صورت ستادی به مدیریت افراد و عوامل زیر مجموعه خود می پردازند، بدیهی است که مجموعه کادر مدیریتی مدارس و معاونان مربوطه در پژوهش جاری مورد نظر خواهند بود.
معلمان
افرادی که با شرایط مشخص و تعریف شده مورد نظر وزارت آموزش و پرورش مبادرت به تعلیم و تربیت دانش آموزان کرده و بطور مستقیم با ایشان در ارتباط و تعامل می باشند.
امکان سنجی
امکان سنجی پژوهشی است که اطلاعات اولیه راجع به قابلیت ها و موفقیت ایده های کاری را در شرایط محیطی بدست می آورد. چنین مطالعه ای به امکان پیاده سازی طرح در پرتو شرایط موجود و عوامل باز دارنده توجه دارد. در کل امکان سنجی فرصت های موجود را مورد بررسی قرار می دهد و بهترین مسیر برای ایده یا طرح را انتخاب می کند تا پیاده سازی ایده مورد نظر امکان پذیر گردد (رهنورد، 1383).
فصل دوم
(ادبیات و پیشینه تحقیق)
مقدمه
ترمینولوژی25یا همان واژه شناسی جزئی از مباحثی است که در این فصل بدان پرداخته شده است. بررسی واژگان بکار رفته در پژوهش و پرداختن به مفاهیم مورد نظر، نگاه جامع به ادبیات بکارگیری شده را نمایان می سازد. اساساً جهت نیل به تحقیقات عملی و کاربردی لازمه هایی را نیاز دارد که مبانی نظری و تئوریک یکی از این لازمه ها را شامل می شود. با طرح مسائل نظری و شرح و بسط اینگونه مفاهیم راه برای تحقیقات کاربردی و عملی هموار خواهد شد. نحوه توضیح مسائل مورد نظر و اولویت بندی آنان نیز جهت منطقی نمودن پژوهش، گام حساس و حائز اهمیتی خواهد بود. لذا سعی محقق بر این بوده است که واژگان و مفاهیم مورد نظر را بصورت پلکانی از آسان به مشکل و از ساده به ترکیبی با رعایت اهمیت مطلب بنحوی بیان کند که ضمن حفظ انسجام مطالب، مخاطب با پیگیری بحث از ابتدا، دچار خلأ مفهومی نگردیده و در فصول آتی هر کجا که واژهایی بصورت تخصصی بکار رفته است، مفهوم و مصادیق آن قبلاً از نظر گذشته باشد. در انتهای فصل نیز ضمن مروری بر پیشینه تحقیق، ابتدا تحقیقات مرتبط و بعضاً مشابه داخلی با ذکر توضیحی اجمالی و نتایج بدست آمده بصورت کاملاً فشرده و خلاصه صرفاً جهت باز شدن مطلب آمده است که بدیهی است با ذکر منابع مختص آن در فهرست منابع، میتوان با رجوع به اصل پیشینه و تحقیقات مذبور، آنها را مشاهده و مطالعه نمود. پیشینه ها با رعایت ترتیب سال تحقیق از قدیم به جدید تنظیم شده اند. در خصوص پیشینه های خارجی نیز رعایت تمام مطالب مربوط لحاظ گردیده است.در پایان ذکر این نکته ضروری است که همانگونه که گفته شد سعی گردیده با رعایت ترتیب مطالعه سلسله مطالب فصل در پایان ابهامات احتمالی در خصوص موضوع پژوهش در اذهان مخاطب وجود نداشته باشد.
تعریف سیستم
سیستم مجموعه ای از اجزای مُجزا و متعامل که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک با یکدیگر همکاری دارند، تعریف می شود (برتالنفی، 1366)، بنابراین می توان گفت:
هر سیستم دارای مجموعه ای از اجزاء یا مؤلفه های تشکیل دهنده است؛ چنانچه این اجزاء وجود نداشته باشد سیستم وجود نخواهد داشت.
اجزای یک سیستم باید با یکدیگر مرتبط باشند؛ اگر میان اجزایی که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند ارتباطی وجود نداشته باشد و بین آنها وحدتی حاصل نشود، سیستم نمی تواند کار کند. تمامی اجزای یک سیستم برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک با هم همکاری می کنند؛ هدفِ مشترک، مسیر فعالیتها را مشخص می کند. بین اجزاء یا عناصر یک سیستم تعامل وجود دارد؛ تعامل نوعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است. این ارتباط دو سویه دلالت بر آن دارد که تغییر در سایر عناصر و در نتیجه تغییر در هدف سیستم می شود. همه عناصر یا اجزای سیستم با یکدیگر مشابه نیستند؛ به عبارت دیگر عناصر تشکیل دهنده یک سیستم ویژگی ها و کارکردهای متفاوت دارند و این تفاوتها برای یک سیستم ضروری است. هر یک از عناصر وظیفه خاصی را بر عهده دارند؛ بنابراین در سیستم، تخصصی بودن اجزاء اهمیت دارد (نوروزی، 1390).
مفهوم سیستم ها
سیستم، گروهی از عناصر می باشد که به دلیل خواسته مشترک و رسیدن به یک هدف، با هم ترکیب می شوند. برای مثال در یک مرکز اطلاعاتی؛ منابع انسانی، رایانه ای و اطلاعاتی برای رسیدن به هدف مشترک که همان ارائه اطلاعات به کارکنان یا مدیران آن مؤسسه است با هم ترکیب می شوند. در هر سیستمی پنج عنصر درونداد، برونداد، تبدیل، مکانیسم کنترل و در نهایت اهداف وجود دارند بطوریکه حرکت سیستم بصورتی است که درونداد به برونداد، تبدیل می شود. در این میان مکانیسم کنترل، فرایند تبدیل را برای اطمینان از رسیدن به اهداف سیستم، زیر نظر قرار می دهد. مکانیسم کنترل توسط حلقه بازخورد به جریان منابع متصل می شود و حلقه بازخورد اطلاعات را از برونداد سیستم کسب کرده و آن را برای مکانیسم کنترل، قابل دسترسی قرار می دهد. مکانیسم کنترل، علائم بازخورد را با اهداف تطبیق داده و منجر به بروز علائمی به عنصر درونداد می شود و تا زمانیکه که سیستم لازم دارد عملیات آن را تغییر می دهد (مک لوید، 1378).
سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند تعریف کرد. رابطه متقابل به این معناست که عناصر الف در روابط ب شرکت می کنند به طوریکه رفتار یک عنصر الف در ب با رفتارش در رابطه دیگر ب2، متفاوت است. اگر رفتارها در الف و ب متفاوت نباشند، هیچ اندرکنشی وجود ندارد (برتالنفی، 1366).
انواع سیستم ها