ینه‌یادگیری و ارتباطات انسانی وغیر انسانی به منظور فراهم آوردن یادگیری وآموزش مؤثرتر،پایدارتر وعمیق تر” (احدیان، 1381:25).

2-2-1-1. تعریف شبیه‌سازی
کلمه Simulation به معنی “عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت” (گروه مؤلفین، 1384) و “نمایش کارکرد یک سیستم یا یک فرایندی به‌وسیله کارکرد کامپیوتر یا فرایند دیگر” (مریام12، 2000) آمده است.
شبیهسازی توانایی یا قابلیت طراحی است؛ که یک راهحل آماری قدرتمند را ایجاد کرده و مدیر را از
دستیابی به اهداف سازمان مطمئن میکند (فیرین دی ام، مادلر دید ومدلر ام جی 200213)
یک مدل شبیهسازی، گونهای از پدیدهها یا سیستمهای دینامیک را نشان می‌دهد که میتواند مسائل موجود در سازمان را پیش از آن‌که تبدیل به مشکل شوند، شناسایی کند.
شبیه‌سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایشها با استفاده از این‌ مدل و‌ باهدف‌ پی‌بردن‌ به‌ سیستم، یا ارزیابی‌ استراتژیهای‌ گوناگون،‌ در محدوده‌ای‌ که‌ به وسیله‌ معیار و یا مجموعه‌ای‌ از معیارها اعمال‌ شده، برای‌ عملیات‌ سیستم صورت ‌می‌گیرد (شانون، رابرت، 1380).
شبیهسازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است. هم چنان‌که یک سیستم با گذشت زمان تکوین مییابد، رفتـــار آن با ایجاد نمونه شبیهسازی بررسی میشود. این مدل، معمولاً به شکل مجموعه‌ای از فرضهای مربوط به عملکرد سیستم است. این فرضها در چارچوب رابطههای ریاضی، منطقی و نمادین بین نهادهها یا اهداف مورد نظر سیستم بیان میشود (اخوان و معینی، 1384).
شبیه‌سازی نسخه‌ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت‌های کاری است که تلاش دارد تا بعضی جنبه‌های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله‌ی رفتار سیستم دیگری نمایش دهد که بیشتر در سیستمهای طبیعی و سیستمهای انسانی کاربرد دارد. همچنین شبیه‌سازی نمایش مجدد یا خلق مجدد یک شئ یا موضوع واقعی یا یک موقعیت می‌باشد. این تکنیک همانند آینه، واقعیات را همانندسازی می‌کند، افزون بر این احتمال وارد آوردن صدمه یا آسیب به شرکت‌کنندگان وجود ندارد.
2-2-1-2. تعریف شبیه‌سازی‌های آموزشی
شبیه‌سازی در لغت به معنای ارائه بدلی از یک چیز واقعی، یک فرایند یا نمایشی از اوضاع جاری است. شبیه‌سازی هر پدیده‌ای متضمن ارائه ویژگی‌های کلیدی یا رفتاری آن سیستم فیزیکی یا انتزاعی است.
گیرینبلت (1981) شبیه‌سازی را این‌طور تعریف می‌نماید: