را بر پنج اصل رشد متوازن و مستمر، ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان، رهبری هزینه رقابتی، دستیابی به برند برتر ایرانی و کمینه سازی ریسک در سرمایه گذاری، بنا نموده است. این فلسفه در قالب برنامه راهبر تشریح و اجرا می گردد :
رشد متوازن و مستمر
گروه سایپا از طریق برنامه ریزی جامع و کامل و حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام بر می دارد. این گروه رشد متوازن را در دو حوزه زیر مورد توجه قرار داده است:
* توسعه کسب و کار
* منابع انسانی
ارزش پایدار برای ذینفعان
گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد تاثیرات مثبت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های زنجیره ارزش خود را به صورت اثربخش مدیریت می کند تا از آن طریق ارزش پایدار برای ذینفعان خود ایجاد نماید. در همین خصوص توجه به موارد زیر ضروری است:
* ایجاد ارزش پایدار در زنجیره صنعت خودرو
* ایجاد و توسعه فرصت برای مشتریان
* ایجاد منافع پایدار برای سهامداران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* ایجاد منافع پایدار برای کارکنان
هزینه رقابتی
گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی مد نظر بوده است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:
* مدیریت بهای تمام شده
* صرفه جویی در مقیاس
* استفاده از روش‌های نوین تامین منابع مالی
برند برتر ایرانی
گروه خودروسازی سایپا از طریق ایجاد یک نام تجاری با هویت ویژه و‌ خلق ارزش خاص برای مشتریان داخلی که به سادگی توسط رقبا قابل تقلید نیست، برند خود را در بازار داخلی ارتقا داده است و جهت شناخته شدن به عنوان برند برتر ایرانی موضوعات زیر را مورد توجه قرارداده است:
* طراحی محصول منطبق با نیاز مشتریان
* ارایه خدمات متمایز به مشتریان
* توجه به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
ریسک کمینه در سرمایه‌گذاری‌ها
تاثیراتی که موجب بروز عدم قطعیت در چگونگی و زمان دستیابی به اهداف می شود از طریق برنامه ریزی منسجم و مدیریت ریسک کاهش یافته، تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری در گروه خودروسازی سایپا به حداقل برسد. موارد قابل توجه در این خصوص به شرح زیر می باشد:
* افزایش بازده منابع در اختیار گروه
* تقویت ارزش سهام گروه سایپا
* متنوع‌سازی کسب‌وکار و افزایش ارزش پرتفوی گروه
گروه خودرو سازی سایپا چشم انداز خود را تبدیل شدن به یک خودرو ساز بین المللی از طریق ورود به بازار منطقه و برخی دیگر از کشورهای خارج از منطقه تعریف نموده است. عناصر این چشم انداز به شرح زیر تعریف شده اند که به عنوان راهنمایی در تدوین برنامه های استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند:
* مالکیت برند اختصاصی
* ایفا نمودن نقش بازیگر اصلی در بازار ایران
* برخورداری از شبکه فروش و خدمات پس از فروش
* مدیریت محصول و پلتفرم
* توان رقابتی در کیفیت و قیمت
* حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی
بنابراین جهت رسیدن به این چشم انداز ها و اهداف باید از زنجیره تأمین و سیسیتم اطلاعاتی و مدیریت دانش در سطح عالی برخوردار باشد بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش انجام می گردد ( پایگاه رسمی گروه خودروسازی سایپا)
1-4)اهداف پژوهش
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا
-بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
1-5) فرضیه های پژوهش
1- سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
2- سیستمهای اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
3- سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
4- مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر معنادار مثبت دارد.
1-6) روش تحقیق
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و کاربردی می باشد.در این پژوهش به بررسی تأثیر بین سیستمهای اطلاعاتی با میانجیگری مدیریت دانش بر روی زنجیره تأمین پرداخته می شود. برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و آزمون فرضیه های مورد نظر میزان همبستگی و ارتباط متغیر ها مشخص می شود.
1-7) روش گردآوری اطلاعات
در پژوهش حاضر، از سه روش ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد.
1- مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای:
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه‌ای نظیر کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش طرح‌ها ووژه‌ها، ژورنال‌ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت خواهد گرفت.
2- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته‌های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محققین مربوطه در سایر کشورها از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده میگردد.
3- داده های سازمانی
در تحقیق حاضر از داده های بدست آمده از پاسخگویی به پرسشنامه های سیستمهای اطلاعاتی، زنجیره تأمین و مدیریت دانش . برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است.
1-8) ابزار گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شده است.
1- پرسشنامه سیستمهای اطلاعاتی (مقیمی و رمضان،1390)
این پرسشنامه دارای 30 گویه و شامل چهار بعد برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارشدهی عملکرد/مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
2- پرسشنامه زنجیره تأمین (ابراهیمی،1386)
این پرسشنامه دارای 20 گویه و شامل چهار بعد زیر ساختهای سازمانی، تکنولوژی اطلاعات،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، روابط بین سازمانی و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
3- پرسشنامه مدیریت دانش (بردبار،1391)
این پرسشنامه دارای 22 گویه دارد و شامل پنج بعد کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
1-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می گردد. تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در ان پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،1380).
از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنید تا مشخص شود آیا متغیرهای با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره با متغیرهای مکنون، یا مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس نیز نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر است. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأیید است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کواریانس های متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. شیوههای متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و