r />اسماعیل رادگهر بیان می‌دارد: با ابلاغ بخشنامه ???/???? در مورخ ?/?/?? روال انعقاد قراردادها در سطح کشور تغییر یافت. این سبک از قرارداد اگر چه از مزایا و منافع زیادی برای دستگاه کارفرمایی و نظارت برخوردار است. اما در صورت عدم اشراف مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران در تهیه اسناد لازم و طرح و پیگیری دعاوی در محافل رسمی و غیررسمی شبهات زیادی را به همراه دارد. قبل از تاریخ ?? آبانماه ???? اکثر قراردادهای اجرایی دستگاه‌های دولتی بر اساس فهرست ‌بها و شرح عملیات تدوین می‌شد و تعدیلات آحاد بها هر سه ماه ابلاغ می‌گردید ولی با تمامی ضعف‌ها و کمبود‌ها مراتب مدون و مس‍‍‍‍‍‍‍ئولیت‌ها و اختیارات شفاف بود. با ابلاغ بخشنامه‌ی ???/?????? با عنوان انعقاد پیمان با متر مربع زیر بنا و حذف فهارس بها تحولی بزرگ در قوانین پیمان ایجاد شد. هر چند قبول این شرایط برای جامعه پیمانکاران و حتی دستگاه‌های مناقصه‌گزار سخت بود و اشکالات بسیار زیاد موجود در سیستم، برخی از قسمت‌های صنعت ساخت و ساز کشور را با مخاطره‌‌ی جدی روبرو کرد اما موارد قابل قبولی مثل بسته شدن عوامل تاخیرات بی مورد جهت دریافت تعدیل را داشت.
بعد از بحث و جدل‌های زیاد اصناف مختلف و سازمان‌ها بخشنامه ???/???? ابلاغ شد که پاره ای از اشکالات بخشنامه قبلی را مثل مشخص شدن اعتبارات و پرداخت‌ها و تعدیلات سیمان و فولاد را در خود حل کرده بود اما همچنان ملاک بسیاری از دستگاه‌ها برای تخمین مبالغ پیمان و شروح عملیات همان فهرست بهای سال‌های قبل با ضرایب تقریبی است.