رتقاء تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط در خوشه نساجی یزد اختصاص می یابد.
مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه
با توجه به اینکه در اکثر کشورها بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت های اقتصادی توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می شود و این شرکت ها برای ورود به عرصه رقابت جهانی مسائل خاص خود را پیدا می کنند، دولت ها با تدابیر مختلفی همواره به فکر حمایت از این شرکت ها بر می آیند تا رقابت پذیری آنان را به گونه ای بالا برند که توان رقابت در بازار جهانی را بدست آورند.
تجارت الکترونیک باعث تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی شده است و با توانایی در افزایش روشهای معمول فروش، حذف دوباره کاریها، توانایی معرفی و تبلیغ محصولات به صورت کارا، تصمیم گیران و سیاستگزاران را برآن داشته تا در امور تجاری از آن استفاده نمایند.
ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات زیادی روبرو شوند. کشورهای مختلف با علم به اینکه عدم رفع این موانع در راستای استفاده تجاری از اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش داده و می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند.
با پدید آمدن موج عظیم تجارت الکترونیک در سالهای اخیر ضروری است اقدامات و تدابیر مناسب در خصوص توسعه بکارگیری آن در کشور اتخاذ گردد. عدم توجه به این مقوله می تواند واحدهای صنعتی کشور را با چالش روبرو نماید.
این فصل در سه بخش تدوین شده است. در بخش اول تعاریف تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن ارائه شده است. در بخش دوم تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادی آمده سپس در بخش نهایی کاربرد تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط، مورد توجه قرار گرفته است.