاربرده شده شامل مدیریت داده توسط GIS و ابزارهای مدلسازی میباشد در واقع از رگرسیون لجستیک به منظور تجزیه و تحلیل استفاده نموده و در نهایت مشخص شده که 1200 هکتار از منطقه از دست خواهد رفت.
کوپر19 (2011) به بررسی چگونگی ارزیابی اثرات تجمعی (CEA) در ارزیابی استراتژیک (SEA20) از برنامههای محلی و منطقهای در انگلستان پرداخت و الزامات قانونی و نظارتی برای ارزیابی اثرات تجمعی در طرحها و برنامهها را بررسی نمود، دو روش برای ارزیابی برنامهها ارائه شده است. در واقع با بیان مشکلات مربوط به ایجاد روند پایه و پیشبینی اثرات تجمعی، توصیههایی به منظور بهبود آن ارائه نمودهاند.
لی21 و همکاران 2009 بررسی با عنوان ارزیابی اثرات تجمعی محیطزیستی در معدن زیر زمینی زغالسنگ انجام دادند. به طور کلی بهرهبرداری از منابع زغالسنگ شامل دو روش استخراج از معادن زیرزمینی و استخراج از معدن باز است. در این بررسی منابع تجمعی محیطزیستی در منطقه معدن زیرزمینی زغالسنگ از نظر توپوگرافی با استفاده از GIS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. و اثرات همبیشی عوامل محیطی ارائه شده است. نتیجه اینکه مدت زمان طولانی استخراج از معدن و فشار معدن اثرات تجمعی در طول زمان و مکان در خاک، آب، هوا و اکوسیستم ایجاد میکند که دلیل آن فرونشست زمین، تغییرات هیدرولوژیکی ناشی از تغییر استفاده از زمین، آلودگی خاک، آلودگی هوا را به دنبال دارد و نیز کاهش تنوعزیستی که این مشکلات میتوانند در زمان و مکان با یکدیگر ترکیب شده و سرعت نابودی محیطزیست منطقه معدن زغالسنگ را افزایش دهند.
جانسون22 و همکاران (2011)، مطالعهای با عنوان بهبود ارزیابی اثرات تجمعی در آلبرتا، کانادا توسط ارزیابی استراتژیک منطقهای انجام دادند. در واقع آنها نشان دادند که برنامهریزی منطقهای اساس اولیه برای مدیریت اثرات تجمعی در آینده بلندمدت است. آنها با درنظرگرفتن وضعیت محیطزیست آلبرتا و تمرکز بر ارزیابی اثرات محیطزیستی EIA در پروژههای بزرگ صنعتی که هدف اصلی آن جمعآوری اطلاعات برای تصمیمگیریهای نظارتی و مدیریت منابع است و با استفاده از اطلاعات ورودی، اثرات بالقوه این فعالیتها را مشخص نموده و پیشنهاداتی برای مقابله با این اثرات بیان نمودند و به این نتیجه رسیدند که ارزیابی استراتژیک منطقهای در صورتی که یک فرآیند یکپارچه ارائه دهد، میتواند مزایای قابل توجهی از جمله بهبود روند کلی ارزیابی اثرات تجمعی محیطزیستی را فراهم کند.