عیان…………………………………………………………………………… 111
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….114
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..115
پیوست 1 .تقسیمات کشوری عراق………….. …………………………………………………………………………118
پیوست2.قانون اساسی عراق…………………………………………………………………………………………….119
منابع……… ………………………………………………………………………………………………………………. .. 153
ر‌